Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16255:5-A2201 Učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej prvej časti sa nachádza úvod do geografie, ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9199:5-A2201 Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. Na konci jednotlivých tém je uvedené kľúčové učivo, úlohy, námety na projekty a testové úlohy na preverenie získaných vedomostí. BONUSOVÝ MATE..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/8991:4-A1001 Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. Na konci jednotlivých tém je uvedené kľúčové učivo, úlohy, námety na projekty a testové úlohy na preverenie získaných vedomostí. BONUSOVÝ MATE..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9199:5-A2201 Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy...
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9200:5-A2201Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, d..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9390:4-A2201 Učebnica zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, skúmať príčiny ich správania, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť z..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9394:5-A2201Učebnica zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, skúmať príčiny ich správania, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záz..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9211:5-A2201 Učebnica zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urob..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9085:3-A2201 Učebnica zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urob..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov so základnými fyzikálnymi vlastnosťami látok a ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4481:2-10K0 Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi ži..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Učebnica sa bližšie venuje tematike cenných papierov, daňovej sústavy, riadiacich procesov v podniku, bankám a ich postaveniu v bankovej sústave, činnosti poisťovní, zahraničnému obchodu a medzinárodnej ekonomickej integrácii. V závere učebnice sa nachádzajú testové úlohy k jednotlivým tematickým ce..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 433 až 444 z 484 (41 stránok)