Menu
Your Cart

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

Druhý diel pracovnej učebnice slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom.

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

Druhý diel pracovnej učebnice slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-341-2

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je druhou učebnicou zo série pracovných učebníc slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník. Je rozdelená do dvoch častí. V oboch častiach v sebe integruje jazykovú a slohovú zložku.

Žiakov v nej sprevádzajú dve postavy druhákov Andreja a Žofky. Motivačné texty nového učiva sú ponúknuté formou krátkych komiksových príbehov a situácií zo života detí. Ilustrácie majú didaktickú hodnotu, sú súčasťou práce s učivom a podporujú jeho porozumenie.

  • Pracovná učebnica využíva najmä induktívno-deduktívnu metódu vyvodzovania učiva. Úlohy sú zostavené tak, aby žiaci intuitívne sami prišli na základné pravidlá, ktoré sa učia. Každá strana učebnice je didakticky spracovaná na jednu vyučovaciu hodinu.
  • Ponúka rôznorodé typy úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením, rozvíjajú požadované kompetencie žiakov.
  • Zábavná forma úloh, striedanie rôznych inovatívnych foriem a metód práce napomáha žiakom učivo ľahšie a pútavejšie uchopiť.
  • Prehľadnosť učebnice je podporená používaním systémových prvkov, napríklad:         

Naučím sa (obsahový štandard),

motivačný príbeh podporujúci vyvodenie nového učiva,

poučka, rada, informácia, autodiktát, návrh na kontrolný diktát, test na konci kapitoly,

zábavná strana (ponúka rozširujúce informácie a zábavné úlohy súvisiace s danou témou),

sebahodnotenie (výkonový štandard),

Učíme sa hrou (ponuka projektových úloh a netradičného spôsobu záverečného precvičenia učiva danej kapitoly, ktoré môžu tvoriť portfólio žiaka)

Pracovná učebnica je pokračovaním 1. dielu.


BONUS PRE VÁS ZADARMO

Stiahnite si tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovným učebniciam slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ TU.

Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzentka: PaedDr. Ivana Hromcová


Autorky:

Mgr. Libuša Hoštáková

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.


Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske s – Sýkorky

Rozprávanie – Slimačia záhrada

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske v – Vysoké Tatry

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske z – Prezývka

Vizitka – Vizitka

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Opakovanie vybraných slov

Slovné druhy – Slová

Podstatné mená – Obrázky

Všeobecné a vlastné podstatné mená – Narodeniny

Schéma – Mám to

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Prídavné mená – Pekný obrázok

Opis pracovného predmetu – Veci nie sú rovnaké

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Slovesá – Športujeme

Návod – Darček pre mamičku

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Zámená – Výstava

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Číslovky – Preteky

Recept – Maškrta

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Slová s podobným významom (synonymá) alebo opačným významom (antonymá)

Opakovanie slovných druhov

Nákres – V záhrade

Opakovanie učiva 3. ročníka