Menu
Your Cart

ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ

Zbierka Úlohy z chémie 1 – všeobecná a anorganická chémia pre gymnáziá je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ
ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ

Zbierka Úlohy z chémie 1 – všeobecná a anorganická chémia pre gymnáziá je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

13,00€
Bez DPH: 11,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-546-9

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:4-A1001

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou a zložitosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie. Podľa formy zadania ide o typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích. Na konci je zaradená kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh.

Žiaci môžu pracovať s publikáciou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády.

Zbierku môžu využívať aj žiaci stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. Rovnako aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.

Ďalšie informácie
Počet strán 156
Formát B5
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autori: 

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Recenzenti: 

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
RNDr. Svetozár Štefeček
Mgr. Jela Nociarová
prof. Ing. Karel Kolář, PhD.

Obsah a náročnosť učebných úloh vychádza najmä zo štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacieho štandardu ISCED 3 pre chémiu a cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z chémie na gymnáziách.

Všeobecná chémia

 • Chemické látky, sústavy látok
 • Štruktúra atómov a iónov
 • Periodická sústava prvkov
 • Názvoslovie anorganických látok
 • Chemická väzba a štruktúra látok
 • Chemické reakcie a chemické rovnice
 • Termochémia
 • Chemická kinetika a chemická rovnováha
 • Reakcie protolytické, redoxné a zrážacie

Anorganická chémia

 • Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíka
 • Prvky s, prvky p, prvky d

Správne odpovede