Menu
Your Cart

TECHNICKÉ KRESLENIE

Učebnica pre žiakov 1. ročníka stredných odborných škôl, učebného odboru strojárstvo.

TECHNICKÉ KRESLENIE
TECHNICKÉ KRESLENIE

Učebnica pre žiakov 1. ročníka stredných odborných škôl, učebného odboru strojárstvo.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-415-8

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č.2021/9212:9-A2201

Cieľom učebnice je naučiť žiakov technických učebných odborov čítať strojnícke a elektrotechnické výkresy, rozumieť údajom na nich uvedených, používať normalizované spôsoby označovania súčiastok a komponentov, orientovať sa v normách, katalógoch a technickej dokumentácii, vedieť kresliť jednoduché náčrty strojníckych súčiastok, zostáv a schematické výkresy. Prvé časti učebnice tvoria základný kurz technického kreslenia. V ďalších častiach je obsahom kreslenie a čítanie zjednodušeného zobrazovania základných strojových súčiastok a spojov.

  • Obsah učiva je komponovaný pre stredné odborné učilištia technického smeru, najmä strojárske a elektrotechnické, niektoré jej časti sú špecializované pre učebný odbor opravár.
  • Je pomôckou na osvojenie si základných pojmov z technického kreslenia a normalizácie v technickom kreslení podľa noriem STN ISO v strojárskych a elektrotechnických výkresoch.
  • Pomáha rozvinúť technické myslenie žiakov, vytvoriť predpoklady na uvedomelé a ucelené chápanie učiva ostatných odborných predmetov a odborného výcviku.
  • Okrem teórie prináša aj príklady a kontrolné úlohy, a otázky na opakovanie a preverenie osvojeného učiva
Ďalšie informácie
Počet strán 160
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. 

doc. Ing. Martin Žarnay, PhD. 

doc. Ing. Ladislav Čilík, PhD. 

doc. Ing. Stanislav Kučera, PhD. 

prof. Ing. Ján Michalík, PhD.


1  Úvod do predmetu

2 Normalizácia v technickom kreslení

2.1. Význam normalizácie a druhy noriem 

2.2. Technické výkresy, druhy a formáty 

2.3. Druhy a hrúbky čiar  

2.4. Mierky zobrazovania   

2.5. Technické písmo 


3  Základy zobrazovania

3.1. Základné zásady kreslenia náčrtov  

3.2. Názorné zobrazovanie 3D  

3.3. Základy zobrazovania na tri priemetne 

3.4. Zobrazovanie základných geometrických telies 

3.5. Zobrazovanie zložitých geometrických telies 

3.6. Zobrazovanie jednoduchých súčiastok

3.7. Zobrazovanie prienikov  

3.8. Zobrazovanie rezov a prierezov 

3.9. Iné spôsoby zobrazovania   


4  Základy technického kreslenia

4.1. Základné pojmy a pravidlá kótovania   

4.2. Spôsoby kótovania  

4.3. Kótovanie dÍžkových rozmerov  

4.4. Kótovanie priemerov, polomerov, dier, rozstupov a pod. 

4.5  Tolerovanie rozmerov, základné pojmy  

4.6  Spôsoby predpisovania tolerancií na výkrese a určenie presnosti podľa normy

4.7  Lícovanie, druhy uložení  

4.8  Predpisovanie drsnosti povrchu súčiastok  

4.9  Predpisovanie odchýlok tvaru, profilu a orientácie na výkresoch  

4.10  Predpisovanie odchýlok polohy a hádzania na výkresoch  

4.11  Úprava výkresového listu, titulný blok   

4.12  Kreslenie výrobného výkresu   

4.13  Kreslenie a čítanie technických výkresov 


5  Schematické výkresy

5.1  Čítanie kinematických schém a značiek   

5.2  Čítanie elektrotechnických schém a značiek 

5.3  Čítanie hydraulických schém a značiek 

5.4  Čítanie pneumatických schém a značiek  Súvisiace články