Skontrolujte nové témy bezplatných webinárov pre pedagógov aj rodičov a poznačte si termíny do svojich kalendárov.


 

Finančné vzdelávanie. Ako na to?

Ako sa v ňom nestratiť a ako ho začleniť do jednotlivých vyučovacích predmetov

Dátum: 11. apríl 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD., učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s koncepciou finančného vzdelávania na Slovensku, predstavíme záväzné a podporné materiály.
 • Zosumarizujeme výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Povieme si, do akých predmetov NŠFG začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať.
 • Ukážeme niekoľko aktivít, pomocou ktorých sa rozvíja finančná gramotnosť žiakov.
 • Predstavíme štruktúru pracovných zošitov, oboznámime sa s úlohami, ktoré vedú žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií, k rozoznávaniu potrebného od zbytočného, k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompetencií potrebných pre život.
 • Informujeme o aktualizácii pracovných zošitov.
 • Povieme, ako môžete zvýšiť aj svoju vlastnú finančnú gramotnosť.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Inklúzia alebo integrácia?

O tom, čo všetko môže inklúzia priniesť vašim žiakom

Dátum: 12. apríl 2022 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Ľubica Procházková, riaditeľka ZŠ, aktívne sa venujúca problematike práce so žiakmi so ŠVVP v bežnej škole

Obsah webinára:

Zameranie webinára  sa týka základných všeobecných  pojmov ohľadom integrácie a inklúzie, ďalej si povieme, čo je inklúzia, aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou a aké podmienky pre rozvíjanie inklúzie môže škola vytvoriť. Zároveň si priblížime ako inklúziu vnímame v škole, v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, a čo môže úspešný proces inklúzie  priniesť žiakom, pedagógom a v neposlednom rade rodičom.  Rozvinieme tému školského podporného tímu, kto ho tvorí a aké má úlohy a poukážeme na výhody a „nevýhody“ inklúzie.

 • Úvod
 • Všeobecné pojmy podľa platnej legislatívy
 • Integrácia a inklúzia
 • Porovnanie integrácie a inklúzie 
 • Podmienky školy pre vytváranie inkluzívneho prostredia
 • Podporný tím pre inklúziu
 • Výhody – potencionálne nevýhody, ktoré môže inklúzia prinášať
 • Slovo na záver

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre riadiacich pracovníkov školy, pedagogických a odborných zamestnancov: učiteľov, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


 

Pedagogický asistent v MŠ a v ZŠ

Formy a metódy pedagogických asistentov

Dátum: 20. apríl 2022 (streda) o 17:00 hod.

Lektor: PhDr.  Marek Havrila, PhD., odborný radca, Regionálny úrad školskej správy Prešov – odbor metodiky

Obsah webinára:

 • Webinár je zameraný na formy a metódy inkluzívnej podpory práce pedagogických asistentov v materských školách a základných školách pri ich práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia).
 • Tematizuje hlavné pracovno-právne otázky a problematiku výkonu pracovnej činnosti pedagogických asistentov v kontexte aktuálne účinnej legislatívy.
 • Sústreďuje sa na postavenie, úlohy a financovanie tejto kategórie pedagogických zamestnancov, ako aj na spoluprácu s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami v škole.

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov, pre pedagogických asistentov, pre učiteľov (MŠ, ZŠ).

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

ABECEDA predškoláka

Kedy je predškolák pripravený na písanie, čítanie a počítanie?

Dátum: 21. apríl 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:

 • Ako správne podnecujeme rozvoj grafomotorických zručností? Kde je potrebné začať?
 • Nielen pre zvládanie matematiky treba, aby dieťa vedelo, čo znamená vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo a pod.
 • Ako dosiahnuť postačujúcu úroveň zrakového vnímania, ktorá je potrebná na nácvik čítania a písania v škole? 
 • Najčastejším problémom pri písaní a čítaní je oslabená sluchová percepcia. Ako správne rozvíjať u deti predškolského veku sluchovú analyticko‑syntetickú činnosť?

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky v materských školách, najmä v predškolských ročníkoch, pre rodičov detí vo veku cca 5-7 rokov, pre pomáhajúce profesie, ktoré prichádzajú s deťmi tohto veku do kontaktu.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Poruchy učenia nemusia byť strašiakom

Špecifické poruchy učenia, možnosti a námety na ich korekciu.

Dátum: 25. apríl 2022  (pondelok) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára:

Ako najlepšie vzdelávať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Je ich stále viac a menia sa aj legislatívne  podmienky. Na pedagógov a rodičov to kladie zvýšené nároky. V hodine informácií na túto tému sa budeme venovať jednotlivým poruchám učenia. Priblížené sú definície, príčiny a prejavy špecifických porúch. Obsah webinára bude zameraný na informácie o dys-poruchách, skúsenosti z praxe v špeciálnych triedach, z individuálnych terapií, aj z práce s pracovnými zošitmi na korekciu porúch učenia. Ukážeme vám námety na prácu na korekciu cez využívanie pracovných zošitov KuliFerdo.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, asistentov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Svetlá a tiene výučby etickej výchovy

Efektivita realizácie fáz výchovy k hodnotám v etickej výchove

Dátum: 26. apríl 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektor: Mgr. Ivan Podmanický, PhD., vysokoškolský učiteľ, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Obsah webinára:

 • Aktualizácia výučby etickej výchovy v súčasnosti.
 • Je súčasná mládež iná?
 • Problémy s reflexiou v procesuálnej stránke etickej výchovy.
 • Príprava na  výučbu etickej výchovy,  práca s didaktickými materiálmi.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov etickej výchovy, širokú verejnosť

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Škôlkar počíta, vyrába….

Námety na rozvíjanie predmatematickej a technickej gramotnosti detí predprimárneho vzdelávania

Dátum: 27. apríl 2022 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Limbová 4, Trnava

Obsah webinára:

Webinár prinesie ponuku konkrétnych aktivít pre prácu s obsahom vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ a „Človek a svet práce“ v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.

 • Ukážeme si, ako môžeme dieťa v predprimárnom vzdelávaní „pripraviť” na prácu s matematickými pojmami a operáciami a uľahčiť im tak vstup do základnej školy.
 • Predstavíme podnetné situácie a následne námety aktivít, ktoré majú znaky činnostného charakteru a ich ciele v oblasti predmatematickej gramotnosti a technickej gramotnosti, ktoré budú zohľadňovať aktuálnu vývinovú úroveň detí.
 • Hovoriť budeme o tom, ako rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, algoritmické myslenie, orientáciu v priestore, ale tiež ako pomôcť dieťaťu rozpoznať základné geometrické útvary.
 • Povieme si, ako rozvíjať technickú gramotnosť v kontexte uvedomenia si, že svet práce, to nie sú len zručnosti, ale aj špecifický spôsob premýšľania a postojov, ktoré prirodzene dieťa vedú k voľnej tvorivosti, pri ktorej zohráva významnú úlohu pragmatizmus a funkčnosť procesov, ale aj produktov, t. j. spôsobov, ktoré si pri konštruovaní dieťa vyberá.
 • Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít prostredníctvom motivačných pracovných listov, zameraných na rozvoj predmatematickej a technickej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní v súlade s podoblasťami jednotlivých vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami a Človek a svet práce podľa ŠVP (2016).

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov v materských školách, rodičov detí predškolského veku, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, študentov stredných pedagogických škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Upevňovať – opakovať – TESTOVAŤ

Ako so žiakmi na druhom stupni ZŠ efektívne opakovať učivo zo slovenského jazyka a literatúry a kvalitne ich pripraviť na Testovanie?   

Dátum: 28. apríl 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry na ZŠ v Bratislave

Obsah webinára:

 • Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť problematické úlohy pri testovaní, ako odbúrať stres a ako motivovať žiakov k úspešnému výsledku.
 • Hovoriť budeme aj o čitateľskej gramotnosti a predstavíme si úlohy vhodné na precvičenie čítania s porozumením, ako aj úlohy na vyhľadávanie a interpretáciu informácií v texte, ktoré pripravujú žiakov na reálny život a rozvíjajú kritické myslenie.
 • Spomenieme formy a štruktúru testov, ako aj faktory, ktoré ovplyvňujú výkon žiaka pri testovaní.
 • Predstavíme si úlohy na zlepšenie pravopisu.
 • Predstavíme si testy pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pre žiakov osemročných gymnázií.
 • Ponúkneme kvalitné ukážky testov plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP zo série nových publikácií vydavateľstva RAABE – oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SJL základných škôl i gymnázií, riaditeľov základných a stredných škôl, špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa, rodičov a žiakov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.