Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)

Učebnica je modifikáciou učebnice biológie pre 5. ročník základnej školy.

BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)
BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)

Učebnica je modifikáciou učebnice biológie pre 5. ročník základnej školy.

268,00€
Bez DPH: 243,64€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-300-7

schcvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR 2016-9691/22338:7-100C

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Prináša poznatky nielen o stavbe tela organizmov, ale aj o ich základných životných prejavoch, vzájomných vzťahoch medzi organizmami, vzťahom k prostrediu a človeku. Učebné texty sú prepísané do Braillovho písma a doplnené reliéfnymi obrázkami vybraných organizmov. 


Ďalšie informácie
Počet strán 2 zväzky: 300 x 265 mm
Formát učebnica prepísaná do Braillovho písma
Rok vydania 2013

Autorky: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Mgr. Ida Hantabálová

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Elena Margalová

RNDr. Zuzana Piknová

RNDr. Veronika Zvončeková


Recenzenti:

RNDr. Jana Čellárová

Mgr. Daniela Pikulová

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.


Autor modifikácie: Schneider J.

1. Príroda a život okolo nás

Poznávame prírodu

Poznávame rastliny a živočíchy

Praktické aktivity

Spoločenstvo organizmov a ekosystém


2. Život v lese

Ako žije les

Lesné dreviny

Význam lesných drevín

Praktické aktivity

Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Lesné kvitnúce byliny

Praktické aktivity

Lesné huby a lišajníky

Praktické aktivity

Lesné bezstavovce 

Iné lesné bezstavovce 

Drobné lesné živočíchy (výberová téma) 

Lesné stavovce

Lesné obojživelníky a plazy 

Lesné vtáky 

Lesné cicavce

Vysokohorské rastliny a živočíchy

Lesný ekosystém 


3. Život vo vode a na brehu 

Voda a jej okolie 

Vodné rastliny

Brehové rastliny

Drobné vodné živočíchy

Praktické aktivity

Vodné bezstavovce

Hmyz žijúci vo vode a na brehu

Praktické aktivity

Vodné a brehové stavovce 

Ryby 

Praktické aktivity 

Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu

Vodné vtáky 

Vodné cicavce

Vodný ekosystém (výberová téma) 

Príroda nášho okolia (výberová téma)


4. Život na poliach a lúkach

Lúky, pasienky a polia

Lúčne rastliny a huby

Poľné plodiny

Obilniny a krmoviny

Olejniny a okopaniny

Lúčne a poľné bezstavovce

Lúčne a poľné stavovce 

Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach

Lúčne a poľné vtáky

Lúčne a poľné cicavce

Praktická aktivita

Trávnatý ekosystém (výberová téma)