Poďte sa vzdelávať a stretnúť zadarmo z pohodlia domova. Vyberte si z aktuálnej ponuky bezplatných webinárov.


LOGOPÉDIA VČAS alebo KÝM ČAKÁTE NA LOGOPÉDA. 

Ako vhodne nasmerovať rodiča, ktorý sa pýta na vývin reči a logopédiu

Dátum: 14. február 2022 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Jana Pečarková, logopedička

 

Obsah webinára: 

•Všetko, čo ste chceli vedieť o vývine detskej reči a aj o tom, ako rodič môže pomôcť svojmu dieťaťu pokiaľ čaká na termín u logopéda.

•Kedy je potrebné vyhľadať logopéda?

•Kde rodičia hľadajú pomoc?

•Čo ich najčastejšie zaujíma?

•Ako citlivo a promptne odpovedať na otázky rodiča?

•Čomu sa vyvarovať pri komunikácii s rodičom?

•Ako podporiť prirodzený vývin reči v prostredí materskej školy?

•Ako komunikovať s deťmi s ťažkosťami v reči?

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, učiteľov detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, pre špeciálnych pedagógov, pre školský podporný tím, pre pediatrov, pre rodičov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

AKO SÚ NA TOM PIATACI Z MATEMATIKY

O tom, ako kvalitne a efektívne pripraviť piatakov na zvládanie testov.

Dátum: 15. február 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská Bratislava 

 

Obsah webinára: 

•Povieme si, prečo je dôležité zistiť, akú úroveň vedomostí a zručností majú piataci v dobe dištančného vzdelávania (s prepojením na prvý stupeň ZŠ).

•Oboznámime sa s Testovaním 5, čo sleduje a ako nadväzuje na medzinárodné meranie TIMSS.

•Vysvetlíme si, aké tematické okruhy a aké úlohy obsahujú testy T5; pozrieme sa na štruktúru testov.

•Zosumarizujeme výsledky za posledné obdobie.

•Poukážeme na to, čo boli problémové oblasti, na čo sa treba zamerať.

•Ukážeme si úlohy, ktoré by žiaci mali vedieť riešiť.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie (matematika).

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

PREDŠKOLÁK V POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ  

Rozvíjajúce aktivity v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Dátum: 16. február (streda) 2022 o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Mária Hušlová Orságová – učiteľka predprimárneho vzdelávania MŠ littleBig, Bratislava

 

Obsah webinára: 

•Povinné predprimárne vzdelávanie - prínosy, prekážky

•Školská pripravenosť – rovnaký cieľ pre všetky deti

•Publikácia Predškolák ako pomôcka pre vzdelávanie 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl – učiteľky a učiteľov, pedagogických asistentov, odborných zamestnancov materských škôl, rodičov detí predškolského veku.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

AKO S RADOSŤOU UČIŤ OBJAVOVAŤ PRÍRODU 

Nápady a inšpirácie pre pedagógov, ako tvorivo rozvíjať prírodovedné poznanie žiakov v prvom a druhom ročníku základnej školy

Dátum: 17. február (štvrtok) 2022 o 17.00 hod.

Lektorka:  PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka v ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

 

Obsah webinára: 

•Dozviete sa, akými spôsobmi je možné aktivizovať a rozvíjať žiacke poznanie prostredníctvom vybraných typov úloh v učebniciach prvouky. 

•Predstavíme koncepciu učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník od autoriek I. Rochovskej a M. Kožuchovej.

•Predostrieme vám spôsoby práce s učebnicou, s metodickou príručkou a množstvom doplnkových úloh k vybraným témam prvouky v 1. a 2. ročníku ZŠ. 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov a učiteľky 1. stupňa ZŠ a rodičov žiakov 1. stupňa.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

ÚSPEŠNÉ TESTOVANIE 5 ZO SLOVENČINY. AKO NA TO? 

O tom, ako pripraviť žiakov na tohtoročné Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry

Dátum: 21. február 2022 (pondelok) o 17.00

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

 

Obsah webinára: 

•Povieme si, ako čitateľská gramotnosť rozvíja osobnosť žiaka a jeho motiváciu pre ďalšie vzdelávanie. 

•Predstavíme si tipy a nápady na zlepšenie čitateľskej gramotnosti.

•Čítanie s porozumením ako kľúčová a nevyhnutnú zručnosť v každodennom živote, ktorá vedie nielen k úspešnému výsledku v testovaní, ale aj ku kritickému mysleniu 

•Príprava žiakov na Testovanie 5 a odbúranie ich stresu z testovania už vo 4. ročníku ZŠ  

•Predstavíme si Testovanie 5 a jeho hlavné ciele.

•Ponúkneme kvalitné ukážky testov ako formu nácviku, ale aj motivácie  s rovnakými typmi úloh a s rovnakou formou, ako pri skutočnom Testovaní 5, plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP.

•Spomenieme faktory, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú rozvoj čitateľskej gramotnosti a výsledku pri Testovaní 5. 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SJL základných škôl 4. a 5.ročníka, riaditeľom základných škôl, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, rodičom.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

IDEME DO ŠKOLY

Školská zrelosť u detí predškolského veku – čo si všímať a ako ju rozvíjať

Dátum: 22. február (utorok) 2022 o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

 

Obsah webinára: 

•Čo je to školská zrelosť? Aký je rozdiel medzi školskou zrelosťou a pripravenosťou?

•Dieťa sa vie podpísať a napočítať do 10, je pripravené na školu? 

•Na aké deti sa v škôlkarskom kolektíve zamerať a aké znaky si všímať?

•Ako vie pani učiteľka v škôlke pomôcť deťom rozvíjať školskú zrelosť?

•Moje dieťa má 6 rokov a je nezrelé, čo teraz?

•Ako s deťmi odkomunikovať odklad školskej dochádzky?

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky v materských školách, najmä v predškolských ročníkoch. Pre rodičov detí vo veku cca 5-6 rokov. Pre pomáhajúce profesie, ktoré prichádzajú s deťmi tohto veku do kontaktu. 

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

ŠKOLSKÉ SMERNICE OČAMI KONTROLÓRA

Aké smernice máte mať spracované povinne a na ktoré nezabudnúť?

Dátum: 23. február 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektor: Dr. Jozef Sýkora, MBA, kontrolór MČ Petržalka, hlavný kontrolór SND 

 

Obsah webinára: 

Prehľad smerníc v podmienkach subjektov územnej samosprávy s ohľadom na školy a zariadenia z pohľadu kontrolóra z praxe. Účastníci sa dozvedia viac o frekventovaných povinných smerniciach v majetkovej i účtovnej agende a tiež v oblasti zverejňovania údajov a informácií.

Webinár sa venuje aktuálnej a často dopytovanej téme – povinných interných smerníc v územnej samospráve s ohľadom na aktuálny právny stav. Bližšie bude ozrejmený ich základný prehľad. Lektor z vlastnej kontrolnej praxe upozorní aj na časté kontrolné nedostatky a tiež odporučí viaceré smernice pre dennú prax a povinné smernice, ktoré vyžadujú osobitné predpisy. Pre účastníkov je pripravený prehľad interných smerníc z rôznych oblastí, ktoré sú viaceré spracované aj v aktuálnej lektorovej publikácii k interným smerniciam.

1.Lektorský úvod  k smerniciam

2.Prehľad povinných smerníc

3.Odporúčania lektora 

4.Časté kontrolné zistenia 

5.Konzultácie a otázky 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre zamestnancov škôl a zariadení: ekonómov, hospodárov, zástupcov riaditeľov, štatutárov, hlavných kontrolórov, starostov obcí, účtovníkov v samospráve obcí a rozpočtových a príspevkových organizácií, pre školské zariadenia a zamestnancov zodpovedných za účtovnú i majetkovú agendu.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

AKO UČIŤ DIGITÁLNE A INTERAKTÍVNE

Tipy, ako doplniť klasické tlačené učebnice o interaktívne prvky, vďaka ktorým sa učenie pre žiaka aj učiteľa stanú zábavou

Dátum: 24. február 2022 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava 

 

Obsah webinára: 

Predstavíme vám,  ako si môžete doplniť učebnice interaktívnym digitálnym obsahom, aby učenie bolo atraktívnejšie a zaujímavejšie, ale  aj:

•ako si môžete uľahčiť dištančné vzdelávanie,

•ako zapájať študentov do vyučovania úplne novým spôsobom,

•ako spestriť vyučovanie a prebudiť u žiakov záujem a zvedavosť,

•ukážeme vám interaktívne nástroje a obsah, ktorým pritiahnete pozornosť svojich žiakov.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl, gymnázií a rodičov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.