Tentokrát sa budeme venovať vyučovacím predmetom: hudobná výchova, angličtina, slovenčina, poruchy učenia, a dokonca aj sexuálna výchova. Ale ani to nie je všetko...


 

Ochutnávka z Líného učitele 

 Jak budovat třídní klima a podporující vyučování aneb aneb Chci učit dobře a efektivně!

Dátum: 13. február 2023 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D., lektor, pedagóg, psychológ a didaktik

Obsah webináře:

Webinář je ochutnávkou z filozofie Líného učitele, filozofie budování třídního klimatu a podporujícího vyučování, od autora Roberta Čapka. Je určen všem učitelům, kteří chtějí dobře a efektivně učit. 

Webinář může pomoci učiteli najít jeho vlastní filozofii. Výuku ukazuje jako proces, kdy se děti vzdělávají víceméně samy díky aktivizujícím metodám a učitel jim pomáhá tak, aby to všechny děti zvládly, a učitel se mohl z jejich úspěchů těšit s nimi. Je to právě „líný učitel“, který hledá způsoby, jak sobě ulehčit práci, a dětem zkvalitnit výuku. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento webinář může ukázat cestu. Autor webináře Vám ukáže vybrané příklady z hodnotících metod a přinese momenty z praxe včetně doporučení jak dané pedagogické situace řešit či jaké vzdělávací metody zvolit. 

1) Filozofie Líného učitele 

2) Otevřená didaktika a hodnocení Líného učitele

3) Radost ze vzdělávání

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především učitelkám a učitelům základních a středních škol, všem pedagogickým a poradenským pracovníkům škol a školských poradenských zařízení, vhodný je i pro ředitele/ředitelky, zástupce/zástupkyně, vedoucí metodických sdružení ZŠ a SŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Hudobná výchova – inšpirácie a hry

Inšpirácie pre hudobnú výchovu v materských, základných školách a v špeciálnych základných školách

Dátum: 14. február 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka : PaedDr. Martina Krušinská, PhD., vysokoškolská pedagogička, učiteľka a lektorka hudby

Obsah webinára: 

Zameriame sa na vybrané reformno-pedagogické prístupy, ktoré ovplyvnili charakter hudobného vzdelávania vo svete aj na Slovensku. 

Budeme venovať pozornosť najmä problematike počúvania hudby. 

Teoretickú reflexiu doplníme o príklady dobrej praxe zo zahraničia aj zo Slovenska a o metodické návrhy k počúvaniu hudby podľa B. Tischlera v rámci prezentácie učebného materiálu Hudobné hry k dielu Karneval zvierat pre pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prax (Raabe, 2021).

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, základných škôl (primárne vzdelávanie)  a špeciálnych základných škôl 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Malí školáci a angličtina: Ako na to? 

Nápady a inšpirácie pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ

Dátum: 15. február 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľ profesijného rozvoja na MPC Bratislava

Obsah webinára: 

tipy a námety na rôzne aktivity, ktoré podporia rozvoj slovnej zásoby žiakov:  predstavenie slovnej zásoby, jej precvičovanie a aplikovanie v komunikácii na hodinách, 

nápady, ako využívať priestor triedy pri vyučovaní anglického jazyka 

predstavenie pracovných učebníc Matt the Bat 1 a 2 a ďalších materiálov z nakladateľstva RAABE, ktoré môžu učitelia používať na hodinách anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni základných škôl.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Slovenčina pre piatakov

Inovatívne vyučovanie slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy

Dátum: 16. február 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Iveta Barková, učiteľka, riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci, spoluautorka učebníc 

Obsah webinára:

Aktuálny stav vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných školách.

Môžeme v 21. storočí učiť metódami 20. storočia?

Predstavenie koncepcie novej učebnice.

Príklady inovatívnych postupov pri tvorbe novej učebnice.

Ukážky práce s inovatívnymi metódami.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov slovenského jazyka základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Ako pomôcť žiakom so ŠVVP?

Využitie pracovných listov pre žiakov s dyslexoiu, dysortografiou, dysgrafiou

Dátum:  20. február 2023 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára: 

špecifické poruchy učenia – v úvode si povieme trochu z teórie,

individuálna práca špeciálneho pedagóga,

spolupráca so zainteresovanými v práci so žiakom so zdravotným znevýhodnením,

ukážeme si zjednodušenie prípravy na vyučovanie za pomoci podporných pracovných zošitov pre pedagógov,

použijeme ukážky pracovných  zošitov   KuliFerdo   pre žiakov 1. až 4. ročníka a Slohové cvičenia —  pre dyslektikov, dysortografikov, dysgrafikov s praktickými možnosťami využitia pracovných listov vo vyučovaní

Pre koho webinár odporúčame: Webinár je určený hlavne pre pedagógov, ktorí majú v triednom  kolektíve žiaka so zdravotným znevýhodnením, pre asistentov učiteľa, pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, pre zamestnancov školských klubov a rodičov, ktorí majú dieťa s poruchou učenia.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Aby deti zvieratá (a ich zvuky) poznali

Ako podporiť a obohatiť prírodovedné vzdelávanie detí predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Dátum: 21. február 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Jarmila Bachratá, učiteľka materskej školy

Obsah webinára: 

Čo je dôležité v prírodovednom vzdelávaní detí?

Ako môžeme podporiť rozvíjanie prírodovednej gramotnosti?

O čom sú publikácie Hlasy našich zvierat, Hlasy zvierat v zoo a Hlasy vtákov ?

Prínos publikácií pre deti.

Prečo sú Hlasy vtákov jedinečné?

Aké vzdelávacie oblasti a výkonové štandardy sú v publikáciách obsiahnuté? 

Aké aktivity môžeme s deťmi vykonávať? 

Pre koho webinár odporúčame: Pre  učiteľov  v materských školách, na prvom stupni základných škôl a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma,  pre rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Nielen učiť slovenčinu, ale aj naučiť

Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka v 2. ročníku základných škôl

Dátum: 22. február 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorky: Mgr. Libuša Hoštáková, Mgr. Jarmila Zacharová, PhD., autorky pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl 

Obsah webinára:  Dozviete sa:

ako motivovať žiakov na vyučovaní slovenského jazyka;

ako pracovať s novým učivom;

ako precvičovať učivo;

ako získať spätnú väzbu;

ako overovať vedomosti žiakov;

ako realizovať sebahodnotenie žiakmi;

kde hľadať zdroje inšpirácií;

čo ponúka nová pracovná učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, asistentov učiteľa ZŠ, vychovávateľov i rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

Viete, ako s deťmi otvorene hovoriť o sexualite (médiá a sexualita, porno, sexting, kybernásilie)

Dátum: 23. február 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorky:

MSc Zuzana Bendíková,  výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta

MgA Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta

Obsah webinára: 

Online svet je každodennou realitou dnešnej mládeže, niekedy už od narodenia. Podľa výskumu EU Kids online z roku 2020 vieme, že každé piate dieťa a mladý človek vo veku 9 – 17 rokov trávi na internete viac ako 4 hodiny počas školského dňa a až 26 % detí a dospievajúcich o negatívnych skúsenostiach na internete nehovorí s nikým.

Vplyv médií na sexualitu je pre dnešnú mládež komplexný a týka sa nielen explicitného obsahu, na ktorý môžu natrafiť (porno, sexting alebo sexistická reklama), ale aj obťažujúceho správania, šikany či groomingu. 

Čo tieto pojmy znamenajú a ako o nich hovoriť? Ako sprevádzať mládež k bezpečnému online správaniu, súhlasu a kritickému mysleniu nad mediálnym obsahom?

Pre koho webinár odporúčame:  Pre školské podporné tímy, pre učiteľov na 2. stupni základných škôl, pre učiteľov gymnázií a stredných škôl, pre učiteľov náuky o spoločnosti, etiky, biológie a telesnej výchovy aj pre rodičov


Webinár je súčasťou projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe alebo Ako neprepadnúť pornu, ktorý realizuje OZ European Pedagogical Club, a ktorý podporil Fond SK-NIC.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.