Menu
Your Cart

ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ

Zbierka Úlohy z chémie 2 – organická chémia a biochémia pre gymnáziá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom a žiakov 6. a 7. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom.

ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ
ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ

Zbierka Úlohy z chémie 2 – organická chémia a biochémia pre gymnáziá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom a žiakov 6. a 7. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom.

13,00€
Bez DPH: 11,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-547-6

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:5-A1001

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh z organickej chémie a biochémie s rôznou náročnosťou a zložitosťou. Podľa formy zadania ide o typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích.
Na konci je zaradená kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh.
Žiaci môžu pracovať s publikáciou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády.

Zbierka úloh predstavuje dobrú pomôcku aj pre žiakov stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. A využiť ju môžu aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát B5
Jazyk slovenský

Autori: 

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Recenzenti: 

PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD
RNDr. Svetozár Štefeček
Mgr. Jela Nociarová
RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.
prof. Ing. Karel Kolář, PhD.

Obsah a náročnosť učebných úloh vychádza najmä zo štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacieho štandardu ISCED 3 pre chémiu a cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z chémie na gymnáziách.

Organická chémia

 • Úvod do organickej chémie
 • Názvoslovie organických látok
 • Uhľovodíky
 • Deriváty uhľovodíkov

Biochémia

 • Lipidy
 • Sacharidy
 • Bielkoviny
 • Nukleové kyseliny
 • Enzýmy
 • Vitamíny
 • Biochemické deje

Správne odpovede