Menu
Your Cart

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS.

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)
DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-361-3

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14238:5-A2201

Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ SI ČAS.   

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu.

Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

AKO PRACOVAŤ SO ZÁBAVNÍKOM DAJ SI ČAS I. – IV. NA HODINÁCH V ŠKOLE?

METODICKÝ LIST DAJ SI ČAS I. – IV. PRE JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ NA JEDNOTLIVÉ VYUČOVACIE PREDMETY si stiahnite TU

DAJ SI ČAS sú 4 zábavníky. Obsah DAJ SI ČAS tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov:

• Z histórie vedy a kultúry

• Z histórie spoločnosti

• Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída) 

• Z histórie kontinentov II. (Európa, Severná Amerika, Južná Amerika)


Predlohou na tvorbu titulu DAJ SI ČAS je zábavno-súťažná relácia pre deti RTVS DAJ SI ČAS.  Témy scenára relácie korešpondujú s obsahom učebníc DEJEPISU pre 2. stupeň ZŠ. Každý zábavník obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti. 

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť:

Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:
• krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,
• jazykolamy, hádanky a prešmyčky,
• úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.

Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:
• logické hádanky, testy, rébusy,
• tabuľky,
• úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,
• matematické úlohy.

Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:
• práca s geometrickými tvarmi,
• úlohy na postreh a pozornosť,
• maľovanie, kreslenie,
• farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.

Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:
• Test s historickou tematikou
• Hlavné mestá
• Vlajky, erby
• Mapy
• Vzdialenosti miest
• Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda
• komixy z relácie Daj si čas.

 

Pridaná hodnota titulu:

 • rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni ZŠ (vyhľadávanie a interpretovanie informácií, skúmanie a hodnotenie obsahu textu ... ),
 • printová podoba relácie DAJ SI ČAS ako alternatíva a doplnok k televíznej relácii pre deti,
 • učebná pomôcka s historickou tematikou, obsahovo nadväzujúca na učivo dejepisu s pútavým, hravým obsahom a dizajnom,
 • rozvíja u detí záujem o históriu prostredníctvom populárno-náučných aktivít,
 • cielene rozvíja u detí jednotlivé druhy nadania/inteligencií prostredníctvom kreatívnych úloh ... 

 

Pre učiteľov: 

 • Na využitie na rôznych vyučovacích hodinách s cieľom podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
 • Na vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov.
 • Na zadania domácich úloh.
 • Na podporu školských aktivít – na prípravu rôznych súťaží a kvízov v škole.
 • Na podporu mimoškolských aktivít – na výletoch, škola v prírode, v táboroch.

 

Ďalšie informácie
Počet strán 148
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:
Mgr. Roman Humaj
Mgr. Jana Bohunická 

Ilustrátori:
Mgr. Roman Humaj
Mgr. Lenka Javorská 

1 Emigranti a imigranti
Sťahovanie národov vôbec nie je výdobytkom modernej doby

2 Plavby za korením
Globalizácia sa začala túžbou po malých voňavých orientálnych guľôčkach

3 Piráti nielen z Karibiku
Legendárne remeslo, ktoré dodnes nevymizlo

4 V krajine Kemet
Staroveký Egypt – dar Nílu a kolíska civilizácie

5 Pod babylonskou vežou
Život v najslávnejšom meste staroveku

6 Perzská ríša
Krajina dobyvateľov a staviteľov

7 Arabský príbeh
Civilizácia zrodená z púšte

8 Postrach Džingischán
Muž, ktorého vôľa zrodila najväčšiu ríšu v dejinách

9 V ríši stredu
Čína, to nie je len slávny múr

10 Úžasná India
Bájna krajina korenia, jogy a maharadžov

11 Krajina vychádzajúceho slnka
Japonsko to nie sú iba samuraji a gejše

12 Prečo je Rusko veľké?
Ako ambície mocných cárov zmenili šestinu sveta

13 Za polárnym kruhom
V krajinách večného ľadu a kožušín 

Súvisiace články