Prinášame posledné témy bezplatných online webinárov pre učiteľov aj rodičov pred letnými prázdninami. Vyberte si z tém: čítanie s porozumením, dyskalkúlia, interné smernice, gramotnosti, geografia, prvouka a pedagogický asistent v materskej škole.
Čítanie s porozumením aj na výtvarnej výchove?

Ako spojiť hodiny čítania s výtvarnou výchovou? Nápady a inšpirácie pre pedagógov, ako tvorivo využívať zábavné texty.

Dátum: 5. jún 2023 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľ profesijného rozvoja na MPC Bratislava

Obsah webinára:

 • Ukážeme vám tipy a nápady, ako obohatiť hodiny výtvarnej výchovy pomocou čítania zábavných textov.
 • Návrhy vyučovacích hodín, ktoré prepájajú čítanie textov s výtvarnými aktivitami.
 • Ako si vyzdobiť triedu po prečítaní textov a ukážok.
 • Povieme si nápady ako využiť pracovné zošity Tajomstvá sveta v projektovom vyučovaní. 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, pre rodičov špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Vzdelávanie žiakov s dyskalkúliou

Prehľad o možných postupoch a správnych spôsoboch práce so žiakmi dyskalkulikmi.

Dátum: 6. jún 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Letorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

 

Obsah webinára:

 • Dyskalkúlia  sa u detí vyskytuje menej často ako dyslexia.  Práca so žiakmi je veľmi náročná hlavne preto, že je potrebné, aby mal žiak vykonanú dôslednú diagnostiku a následne z nej vychádzajúcu korekciu. Cieľom webinára je pomôcť dospelým zorientovať sa v tejto oblasti a získať prehľad o možných postupoch a správnych spôsoboch práce s dyskalkulikmi.
 • Oboznámenie sa s teóriou k dyskalkúlii, prezentovanie vlastných skúseností z práce so žiakmi s dyskalkúliou.
 • Zároveň bude predstavený nový pracovný zošit: KuliFerdo pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií v predmete matematika. V pracovnom zošite sú spracované príklady na sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a geometria v rozprávkových témach. 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, asistentov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Interné smernice v školách v roku 2023

Dátum:  7. jún 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektor: Dr. Jozef Sýkora, MBA, kontrolór územnej samosprávy, hlavný kontrolór SND,  kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Obsah webinára: Webinár sa venuje spôsobu spracovania interných smerníc, zakotveniu povinných smerníc i odporúčaným smerniciach v školách. Lektor prezentuje účastníkom vlastné kontrolné zistenia a časté porušenia osobitných predpisov v oblasti interných aktov (smerníc, príkazov, poriadkov a podobne). Spracovanie interného predpisu vychádza aj z vlastnej činnosti a  definície subjektu územnej samosprávy alebo na základe rozhodnutia štatutára subjektu, či odporúčania kontrolného orgánu. V prostredí úradov, škôl, zariadení a organizácií v územnej samospráve sa následne často interný predpis pripomienkuje z radov zamestnancov a vedúcich zamestnancov. I k tomu je vhodná interná smernica o spôsobe tvorby, charaktere, či pripomienkovaní interných predpisov.

 

Medzi časté formálne kontrolné zistenia, ktorým sa lektor bližšie bude venovať patria najmä:

     1.  neurčenie účinnosti a okruhu pôsobnosti daného interného predpisu,

     2.  neaktualizovanie interných predpisov,

     3.  nevedenie evidencie a uchovanie interných predpisov,

     4.  nečíslovanie interných predpisov,

 

Webinár odpovedá na otázky:

 1. Čo všetko je potrebné interne zapracovať formou smernice?
 2. Aké smernice požadujú kontroly a NKÚ SR?
 3. Ktoré smernice určite musíme mať spracované?
 4. Aké smernice netreba vypracovávať?
 5. Aké sú upozornenia kontrolného orgánu k interným aktom a ich aktualizáciám?
 6. Môžeme doplňovať aktuálnu smernicu o nový text alebo zákonné texty?
 7. Ako správne číslovať interné smernice?

 

Obsah:

 1. Interné smernice – postup správnosti a charakter
 2. Aké sú povinné smernice?
 3. Aké sú odporúčané smernice?
 4. Upozornenia lektora z vykonaných kontrol
 5. Konzultácie s účastníkmi, bonusy
 6. Záver

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre zamestnancov (ekonómov, rozpočtárov, hospodárov, kontrolórov, riaditeľov a zástupcov riaditeľov) materských, základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, školských zariadení, zriaďovateľov škôl, školské jedálne.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Jak rozvíjet gramotnosti v mateřské škole

Školní zralost u dětí předškolního věku – čeho si všímat a jak ji rozvíjet

Dátum: 12. jún 2023 (pondelok) o 17:00 hod.       

Lektorka: Mgr. Hana Splavcová, Ph.D., vedúca tematickej oblasti predškolského vzdelávania a 1. stupňa, NPI

Obsah webinára:

 1. Úvod.
 2. Čo je gramotnosť? Vymedzenie pojmu.
 3. Predškolské obdobie – základy funkčnej gramotnosti (propedeutika).
 4. Gramotnosti v RVP PV.
 5. Rozvoj čitateľskej gramotnosti.
 6. Rozvoj matematickej gramotnosti.
 7. Rozvoj digitálnej gramotnosti.
 8. Odpovede na vaše otázky.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov v materských školách, študentov predškolského vzdelávania, asistentov pedagoga v materskej škole.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Možnosti implementácie nového ŠVP do vyučovania geografie

O silných i slabých stránkach, príležitostiach i potenciálnych rizikách geografického vzdelávania podľa nového ŠVP – a ako sa s nimi vysporiadať

Dátum: 13. jún 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Lektor: RNDr. Peter Tremboš, PhD., spoluautor súboru učebníc, pracovných zošitov a metodických materiálov z geografie 8 a 9 pre ZŠ a GOŠ

Obsah webinára:

 • Geografia – na prieniku prírodných, spoločenských a technických vied.
 • Pozícia geografie v novom štátnom vzdelávacom programe (ŠVP).
 • Obsahový a výkonový štandard geografického komponentu podľa ŠVP.
 • Geografia verzus iné spoločenskovedné predmety (komponenty).
 • Praktické príklady a ukážky interdisciplinárne orientovaných tém a úloh.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov geografie na 2. stupni ZŠ (2. a 3. cyklus), učiteľov geografie v GOŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


 

Prvouka je naša srdcovka!

Ako pozorovať, objavovať a skúmať prírodu okolo nás

Dátum: 14. jún 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka:  PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

 

Obsah webinára:

 • Predstaviť nové prístupy vo vyučovaní prvouky.
 • Poukázať na výhody experimentálnej výučby.
 • Predstaviť koncepciu učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník od autoriek I. Rochovskej a M. Kožuchovej.
 • Prezentovať spôsob aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom vybraných typov úloh v učebniciach prvouky.
 • Predostrieť spôsoby práce s učebnicou, s metodickou príručkou a množstvom doplnkových úloh k vybraným témam prvouky v 1. a 2. ročníku ZŠ.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, učiteľov vlastivedy, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Pracovná činnosť pedagogického asistenta v materskej škole

Čo, ako a s kým pracuje pedagogický asistent v materskej škole

Dátum: 15. jún 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová, riaditeľka materskej školy a učiteľka profesijného rozvoja NIVaM

Obsah webinára:

 • Povieme si, kto je pedagogický asistent a čo je náplňou jeho pracovnej činnosti.
 • Ukážeme niekoľko možností participácie pedagogického asistenta na realizácii výchovno-vzdelávacích činností.
 • Navrhneme niektoré činnosti pedagogického asistenta vo vzťahu k denným činnostiam a tiež vo vzťahu k rozvíjaniu osobnosti konkrétneho dieťaťa.
 • Vysvetlíme základné pravidlá práce pedagogického asistenta.
 • Popíšeme osobnostné predpoklady na výkon činnosti pedagogického asistenta tak, aby dokázal pracovať v tíme s pedagógmi ale aj s rodičmi. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky, pedagogických asistentov, riaditeľky a iných pedagogických zamestnancov materských škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.