Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Publikácia je ako prvá učebnica geografie spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom na predmet geografia.

GEOGRAFIA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
GEOGRAFIA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Publikácia je ako prvá učebnica geografie spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom na predmet geografia.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-503-2

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 • Geografia a zdroje jej poznávania
 • Mapovanie Zeme
 • Základy fyzickej geografie – atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra a biosféra

Cieľom učebnice je aktívne zapojenie žiakov do procesov osvojovania si poznatkov a zručností, ako je práca s mapami, interpretácia a využitie informácií vo forme schém, grafov, tabuliek, diagramov, kartogramov a i.

Prostredníctvom riešenia úloh rôznej náročnosti žiaci spoznajú dôveryhodné informačné zdroje, naučia sa pracovať s informáciami, ktoré poskytujú, a správne ich interpretovať. Odvodzujú nové poznatky z geografie, prepájajú poznatky z geografie s poznatkami z iných predmetov.


BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

NÁVRH TEMATICKÉHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PLÁNU

  Ďalšie informácie
  Počet strán 128
  Formát A4
  Jazyk slovenský
  Rok vydania 2018

  Autori:

  RNDr. Peter Likavský, PhD.

  Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.

  RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

  RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

  RNDr. Norbert Polčák, PhD.,

  RNDr. Ivan Ružek, PhD.


  Autori majú bohaté skúsenosti z tvorby viacerých učebníc pre základné školy a gymnáziá, podieľajú sa na výchove budúcich učiteľov geografie.

  1 Geografia a zdroje jej poznávania

    1.1 Vývoj geografie v historických obdobiach

    1.2 Krajinná sféra

    1.3 Vedné disciplíny geografie

  2 Mapovanie Zeme

    2.1 Diaľkový prieskum Zeme

    2.2 História mapovania Zeme 

    2.3 Geografická poloha a čas na Zemi

    2.4 Mapa a kartografia. Tvorba mapy

    2.5 Digitálne mapovanie

  3 Planéta Zem

    3.1 Vznik Zeme. Zem ako planéta slnečnej sústavy

    3.2 Tvar Zeme. Pohyby Zeme a ich dôsledky

    3.3 Mesiac a slapové javy

  4 Atmosféra

    4.1 Zloženie a vlastnosti atmosféry. Klimatotvorné činitele

    4.2 Základné meteorologické prvky a ich priestorové rozloženie

    4.3 Cirkulačné procesy v atmosfére

    4.4 Klimatické pásma Zeme a ich charakteristika

    4.5 Globálna zmena klímy

    4.6 Meteorologické predpovede. Podnebie a počasie na malom území. Extrémne javy v atmosfére

  5 Vodstvo – hydrosféra

    5.1 Rozloženie vody na Zemi. Zákonitosti obehu vody

    5.2 Svetový oceán. Vlastnosti a pohyby morskej vody

    5.3 Vodstvo na pevnine (rieky, jazerá a umelé vodné nádrže, ľadovce, podpovrchová voda)

    5.4 Vodstvo na malom území. Ochrana vodných zdrojov

  6 Litosféra a georeliéf

    6.1 Stavba Zeme a pohyb litosférických platní

    6.2 Vnútorné procesy a ich prejavy na Zemi .

    6.3 Vonkajšie procesy a ich prejavy na Zemi

    6.4 Extrémne javy v litosfére. Varovné systémy

  7 Pedosféra a Biosféra

    7.1 Základné poznatky o pôde

    7.2 Pôdne typy a zákonitosti rozšírenia pôd

    7.3 Podmienky existencie živých organizmov na Zemi .

    7.4 Bioklimatické pásma a zóny

    7.5 Zákonitosti rozmiestnenia organizmov na základe zmeny nadmorskej výšky

    7.6 Dôsledky ľudskej aktivity na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo 


  Register významných pojmov

  Zoznam použitých obrázkov