Prihláste sa na bezplatné webináre pre učiteľov, témy aj tentokrát sľubujú množstvo podnetných námetov a inšpirácií pre prácu pedagógov.


 


Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

O jedinečných vzdelávacích programoch inovačného a aktualizačného vzdelávania

Dátum: 5. december 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektori: PaedDr. Ingrid Kováčová, projektový manažér

               Mgr. Tibor Sedláček, PhD., projektový manažér

Obsah webinára: 

Zámerom projektu RAABE AKADÉMIA je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale aj školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19, ako i vzdelávanie v oblasti výchovných predmetov a pod.

Poskytneme informácie o zaujímavých témach našich vzdelávacích programov, ktoré si môžete zaradiť do plánu profesijného rozvoja.

Zosumarizujeme legislatívny rámec a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

Oboznámime vás s obsahom najmä nových vzdelávacích programov, inovačného ako aj aktualizačného vzdelávania 

Odprezentujeme vám štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Ako byť dobrým učiteľom chémie?

CHEM one touch – spôsoby ako osviežiť chémiu – aktivity, námety a inšpirácie pre učiteľov

Dátum: 6. december 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorky: Mgr. Dominika Konečná, učiteľka chémie na Súkromnej spojenej škole v Poprade

                   Mgr. Daniela Wawreková, projektová manažérka v EXPOL PEDAGOGIKA

Obsah webinára: 

Úvod

Predmet chémia

Spôsoby výučby

Klasické metódy

dostupné pomôcky a chemikálie

Používané učebnice a pracovné zošity

Návrhy na zlepšenie výučby /Návrhy na osvieženie výučby:

Zásad správania sa v laboratóriu

Látok a zmesí

Vzduchu a vody

Stavby atómu

Názvoslovia

Uhlíka

Cukrov, tukov, bielkovín

Ako sa nebáť laboratórnych prác

Záver

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov chémie na 2. stupni základných škôl a v príslušných ročníkoch osemročných gymnázií.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


Kreslíme s maličkými

Vývin jemnej motoriky a pozitívny vzťah ku kresleniu u najmenších detí

Dátum: 7. december 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa veku detí od 2 do 4 rokov.

Prečo je kresba dôležitá? 

Vývin laterality a jej vplyv na iné oblasti.

Rozvoj jemnej motoriky a správny úchop ceruzky.

„Pozor, nech nejdeš za čiaru!“ – precíznosť vs. motivácia.

Prepojenie s jednotlivými časťami pracovného zošita KuliFerdík. Návody, ako ho využiť napríklad pri práci s triedou, s dieťaťom doma.

Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období, pre učiteľov a učiteľky v materských školách a jasličkách.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Prírodovedné vzdelávanie na gymnáziu. Ako na to? 

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania 

Dátum: 8. december 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: RNDr. Mgr. Silvia Mihaličová, PhD., učiteľka Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou 

Obsah webinára: 

Aktuálny ŠVP pre gymnáziá – na čo pri výučbe biológie často zabúdame? 

Bádateľsky orientované vyučovanie ako spôsob rozvoja prírodovednej gramotnosti. 

Špecifiká výučby biológie rastlín. 

Ukážky z celkom nového pracovného zošita Fyziológia rastlín a možnosti jeho využitia. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov biológie na gymnáziách.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Jak na projekty v praxi mateřské školy?

Projektové vzdělávání v mateřské škole

Dátum: 12. december 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorky: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., 

                  PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.

Obsah webináře:

Webinář se zaměřuje na projektové vzdělávání v mateřské škole. Účastníci získají základní znalosti, jež jim umožní položit kvalitní základ pro uplatnění projektového vzdělávání v praxi. Budou představeny příklady dobré praxe z mateřských škol.

1. Principy vzdělávací strategie

2. Didaktická stránka projektového vzdělávání

3. Příklady dobré praxe. Ukázky pocházejí z činnosti mateřských škol zapojených do ERASMUS+ projektu Learning by Doing a jsou doplněny komentáři učitelů, kteří projekty realizovali ve svých mateřských školách.

4. Představení kurzu Nové metody pro motivaci a aktivizaci dítěte v předškolním vzdělávání

5. Doporučení na další metodickou podporu. 

Pro koho webinář doporučujeme: Pro pedagogy mateřských škol, studenty předprimárního vzdělávání, vychovatelky mateřských škol, asistenty pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.
Ako sú na tom piataci z matematiky?

To najdôležitejšie o Testovaní pre učiteľov matematiky 

Dátum: 13. december 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská Bratislava 

Obsah webinára: 

Oboznámime sa s Testovaním 5, čo sleduje a ako nadväzuje na medzinárodné meranie TIMSS.

Vysvetlíme si, aké tematické okruhy a aké úlohy obsahujú testy T5; pozrieme sa na štruktúru testov.

Zosumarizujeme výsledky za posledné obdobie. 

Poukážeme na to, čo boli problémové oblasti, na čo sa treba zamerať.

Ukážeme si úlohy, ktoré by žiaci mali vedieť riešiť.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania v predmete matematika.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Vzdelávanie orientované na rozvoj interkultúrnych kompetencií

Ako rozvíjať spôsobilosť komunikovať a konať v interkultúrnych situáciách?

Dátum: 14. december 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD., vysokoškolská učiteľka; Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Obsah webinára: 

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a budú prichádzať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Vzdelávanie orientované na rozvoj interkultúrnych kompetencií rozvíja spôsobilosť pedagogických a odborných zamestnancov škôl a iných aktérov komunikovať a konať v interkultúrnych situáciách, uvedomovať si prepojenie a rešpektovanie kulturologických elementov vlastnej a cudzej kultúry cez sociokultúrny a sociolingvistický rozmer. 

Multikulturalizmus, multikulturalita, multikultúrna výchova – teoretické východiská, realizácia multikultúrnej výchovy v školskej praxi.

Interkultúrne kompetencie – spôsobilosť komunikovať a konať v interkultúrnych situáciách - teoretické východiská, interkultúrna komunikácia, interkultúrny dialóg.

Subkultúry a kontrakultúry – teoretické východiská,  prehľad a opis slovenských a českých filmov s témou extrémistických prejavov a anarchizmu, štandardy rizikového správania detí a mládeže.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl, členov školského podporného tímu, študentov pedagogického zamerania, lektorov, mentorov, tútorov a supervízorov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Ako učiť digitálne a interaktívne

Námety na činnosti, ktoré spestrujú a zatraktívňujú žiakom učenie.

Dátum: 15. december 2022 (štvrtok) o 17.00 hod

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava 

Obsah webinára: 

Predstavíme vám  platformu s interaktívnym digitálnym obsahom, ktorý umožňuje, aby bolo učenie pre žiakov atraktívnejšie a zaujímavejšie. Okrem toho vám ukážeme:

ako si môžete uľahčiť  nielen dištančné vzdelávanie,

ako spestriť vyučovanie a prebudiť u žiakov záujem a zvedavosť.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl, gymnázií a pre rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.