Menu
Your Cart

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií.

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8
oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-463-4

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11955:5-A2201


Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

 

Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií: 

• kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 8. ročníka podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky 
• testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTestuj sa 8 z matematiky pre 8. ročník ZŠ  a 3. ročník osemročných gymnázií je určený na:

  • na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh,
  • na oboznámenie s rôznymi typmi úloh,
  • na rozvíjanie logického myslenia,
  • na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,
  • na zlepšenie sa v čítaní s porozumením,
  • na vyhľadanie informácií v texte.

Pracovný zošit oTestuj sa 8 z matematiky pre 8. ročník  a 3. ročník osemročných gymnázií obsahuje aj:

  • stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník
  • kľúč správnych odpovedí.Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4
Jazyk slovenský

Odborná garantka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

Recenzent: Mgr. Tatiana Košinárová

Autorka: Mgr. Silvia Bodláková

Test I – Cele čísla, čítanie, zápis, znázornenie na osi, porovnanie, absolútna hodnota
Test II – Cele čísla, súčet, rozdiel, súčin, podiel, slovné úlohy
Test III – Cele čísla, kladné a záporné desatinné čísla, slovné úlohy
Test IV – Výrazy s premennou a pravouhlá sústava
Test V – Výrazy s premennou a pravouhlá sústava
Test VI – Rovnobežníky, obvod a obsah
Test VII – Trojuholník, obvod a obsah
Test VIII – Lichobežník, obvod a obsah
Test IX – Kruh a kružnica, obvod a obsah
Test X – Kruh a kružnica, obvod a obsah
Test XI – Hranol, objem a povrch
Test XII – Pravdepodobnosť a štatistika
Test XIII – Lucy Maud Montgomeryová
Test XIV – Móric Beňovský
Test XV – Jules Verne

Zhrnutie učiva
Kľúč správnych odpovedí. 

 

Súvisiace články