Menu
Your Cart

TECHNICKÉ KRESLENIE I pre 1. ročník

Učebnica pre žiakov 1. ročníka študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny strojárstvo a iné odbory zamerané na strojnícke technické kreslenie.

TECHNICKÉ KRESLENIE I pre 1. ročník
TECHNICKÉ KRESLENIE I pre 1. ročník

Učebnica pre žiakov 1. ročníka študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny strojárstvo a iné odbory zamerané na strojnícke technické kreslenie.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-086-2


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19553:4-A2201

Súbor základného učiva s úlohami podľa STN EN ISO.

Z učebnice sa žiaci naučia, ako sa zobrazujú a kótujú strojnícke súčiastky, ako sa kreslia výrobné výkresy zostáv a ako sa normalizované súčiastky zakresľujú a zapisujú do týchto výkresov. 

Vypracované pracovné listy môžu plnohodnotne nahradiť  bežne používaný zošit, pretože obsahujú takmer kompletné poznámky zo všetkých tém podľa platných učebných osnov pre strojnícke odbory SOU, ku ktorým bolo možné vypracovať úlohy.

Pri každej téme sú najskôr uvedené najdôležitejšie informácie k danej problematike. Po nich nasleduje zadanie úlohy a niekoľko príkladov, z ktorých prvý príklad je spravidla vypracovaný a slúži ako vzor.

Vo všetkých nových témach sú použité nové STN EN ISO, na základe ktorých treba vypracúvať aj zadané úlohy.

Jednotlivé pracovné listy môžu slúžiť aj na rýchle preverenie vedomostí celej triedy bez akejkoľvek špeciálnej prípravy.

Ďalšie informácie
Počet strán 106
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autor: Ing. Anton Freiwald, PhD.

1 Úvod

2 Normalizácia v technickom kreslení

   2.1 Technické výkresy

   2.2 Mierky

   2.3 Čiary

   2.4 Popisovanie výkresov, technické písmo

3 Zobrazovanie na technických výkresoch

   3.1 Zobrazovanie geometrických telies

   3.2 Kreslenie prienikov a rozvinutých sietí

4 Zobrazovanie na strojníckych výkresoch

   4.1 Počet a voľba obrazov súčiastok

   4.2 Rezy

   4.3 Zjednodušovanie a prerušovanie obrazov súčiastok

   4.4 Kreslenie pretvorených súčiastok

5 Kótovanie na strojníckych výkresoch

   5.1 Všeobecné zásady kótovania 

   5.2 Kótovanie dĺžkových rozmerov

   5.3 Kótovanie priemerov, polomerov, uhlov a oblúkov

   5.4 Kótovanie štvorhranov a šesťhranov

   5.5 Kótovanie sklonu (úkosu); kužeľovitosti a ihlanovitosti

   5.6 Kótovanie zaoblenia a zrezania hrán

   5.7 Kótovanie dier, opakujúcich sa prvkov a ich rozstupov

6 Predpisovanie charakteru povrchu

   6.1 Drsnosť povrchu

   6.2 Predpisovanie úpravy povrchu a tepelného spracovania

7 Predpisovanie presnosti rozmerov, tvaru a polohy 

   7.1 Základné pojmy uloženia

   7.2 Jednotná sústava tolerancií

   7.3 Tolerovanie rozmerov

   7.4 Tolerovanie uhlov a ich rozstupov

   7.5 Tolerancie tvaru a polohy

8 Predpisovanie konštrukčných materiálov

   8.1 Označovanie druhu materiálu

   8.2 Rozmery a rozmerové normy polovýrobkov

9 Čítanie výrobných výkresov súčiastok

   9.1 Určenie geometrického tvaru

   9.2 Údaje titulného bloku

   9.3 Ďalšie údaje pre výrobu

   9.4 Zmeny na výkresoch

10 Záver

11 Literatúra


Súvisiace články