Menu
Your Cart

Učebnice

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9207:5-A2201Učebnica poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom živote. Prostredníctvom jednoduchých návodov si osvojujú základné zru..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9503:9-A2201 Učebnica rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj otázkami vzťahu a súhry jednotlivých sústav orgánov ľudského tela, prevencie ochorení, starostlivosti o zdravie...
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2016-18860/41370:7-100C Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100CSvojím obsahom nadväzuje na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov...
268,00€
Bez DPH:243,64€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR 2016-9691/22338:7-100C Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Prináša poznatky nielen o stavbe tela organizmov, ale aj o ich základných životných prejavoch, vzájomných vzťahoch medzi organizma..
268,00€
Bez DPH:243,64€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36086:64-100 Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvorivej skúsenosti, hľadaním vlastných riešení a experimentovaním s rôznymi médiami, preto je cieľom úloh, otázok a podnetov uvedených v učebnici predovšetkým motivovať žiaka v jeho prakti..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36086:64-100 Žiaci spoznávajú jednotlivé oblasti vizuálnej kultúry v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvorivej skúsenosti, hľadaním vlastných riešení a experimentovaním s rôznymi médiami, preto je cieľom úloh, otázok a podnetov uvedených v učebnici pred..
18,00€
Bez DPH:16,36€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9381:4-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porov..
35,00€
Bez DPH:31,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9203:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porov..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9359:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spoločnosti (život ľudí v dávnej minulosti, život v rodine, orientácia na mape a v krajine). Jednotlivé t..
35,00€
Bez DPH:31,82€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9378:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spoločnosti (život ľudí v dávnej minulosti, život v rodine, orientácia na mape a v krajine). Jednotlivé témy s..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9379:5-A22201 Učebnica prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jed..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Zobrazenie 73 až 84 z 192 (16 stránok)