Menu
Your Cart

FYZIKA pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica fyziky pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

FYZIKA pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
FYZIKA pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica fyziky pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 9788080915629

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9211:5-A2201

Učebnica zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záznamy z pozorovaní. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.

  • Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty.
  • Cez riešenia úloh žiaci získavajú zručnosti v práci s meradlami.Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát 165 x 230 mm
Jazyk maďarský
Rok vydania 2009

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská

Vlastnosti látok a telies

1. Telesá z tuhých, kvapalných a plynných látok

2. Skúmame vlastnosti tuhých látok a telies

3. Skúmame vlastnosti kvapalín

4. Skúmame vlastnosti plynov


Teplota, premeny skupenstva látok

1. Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvo látok

2. Meranie teploty. Teplomer

3. Skúmame premenu kvapaliny na plyn

4. Skúmame skvapalňovanie

5. Skúmame tuhnutie a topenie

6. Meteorologické pozorovanie