Vyberte si z novej ponuky bezplatných RAABE a EXPOL webinárov. Na svoje si prídu učitelia v materských školách, ale aj v základných, pedagógovia na osemročných gymnáziách a dokonca aj stredoškolskí pedagógovia. Nech sa páči, vyberajte a prihláste sa.
AKO EFEKTÍVNE UČIŤ VYBRANÉ SLOVÁ?

O tom, prečo žiaci vo vyšších ročníkoch nepíšu správne y/ý vo vybraných slovách?

Dátum: 28. marec 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Eva URBANEKOVÁ, liečebný pedagóg, ambulancia liečebnej pedagogiky, Pezinok

Obsah webinára:

 • Príčiny, prečo si žiaci neosvoja dostatočne a trvalo vybrané slová.
 • Implementácia efektívnych metód osvojenia vybraných slov vo vyučovaní.
 • Špecifiká detí s inakosťou (diverzita).
 • Diferencované, kooperatívne, zážitkové učenie.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 3. a  4. ročníka ZŠ, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov v ZŠ a v ŠZŠ, asistentov, rodičov detí 3. a 4. ročníka ZŠ.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.ZOZNÁMTE SA, PROFESIA KADERNÍK...

Spoznajte učebný odbor kaderník a nahliadnite do aktualizácie učebníc Materiálov pre 1. – 3. ročník tohto odboru

Dátum: 29. marec 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Ing. Oľga Remiášová, učiteľka odborných predmetov SOŠ obchodu a služieb v Leviciach, autorka učebníc Materiály KADERNÍK I – III

Obsah webinára:

 • Profesia kaderník v skratke.
 • Príprava kaderníkov na Slovensku dnes.
 • Atraktívne a tienisté stránky povolania.
 • Predstavenie a autorská koncepcia práce s učebnicami Materiály KADERNÍK.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SOŠ v danom odbore, pre širokú verejnosť.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

AKO PRECVIČOVAŤ ČITATEĽSKÚ GRAMOTNOSŤ NA 2. STUPNI ZŠ?

Inšpiratívne a tvorivé nápady, aktivity a súťaže na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre žiakov  2. stupňa základných škôl.

Dátum: 30. marec 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

 

Obsah webinára:

 • Vysvetlíme si pojem čitateľská gramotnosť, ale aj jej dôležitosť a význam pre žiakov.
 • Predstavíme si sériu populárno-náučných zábavníkov Daj si čas a pomocou nich si ukážeme, ako vieme zdokonaliť čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie žiakov na druhom stupni ZŠ na rôznych vyučovacích predmetoch.
 • Predstavíme a ponúkneme niekoľko zaujímavých a konkrétnych aktivít, nápadov a úloh, ktoré môžete využiť a realizovať  na hodinách dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, matematiky a informatiky, fyziky a biológie, geografie, ale aj na hodinách výtvarnej, hudobnej a etickej výchovy v rôznych ročníkoch II. stupňa základnej školy.
 • Hovoriť budeme aj o inovatívnych formách a metódach vyučovania využiteľných na 2. stupni ZŠ.
 • Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť nové výzvy a ako motivovať žiakov, aby boli aktívne vtiahnutí do vzdelávacieho procesu a aby prejavili záujem nielen o hodiny dejepisu, ale aby rozvinuli svoj záujem aj o iné predmety prostredníctvom medzipredmetových vzťahov.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov DEJ, SJL, MAT, INF, BIO, GEO, FYZ, VYV, OBN, HUV, ETV na II. stupni ZŠ, špeciálnym pedagógov, asistentov učiteľa, lektorov a animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.VYHLÁŠKA 541/2021 O MATERSKEJ ŠKOLE

Praktická aplikácia novej vyhlášky o materskej škole.

Dátum: 31. marec 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD. predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a je zároveň  riaditeľkou materskej školy.

Obsah webinára:

Webinár sa venuje praktickým otázkam aplikácie novej vyhlášky 541/2021 o materskej škole. Okrem iného, sa dozviete čo hovorí vyhláška o tom:

• na koľko je stanovené maximálne trvanie prevádzky materskej školy,

• aké sú špecifiká denného poriadku v závislosti od formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie (napr. poldenná výchova a vzdelávanie),

• ktorá materská škola môže mať zástupcu riaditeľa a ako je to ak ide o školu s organizačnými zložkami,

• čo prerokúva pedagogická rada a metodické združenie,

• za čo zodpovedá triedny učiteľ,

•  aké sú osobitosti splnomocňovania iných osôb rodičom,

• ako určiť obsah a ako realizovať posúdenie plnenia obsahu povinného predprimárneho vzdelávania,

• a mnohé ďalšie súvislosti vyplývajúce z účinného znenia vyhlášky. 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl, odborných zamestnancov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


  

ADAPTACE, ANEB JAK PODPOŘIT DÍTĚ PŘI VSTUPU DO MŠ do ZŠ

Adaptace, aneb jak podpořit dítě při vstupu do mateřské a základní školy a jak usnadnit vstup do školy dítěti i jeho rodině?

Dátum: 4. apríl 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Hana Splavcová, pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky, kde garantuje oblast předškolního vzdělávání.

Obsah webináře:

Adaptační proces sehrává významnou roli při vstupu do nového prostředí. Pro dítě předškolního nebo mladšího školního věku je to období mnoha změn, a to nejen s ohledem na nové prostředí mateřské či základní školy. Dítě také vstupuje do nové sociální role, získává nová práva a povinnosti. Změny se logicky týkají i života rodiny. Rodiče potřebují nastavit dítěti i sobě nový režim, i oni budou mít nové povinnosti. Na co všechno bychom měli myslet my, učitelé v mateřské, resp. základní škole? Jak se můžeme sami připravit? Jak můžeme usnadnit vstup do školy dítěti i jeho rodině? Na tyto otázky se zaměříme v tomto webináři.

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především pedagogům mateřských škol a pedagogům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga MŠ, asistentům pedagoga ZŠ a rodičům budoucích prvňáčků a budoucích předškoláků.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

NÁSOBENIE A DELENIE NA PRVOM STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY

O tom, prečo je užitočné mať násobilku v malíčku?

Dátum: 5. apríl 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, šéfredaktorka internetového portálu www.dobre-napady.sk

Obsah webinára:

 • Patrí dnes zručnosť pohotovo vynásobiť/vydeliť čísla v obore do 100 medzi kľúčové? Povieme si  o tom, prečo je užitočné mať násobilku v malíčku.
 • Ukážeme si, ako môže byť násobenie a delenie obsahovo prepojené s inými vyučovacími predmetmi a ako môžu pracovné zošity pomáhať v práci na vyučovaní aj pri domácej príprave žiakov.
 • Ukážeme si riešenie niektorých úloh viacerými spôsobmi.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 3. a 4. ročníka ZŠ a rodičov žiakov v týchto ročníkoch

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


 

ROZVÍJANIE JEMNEJ MOTORIKY A GRAFOMOTORIKY U DETÍ

O faktoroch, ktoré ovplyvňujú schopnosť dieťaťa písať  a možnostiach ich rozvoja.

Dátum: 7. apríl 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Žaneta Kunštárová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, ZŠ s MŠ MPČĽ 35 v Brezne

Obsah webinára:

 • Bližšie sa pozrieme na faktory, ktoré ovplyvňujú úspešnosť dieťaťa v procese písania.
 • Zameriame sa na rozvoj jemnej motoriky dieťaťa, podporu jeho vizuálno-motorickej koordinácie, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímania, vnímania priestoru, pamäte.
 • Predstavíme si konkrétne aktivity vhodné na nácvik písania a vnímania.
 • Podrobnejšie sa pozrieme aj na možnosti sledovania individuálneho progresu v analyzovanej oblasti u dieťaťa vo veku 5 – 7 rokov.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických asistentov, rodičov detí predškolského veku.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.