V tomto školskom roku sa s vami rozlúčime štyrmi novými témami bezplatného vzdelávania pre učiteľov – geografia, cudzojazyčná literatúra, čítanie s porozumením a matematika pre každého.


 

Geografia INAK, LEPŠIE, PÚTAVO

Ako rozvíjať geografické myslenie žiakov a zmeniť vyučovanie geografie v základných školách?
Dátum: 20. jún 2022 (pondelok) o 17.00 hod

Lektori: RNDr. Mária Nogová, PhD., a RNDr. Peter Tremboš, PhD., autori súboru učebníc, pracovných zošitov a metodických materiálov z geografie 8 a 9 pre ZŠ a GOŠ

Obsah webinára:

 • Súbor didaktických prostriedkov – učebnica, metodická príručka a pracovný zošit – ako s nimi pracovať?
 • Pracovný zošit ako dôležitý prostriedok rozvíjania geografického myslenia žiakov a realizácie cieľov vzdelávacieho štandardu – predstavujeme prácu s PZ k učebnici pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ;
 • Pracovný zošit – vytváranie podkladov hodnotiaceho portfólia;
 • Ako hodnotiť úlohy – formatívne hodnotenie;
 • Učebnica pre 8. ročník – Slovensko – štruktúra, ciele a spracovanie učebnice;
 • Ukážky z novej učebnice; koncepcia pracovného zošita a Metodických poznámok;
 • V čom je prínos učebníc geografie?

 Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov geografie v 5. – 9. ročníku ZŠ a učiteľov GOŠ, rodičov aj širokú verejnosť.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Čítame po anglicky

Prečo je extenzívne čítanie, čitateľský program a používanie zjednodušených čítaniek dôležité v rámci rozvíjania cudzojazyčných kompetencií a kritického myslenia v anglickom jazyku

Dátum: 21. jún 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Michaela Sepešiová PhD., odborná asistentka, Inštitút anglistiky a amerikanistiky,  FF PU v Prešove

Obsah webinára:

Veľmi účinným prístupom k učeniu sa cudzích jazykov je aj extenzívne čítanie. Extenzívne čítanie v sebe zahŕňa čítanie čo možno najväčšieho množstva kníh alebo vhodných materiálov. Tieto materiály majú byť ľahko zrozumiteľné, aby ich žiaci čítali pre potešenie. Medzi vhodné materiály možno zaradiť zjednodušené čítanky, ktoré majú prispôsobenú jazykovú úroveň. Vo vyučovacom procese, v ktorom sú žiaci zaradení do čitateľského programu sa zlepšuje nielen ich čitateľská kompetencia, ale zároveň dochádza k zlepšeniu  ich schopnosti počúvania a rozprávania, obohacuje sa aktívna a pasívna slovná zásoba a vytvára sa pozitívny postoj k cudziemu jazyku.

Používanie rôznych literárnych textov v jazykovom vyučovaní má množstvo výhod. Tento prístup motivuje žiakov k učeniu sa a vytvára u nich pozitívny vzťah k danému cudziemu jazyku a k procesu učenia sa, podnecuje predstavivosť, rozširuje slovnú zásobu, rozvíja pozitívne sociálne správanie a rozvíja emocionálnu stránku osobnosti detí, kritické myslenie, analytické a komunikačné schopnosti žiakov prostredníctvom využívania extenzívneho čítania vo vyučovaní anglického jazyka.

V rámci webinára sa oboznámime nielen s teoretickými východiskami, ale načrtneme aj možnosti včlenenia čitateľského programu v rámci jazykového vzdelávania a predstavíme si prácu so zjednodušenými čítankami cez konkrétne aktivity.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov anglického jazyka na základných a stredných školách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Čítanie s porozumením nielen na slovenčine

Ako prepojiť hodiny čítania s inými predmetmi? Nápady a inšpirácie pre pedagógov, ako tvorivo využívať texty v pracovných zošitoch Tajomstvá sveta na rôznych vyučovacích hodinách.

Dátum: 22. jún 2022 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, Metodicko-pedagogické centrum, učiteľ profesijného rozvoja

 

Obsah webinára:

 • Tipy a nápady, ako obohatiť rôzne vyučovacie hodiny pomocou čítania zábavných textov.
 • Návrhy vyučovacích hodín, ktoré prepájajú čítanie textov s výtvarnými aktivitami.
 • Oboznámenie sa so súborom pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre prvý stupeň.
 • Nápady ako využiť pracovné zošity Tajomstvá sveta v projektovom vyučovaní.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, pre rodičov a špeciálnych pedagógov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Matematika pre každého. Naozaj

Nenúťme deti robiť matematiku, ktorú nenávidia. Prinúťme seba urobiť matematiku, ktorú budú milovať.

Dátum: 23. jún 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

 

Obsah webinára:

Chcete lepšie rozumieť matematike, ktorú vyučujete?

Chcete vedieť viac o matematike, ktorú ste sa už učili?

Chcete lepšie pracovať s deťmi, ktoré sa učia matematiku?

Chcete dať deťom možnosť zlepšiť sa v matematike?

 

Ak sa bojíte, že vám budú deti klásť nepríjemne hlboké otázky o matematike, nájdite na ne odpovede sami ešte pred nimi.

 

 • Načrtneme rôzne ciele súvisiace so školskou matematikou a ako tieto ciele  súvisia navzájom.
 • Povieme si, aká je matematika základnej školy a kto ju potrebuje.
 • Ukážeme, že Matematika Pre Každého (MPK) chce prispieť k tomu, aby ju dokázal zvládnuť každý.
 • Vysvetlíme, že príklady a postupy nie sú všetko – zázemie, základy a zabezpečenie vytvárajú dobrý pocit nielen u žiakov, ale aj u učiteľov a rodičov

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, učiteľov matematiky (bez ohľadu na stupeň vzdelávania), rodičov detí v domácom vzdelávaní, rodičov detí so ŠVVP (aj nadaných detí).

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.