Prihláste sa na bezplatné webináre pre učiteľov. Tentokrát by mali zbystriť učitelia slovenčiny, matematiky, vlastivedy aj geografie. A jednu tému sme venovali materinkám.


Násobenie a delenie na prvom stupni základnej školy

O tom, prečo je užitočné mať násobilku v malíčku?

Dátum: 25. október 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka matematiky na Spojenej škole Tignerova 14 v Bratislave


Obsah webinára: 

Patrí dnes zručnosť pohotovo vynásobiť/vydeliť čísla v obore do 100 medzi kľúčové? Povieme si  o tom, prečo je užitočné mať násobilku v malíčku.

Ukážeme si, ako môže byť násobenie a delenie obsahovo prepojené s inými vyučovacími predmetmi a ako môžu pracovné zošity pomáhať v práci na vyučovaní aj pri domácej príprave žiakov.

Ukážeme si riešenie niektorých úloh viacerými spôsobmi.


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 3. a 4. ročníka ZŠ a rodičov žiakov v týchto ročníkoch.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Vlastiveda inak

Inšpiratívne a tvorivé nápady, tipy na zážitkovejšie a efektívnejšie vyučovanie predmetu vlastiveda v ZŠ

Dátum: 26. október 2022 (streda)  o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 


Obsah webinára: 

● Zhrnieme si v bodoch, ako sa vyučuje vlastiveda na 1. stupni  – ako sa učí dlhodobo – výhody, nevýhody, nutnosť zmeny a zavedenia nových prístupov.

● Charakteristika vlastivedy ako predmetu – čo je v 3. ročníku najpodstatnejšie, témy, zručnosti, ktoré má žiak nadobudnúť , čo sa má naučiť, na čo sa kladie najväčší dôraz, postrehy – s čím je problém.

● Problémové témy z vlastivedy – prečo, ako by sa to dalo zlepšiť. 

● Najzaužívanejšie metódy pri vyučovaní vlastivedy – čo sa osvedčilo, čo je nutné zmeniť. 

● Predstavíme si novú učebnicu a PZ Vlastivedy pre tretiakov pomocou jednotlivých ukážok.

● Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť použité na hodinách vlastivedy.

●  Inovatívne, kreatívne a praktické úlohy, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, prácu s textom , čítanie s porozumením, orientáciu v teréne... 

● Pojmológia v rámci vlastivedy – s ktorými slovami sa žiaci najčastejšie stretnú, ktoré sú dôležité.


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Ako motivovať žiakov 1. stupňa ZŠ k čítaniu? 

Tipy, ako na prvom stupni základnej školy získať deti k čítaniu a ako rozvíjať ich čítanie s porozumením, ktoré je nevyhnutným predpokladom ich ďalšieho úspešného štúdia

Dátum: 27. október 2022 (štvrtok) o 16:00 hod

Lektorka: Mgr. Alena Pešinová, učiteľka pre primárne vzdelávanie na Základnej škole v Bratislave 

Obsah webinára: 

Motivovať deti k čítaniu pre radosť a zároveň rozumieť čítanému textu sa môže javiť v súčasnej počítačovej dobe, ako neatraktívna, zložitá cesta, pritom čítanie s porozumením potrebujeme v každodennom živote, či už si chceme prečítať časopis, titulky k filmu alebo vyjadrenia svojich blízkych na sociálnych sieťach. 

A preto učenie čítať s porozumením nemá byť len doménou predmetu slovenský jazyk. Je potrebné čítanie prepájať so všetkými predmetmi a učiť žiaka uvažovať nad textom v súvislostiach. Ponúkame vám návod ako rozlúsknuť tento „oriešok“  s využitím toho, čo je pre deti najtypickejšie - hra a súťaž.  

Cieľom webinára sú praktické ukážky práce s textom a pracovným zošitom Tajomstvá sveta. 


Pre koho webinár odporúčame:  pre učiteľov primárneho vzdelávania, pre vychovávateľov, pre špeciálnych pedagógov , asistentov, pre rodičov , ale aj pre každého angažovaného človeka, ktorého zaujíma úroveň a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich detí.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Pedagogická diagnostika v materskej škole

Ako získať informácie o napredovaní dieťaťa a spätnú väzbu k svojmu pedagogickému pôsobeniu

Dátum: 2. november 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková, učiteľka ZŠ s MŠ

Obsah webinára: Webinár ponúka prehľad možností a postupov pre realizáciu pedagogickej diagnostiky a pre evaluáciu detí v predškolskom veku. Dozviete sa o najčastejšie využívaných metódach pri diagnostikovaní dieťaťa a spôsobe ich záznamov v pedagogickej praxi. Teoretické informácie sú dopĺňané informáciami z učiteľskej praxe, na základe využívania uvedených metód vo výchovno-vzdelávacom procese bežnej materskej školy.

Základné otázky pedagogickej diagnostiky – proces diagnostikovania

Diagnostická kompetencia, význam pedagogickej diagnostiky

Základné metódy pedagogickej diagnostiky v materskej škole

Pozorovanie, testy, hárky 

Hra a diagnostikovanie

 Problematika školskej zrelosti a školskej pripravenosti

Testy školskej zrelosti

Testy laterality, verbálne skúšky


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov MŠ, riaditeľov MŠ, pedagogických asistentov v MŠ, špeciálnych pedagógov materských škôl.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Perspektívy vyučovania geografie v základných školách 

O tom, ako dokáže učebnica spolu s pracovným zošitom podporiť učenie žiakov 

Dátum: 3. november 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorky: 

RNDr. Mária Nogová, PhD., autorka a spoluautorka súboru učebníc, pracovných zošitov a metodických materiálov z geografie 8 a 9 pre ZŠ a GOŠ, lektorka programov kontinuálneho vzdelávania a edukačných programov pre ZŠ a SŠ

PaedDr. Miroslava Košťálová, učiteľka geografie a dejepisu, lektorka programov kontinuálneho vzdelávania a edukačných programov pre ZŠ a SŠ, recenzentka edukačných materiálov z geografie a histórie pre ZŠ a SŠ


Obsah webinára: 

Ako podporiť učenie žiakov? Obsah a formy práce, ktoré sa vo vyučovaní geografie využívajú. 

˗ Rozvíjajme nielen vedomosti, ale najmä geografické myslenie žiakov. 

˗ Keď žiaci pracujú v skupinách.

˗ Nové trendy vo vyučovaní – hodnotiace portfólio. Na čo slúži?

˗ Ako pracovať s textami a ako hodnotiť úlohy – formatívne hodnotenie. 

Ako pracovať s novými učebnicami a pracovnými zošitmi geografie na hodinách pri jednohodinovej časovej dotácii? 

Prečo je dôležité preštudovať si metodickú príručku?

Ciele a spracovanie súčasných edukačných materiálov.

V čom je prínos učebníc geografie pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre GOŠ.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov geografie v 5. – 9. ročníku ZŠ a učiteľov GOŠ, ale aj rodičov a širokú verejnosť.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.