Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)

Učebnica je modifikáciou učebnice biológie pre 6. ročník základnej školy.

BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)
BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)

Učebnica je modifikáciou učebnice biológie pre 6. ročník základnej školy.

268,00€
Bez DPH: 243,64€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-313-7


schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100C

Svojím obsahom nadväzuje na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov. Učebné texty sú prepísané do Braillovho písma a doplnené reliéfnymi obrázkami vybraných organizmov.

Ďalšie informácie
Počet strán 3 zväzky: 300 x 265 mm
Formát učebnica prepísaná do Braillovho písma
Jazyk slovenský
Rok vydania 2013

Autori: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Mgr. Ida Hantabálová

Mgr. Angelika Matľáková

RNDr. Zuzana Piknová

Mgr. Andrej Sitár

Ing. Iveta Trévaiová

RNDr. Veronika Zvončeková


Recenzenti:

RNDr. Jana Čellárová

Mgr. Václav Janský

Mgr. Jaroslava Svačinská

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.


Autor modifikácie: Schneider J.

1. Život s človekom a v ľudských sídlach 

Ľudské sídla a ich okolie 

Drobné organizmy v ľudských sídlach 

Rastliny pestované v záhradách

Ovocné rastliny 

Rastliny rumovísk a okrajov ciest – Výberová téma 

Liečivé, jedovaté a chránené rastliny – Výberová téma 

Okrasné rastliny – Výberová téma 

Živočíchy prospešné pre človeka

Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo 

Chovateľsky významné vtáky 

Blízki spoločníci človeka 

Chovateľsky významné cicavce

Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka 

Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí

Živočíchy v okolí ľudských sídel

Iné živočíchy v blízkosti človeka – Výberová téma 


2. Základná štruktúra života – bunka 

Rastlinná a živočíšna bunka 

Praktické aktivity – Rastlinné bunky pod mikroskopom 

Praktické aktivity – Živočíšne bunky pod mikroskopom 


3. Vnútorná organizácia tela organizmov

Vírusy a baktérie

Jednobunkové organizmy 

Mnohobunkové organizmy 


4. Stavba tela rastlín a húb 

Stavba tela nekvitnúcich rastlín 

Stavba tela kvitnúcich rastlín

Koreň

Stonka 

Praktické aktivity – Stavba koreňa a stonky

List

Kvet

Praktické aktivity – Stavba kvetu 

Plod a semeno 

Rast a vývin semena – Výberová téma 

Praktické aktivity – Stavba plodu a semena 

Rozmnožovanie rastlín – Výberová téma 

Rastlinné telo ako celok – Výberová téma

Huby s plodnicou 

Iné huby a lišajníky 


5. Vnútorná stavba tela bezstavovcov 

Drobné vodné živočíchy – pŕhlivce 

Vnútorné parazity – ploskavce a hlístovce

Živočíchy so schránkou – mäkkýše

Praktické aktivity – Mäkkýše 

Živočíchy s obrúčkami – obrúčkavce 

Živočíchy s článkovaným telom – článkonožce

Článkonožce – hmyz 

Praktické aktivity – Stavba tela hmyzu

Praktické aktivity – Pozorovanie končatín hmyzu v prírodnom prostredí 

Prílohy