Menu
Your Cart

LOGISTIKA V DOPRAVE PRE 4. ROČNÍK

Učebnica pre 4. ročník študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy.

LOGISTIKA V DOPRAVE PRE 4. ROČNÍK
LOGISTIKA V DOPRAVE PRE 4. ROČNÍK

Učebnica pre 4. ročník študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-192-0


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19699:4-A2201

Učebnica nadväzuje na Logistiku v doprave pre 3. ročník, je v nej spracovaná problematika týkajúca sa logistických služieb a technológií, logistických systémov a reťazcov, vzťahu globalizácie a logistiky, ako aj optimalizácie v logistike tak, že text poskytuje základné poznatky o danej problematike. Na záver každej kapitoly sú kľúčové pojmy, úlohy na opakovanie a problémové úlohy, ktoré slúžia žiakom jednak na opakovanie a overenie si získaných poznatkov príslušnej problematiky, jednak na riešenie uplatnenia teoretických vedomostí v praxi.

Ďalšie informácie
Počet strán 120
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorka: Ing. Mária Weiszerová

Recenzenti:

Ing. Pavla Čaplová

Ing. Alena Tkáčová


 Predhovor

1      Logistické služby

1.1 Úvod

1.2 Všeobecne o logistických službách

1.3 Komplexná logistická služba

1.4 Logistické služby viazané na dopravu

1.5 Outsourcing a insourcing

1.6 Logistické služby v osobnej doprave

1.7 Logistické technológie

1.8 Logistické služby v zasielateľstve

1.9 Logistické služby v cestnej doprave

1.10 Logistické služby v železničnej doprave

1.11 Logistické služby vo vodnej doprave

1.12 Logistické služby v leteckej doprave

1.13 Ostatné druhy dopravy

1.14 Expresné a kuriérske služby

1.15 Vzťah logistiky k analýze materiálových tokov

2       Logistické systémy

2.1   Všeobecne o logistických systémoch

2.2   Logistické reťazce

2.3   Dopravné reťazce

2.4   Prepravné reťazce

2.5   Logistika prepravy nákladov v Európe

2.6   Riadenie logistických reťazcov

2.7   Distribučný systém

2.8   Mestská nákladná doprava ako súčasť dopravného systému

2.9   Logistický reťazec reverznej logistiky

2.10 Trendy v logistických reťazcoch

2.11 Voľba optimálneho dopravného systému v logistickom reťazci

3      Optimalizačné metódy v logistike

3.1   Logistický kontroling

3.2   Logistické ukazovatele

3.3   Technicko-hospodárske ukazovatele

3.4   Optimalizačné metódy

3.5   Optimalizácia logistických systémov a reťazcov

4      Globalizácia a logistika

4.1   Všeobecne o globalizácii

4.2   Globalizácia a logistika v Európe

5      Návody na cvičenia

5.1   Úvod

5.2   Cvičenia

Literatúra