Menu
Your Cart

FYZIKA pre 7. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica fyziky pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl.

FYZIKA pre 7. ročník špeciálnej základnej školy
FYZIKA pre 7. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica fyziky pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-348-9

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9085:3-A2201

Učebnica zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záznamy z pozorovaní. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.

  • Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty.
  • Cez riešenia úloh žiaci získavajú zručnosti v práci s meradlami.


Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát 165 x 230 mm
Jazyk slovenský

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská

Vlastnosti látok a telies

1. Telesá z tuhých, kvapalných a plynných látok

2. Skúmame vlastnosti tuhých látok a telies

3. Skúmame vlastnosti kvapalín

4. Skúmame vlastnosti plynov


Teplota, premeny skupenstva látok

1. Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvo látok

2. Meranie teploty. Teplomer

3. Skúmame premenu kvapaliny na plyn

4. Skúmame skvapalňovanie

5. Skúmame tuhnutie a topenie

6. Meteorologické pozorovanie