Menu
Your Cart

ZÁKLADY LOGISTIKY

Učebnica pre 2. ročník študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy.

ZÁKLADY LOGISTIKY
ZÁKLADY LOGISTIKY

Učebnica pre 2. ročník študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-182-1

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:29-A1001

Učebnica oboznamuje žiakov nielen so základnými pojmami a druhmi logistiky, logistickými službami a reťazcami, ale aj s logistickými parkmi a centrami, distribučnými centrami a pod. Dôležitou časťou učebnice sú informačné, komunikačné a identifikačné technológie v logistike.  Vzhľadom na to, že oblasť logistiky je veľmi dynamická, stále sa rozširuje, žiaci – budúci pracovníci dopravných a zasielateľských firiem – musia poznať úlohu dopravy v logistických systémoch, ako aj úlohy zasielateľov a dopravcov v logistike a neustále získavať nové vedomosti.

Pre budúcich zamestnancov dopravných a zasielateľských firiem je veľmi dôležité poznať úlohu dopravy v logistických systémoch, ako aj úlohy zasielateľov a dopravcov v logistike. Posledná časť učebnice je venovaná informačným, komunikačným a identifikačným technológiám v logistike. Neoddeliteľnou súčasťou učebnice je aj prínos, resp. uplatnenie logistiky v ochrane životného prostredia. Učebnica Základy logistiky je určená nielen pre žiakov odborov prevádzka a ekonomika dopravy alebo technické a informatické služby na stredných priemyselných školách dopravných, ale aj pre tých, čo chcú získať základné informácie o logistike. 

Ďalšie informácie
Počet strán 120
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorka: Ing. Mária Weiszerová

Recenzenti:

Ing. Pavla Čaplová

Ing. Andrea Lašková

Ing. Alena Tkáčová


Úvod

1 Logistika

1.1 Základné pojmy

1.2 Vznik a stavba konceptu logistiky

1.3 Funkcie a ciele logistiky

1.4 Logistické systémy

1.5 Základné toky logistického systému

1.6 Logistické reťazce

1.7 Aktívne a pasívne logistické prvky

1.8 Logistické organizácie

1.9 Ekológia a logistika

1.10 Logistika a alternatívne zdroje energie

2     Druhy logistiky

2.1 Rozdelenie logistiky

2.2 Podniková a centrálna logistika

2.3 Zásobovacia logistika

2.4 Výrobná logistika

2.5 Distribučná logistika

2.6 Obchodná logistika

2.7 Dopravná logistika

2.8 Obalová a manipulačná logistika

2.9 Ekologická a spätná logistika

2.10 Zaujímavé logistiky

3    Funkcia dopravy v logistických systémoch  

3.1 Zaradenie zasielateľov a dopravcov do logistického systému

3.2 Riadenie dopravy z hľadiska jej funkcie v logistickom systéme

3.3 Funkčná efektívnosť dopravy

3.4 Rozhodovanie o spôsobe prepravy a o dopravcovi

3.5 Medzinárodná spolupráca v logistike

4     Úlohy zasielateľov a dopravcov v logistike

4.1 Logistické činnosti

4.2 Multimodálne logistické centrá

4.3 Ľahké priemyselné zóny

4.4 Úlohy zasielateľov a dopravcov v logistike

5   Informačné, identifikačné a komunikačné systémy v logistike

5.1 Základné pojmy

5.2 Informačné systémy

5.3 Identifikačné systémy

5.4 Komunikačné systémy

5.5 Využitie telematiky v dopravnej logistike

5.6 Prevádzka dopravných telematických systémov

5.7 RFID v logistike

Slovník prevzatých slov

Literatúra


Súvisiace články