Prezentácie na stiahnutie

EXPOLEDU 2018
EEDU


BIOLÓGIA
Lektorka: PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

1. seminár: Metodická príručka z biológie pre základnú školu a jej využitie v praxi

Teoretická časť: Ciele a zameranie metodickej príručky, štrukturálna a obsahová stránka a prístup k jej používaniu.
Praktická časť: Možnosti aplikácie didaktických a metodických postupov v iných ročníkoch.

Prosíme všetkých účastníkov, ktorí majú zakúpenú Metodickú príručku k učebnici biológie pre 5. roč. ZŠ, aby si ju priniesli. Ostatní účastníci budú pracovať s pripravenými materiálmi z metodiky.

>> PREZENTÁCIU ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU <<

 

2. seminár: Využívanie a tvorba školských testov

Teoretická časť: Základy tvorby a hodnotenia školských testov, ich význam a uplatňovanie v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky pri tvorbe školských testov.
Praktická časť: Modelová tvorba školského testu.

>> PREZENTÁCIU ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU: 1|2 <<

 

GEOGRAFIA
Lektor: RNDr. Peter Likavský, PhD.

Aktivizácia myslenia žiakov a zmeny vo vyučovaní geografie

Seminár poskytuje návod, ako aktivovať myslenie žiakov aj ako rozvíjať samotné kritické myslenie prostredníctvom geografie.
Poukazuje na nutnosť vytvorenia zmien pre efektívnejšiu výučbu a aktívne zapájanie žiakov do výučby geografie.
Poukazuje na vznik i samotnú existenciu miskoncepcií študentov a prináša cestu, ako je možné tieto miskoncepcie odstrániť.

>> PREZENTÁCIU ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU <<

  

CHÉMIA
Lektorky: Mgr. Jana Galková, RNDr. Helena Vicenová

 

1. seminár: Bádateľsky orientované vyučovanie s dôrazom na chémiu bežného života (Mgr. Jana Galková)

Seminár je venovaný teoretickému oboznámeniu účastníkov s bádateľskými aktivitami. Na ukážkach konkrétnych pracovných listov a konkrétnych aktivít lektorka uvedie učiteľov do procesu vyučovania bádateľskou metódou.

Seminár je zameraný na témy: Voda (7. ročník), Kovy (8. ročník), Mlieko, Sacharidy, Zdravá strava (9. ročník)

>> PREZENTÁCIE ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU <<

 

2. seminár: Vyučovanie chémie s použitím inovatívnych materiálov (RNDr. Helena Vicenová)

V školskom roku 2018/19 majú vyučujúci chémie už druhý rok k dispozícii inovovanú učebnicu chémie pre 7. ročník a cvičebnicu k učebnici. Začínajú pracovať s inovovanou učebnicou chémie pre 8. ročník, spracovanou podľa iŠVP, ku ktorej môžu používať aj novú cvičebnicu. Uvedieme modely vyučovacích hodín a predstavíme nové doplňujúce materiály, pomocou ktorých si učiteľ môže uľahčiť a skvalitniť prácu, aby jeho hodiny chémie boli pre žiakov atraktívne.

>> PREZENTÁCIU ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU <<

 

FYZIKA
Lektorka: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

1. seminár: Osvojenie stratégií a postupov objavovania fyzikálnych poznatkov je dôležitejšie ako dril premeny jednotiek

Analýza vzdelávacích systémov a príčin úspešnosti krajín Východnej Ázie (Hongkong, Južná Kórea, Šanghaj, Singapur, Japonsko) v testovaní PISA.

Koncepcia obsahu vyučovania fyziky na ZŠ; model osobnosti v procese vyučovania fyziky; elementárna báza v 6. ročníku vyučovania fyziky; rozvoj spôsobilostí žiaka.

Koncepcia sprístupňovania fyzikálnych pojmov v učebniciach fyziky je založená na nasledovnej stratégii – skúmanie záhadných javov; získavanie a analyzovanie skúseností; vyhodnotenie situácií; využitie poznatkov v nových situáciách.

Príklad uplatnenia uvedenej stratégie na pojme hustota - motivácia k poznávaniu, zisťovanie skúsenostnej predstavy; skúmanie vzťahov - hmotnosť a hĺbka ponoru, objem a hĺbka ponoru škatúľ; meranie hmotnosti a objemu plávajúcich a potápajúcich sa telies vo vode; zostrojenie grafu; skúmanie správania sa potápača; zisťovanie hustôt rôznych teliesok; zisťovanie hustôt kvapalín; projekt ponorky.

>> PREZENTÁCIU ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU <<

 

2 seminár: Skúmame elektrické a magnetické javy, modelujeme prácu vedca

Stratégie a postupy uplatnené pri zavádzaní kľúčových pojmov z elektriny a magnetizmu.

Kľúčové pojmy, kľúčové experimenty. Časticová stavba látok a jej uplatnenie pri vedení elektrického prúdu v kovoch.

V praktickej časti seminára sa bude modelovať vyučovacia hodina - Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča.

>> PREZENTÁCIU ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU <<

 

PRÍRODOVEDA + PRVOUKA
Lektorka: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.


1. seminár: Prírodovedná gramotnosť ako nástroj pre rozvoj racionálneho premýšľania

Podľa aktuálne platného Štátneho vzdelávacieho programu je hlavným cieľom primárneho prírodovedného vzdelávania rozvoj prírodovednej gramotnosti, čo znamená nielen rozvoj prírodovedného poznania, ale aj procesu prírodovedného poznávania (tvorby vedeckých poznatkov) a taktiež rozvoj predstavy o vede a vedeckom skúmaní. Z uvedeného vyplýva, že je dôležité vo vzdelávacích prístupoch zdôrazniť dôležitosť rozvoja kompetencie samostatne skúmať okolitý svet, dôverovať svojmu poznávaniu a konfrontovať svoje vysvetlenia prostredníctvom jednoduchej racionálnej argumentácie. Vzdelávanie by malo byť realizované tak, aby sa každé dieťa (bez ohľadu na jeho prioritnú profiláciu, či kariérne ambície) cítilo kompetentné uspokojovať svoju potrebu po poznaní prírody a to tak, aby vnímalo prírodné vedy ako zaujímavú oblasť ľudského snaženia a potenciálne zvažovalo aj ďalšie štúdium v tomto smere.

Je dôležité upozorniť, že aj napriek tomu, že vzdelávacie štandardy predmetu prírodoveda očakávajú kompaktný rozvoj prírodovednej gramotnosti, žiaľ, učebnice, ktoré boli vydané v poreformnom období úspešne ignorujú charakteristiku a ciele predmetu prírodoveda a tak v princípe nedokážu viesť k očakávaným efektom reformného kurikula v oblasti prírodovedného vzdelávania. Podceňovanie rozvoja prírodovednej gramotnosti ako celku na prvom stupni ZŠ vedie k nedostatočnej pripravenosti žiakov na rozvoj prírodovedného poznávania a poznania na 2. stupni ZŠ a následne k neustálemu poklesu úrovne prírodovednej gramotnosti našich žiakov.

>> PREZENTÁCIU ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU <<

 

Najviac zanedbávaným prvkom rozvoja prírodovednej gramotnosti na 1. stupni ZŠ je rozvoj spôsobilosti vedeckej práce. Prírodné vedy sú charakteristické nielen postupne sa vyvíjajúcim poznaním prírody, ale aj tým, aké poznávacie postupy sa pri skúmaní prírody uplatňujú. Ide o veľmi prirodzený spôsob poznávania vystavaný na racionálnom usudzovaní, keďže výsledkom má byť funkčná predstava o tom, ako sa predmety, situácie, javy správajú a menia. Od tohto poznania závisí celková existencia človeka v prírode.

Spôsobilosť vedeckej práce je možné rozvíjať už od útleho veku a pre každý stupeň vzdelávania má svoje špecifiká, ktoré rešpektujú aktuálnu kognitívnu úroveň žiaka. Cieľom workshopu bude na praktických príkladoch a aktivitách vysvetliť, v čom spočíva rozvoj spôsobilosti vedeckej práce u detí mladšieho školského veku. Zároveň bude vytvárané prepojenie so Štátnym vzdelávacím programom, najmä s prvkami, ktoré rozvoj spôsobilosti vedeckej práce priamo vyžadujú.

Druhým závažným problémom, ktorý máme snahu riešiť, je rovnako zanedbávaný rozvoj predstavy o vede, vedeckom skúmaní a rozvoj špecifických prírodovedných postojov. Ide o prvky rozvoja prírodovednej gramotnosti, ktoré nie sú merateľné, avšak vytvárajú nevyhnutnú predispozíciu pre skutočne funkčný rozvoj prírodovednej gramotnosti. Workshop má preto snahu objasniť prostredníctvom praktických príkladov to, aké podmienky je potrebné v triede vytvoriť, aby sa rozvíjali skutočne a funkčne všetky zložky prírodovednej gramotnosti.

>> PREZENTÁCIU ZO SEMINÁRA NÁJDETE TU: 1|2 <<

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info