Menu
Your Cart

MIKROBIOLÓGIA II pre chemické študijné odbory

Učebnica pre 2. ročník pre chemické študijné odbory.

MIKROBIOLÓGIA II pre chemické študijné odbory
MIKROBIOLÓGIA II pre chemické študijné odbory

Učebnica pre 2. ročník pre chemické študijné odbory.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-253-6

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12326:26-A1001

Učebnica je pokračovaním učebnice Mikrobiológia I. Obsahuje učivo o genetike mikroorganizmov, metabolizme, využití mikroorganizmov v priemysle, hľadaní pôvodcov humánnych ochorení a o likvidácii nežiaducich mikroorganizmov.

Hlavnú časť učebnice tvorí základné učivo, ktoré je doplnené rozširujúcimi informáciami.

Na opakovanie a upevnenie učiva slúžia otázky aj podnetné práce, záver každej kapitoly prináša slovník odborných výrazov.


 

Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2011

Autorka: Ing. Alena Brandšteterová

1. Metabolizmus mikroorganizmov

1.1. Katabolické procesy

1.1.1. Fermentácia

1.1.2. Respirácia/dýchanie

1.2. Anabolické procesy

1.2.1. Syntéza primárnych zložiek mikrobiálnych buniek 

1.2.2. Syntéza sekundárnych produktov mikrobiálnych buniek 

1.3. Regulácia metabolizmu mikroorganizmov 


2. Genetika mikroorganizmov a ich využitie v génových manipuláciách 

2.1. Základné znaky dedičnosti 

2.2. Genetický materiál a genetické informácie

2.2.1. Charakter a lokalizácia genetického materiálu

2.2.2. Reprodukcia genetickej informácie 

2.2.3. Prenos genetickej informácie 

2.3. Zmeny genetickej informácie 

2.3.1. Mutácie 

2.3.2. Rekombinácie 

2.3.2.1. Zmeny genetického materiálu pri pohlavnom rozmnožovaní

2.3.2.2. Zmeny genetického materiálu pri parasexuálnom cykle 

2.3.2.3. Rekombinácia baktérií 

2.3.2.4. Fúzia protoplastov 

2.3.3. Mimochromozómová  dedičnosť  mikroorganizmov

2.4. Genetické zmeny v praxi 

2.4.1. Mutagény v mikrobiológii

2.4.2. Plazmidy v génovom inžinierstve  

2.4.3. Kultivácie baktérií


3. Mikrobiológia životného prostredia

3.1. Mikroorganizmy v biosfére 

3.1.1. Mikroorganizmy v ovzduší

3.1.2. Mikroorganizmy v pôde

3.1.3. Mikroorganizmy vo vode

3.1.3.1. Mikroorganizmy ako indikátory kvality vody 

3.1.3.2. Mikroorganizmy v procese čistenia vôd

3.2. Mikroorganizmy ako súčasť obehu látok v biosfére

3.2.1. Obeh uhlíka, kyslíka a vodíka

3.2.2. Obeh dusíka 

3.2.3. Obeh síry

3.3. Biotické vzťahy mikroorganizmov 

3.3.1. Mikrobiálny film 

3.3.2. Symbiózy 

3.3.2.1. Mutualistické ektosymbiózy 

3.3.2.2. Mutualistické endosymbiózy 

3.3.2.3. Parazitické mikroorganizmy 

3.3.3. Antagonizmus, antibióza a antibiotiká 

3.4. Mikrobiálna biodegradácia, biodeteriorácia 


4. Mikrobiológia potravín 

4.1. Mikroorganizmy v potravinárstve

4.1.1. Vyžitie v mliekarenstve

4.1.2. Využitie v pivovarníctve

4.1.3. Využitie pri výrobe vína

4.1.4. Využitie v liehovarníctve

4.1.5. Využitie pri výrobe octu

4.1.6. Využitie pri výrobe droždia

4.1.7. Využitie pri spracovaní mäsa

4.2. Škodiace mikroorganizmy 

4.2.1. Ochrana pred mikroorganizmami

4.3. Ochorenia a otravy z potravy

4.3.1. Najčastejšie ochorenia a otravy 

4.3.2. Mikroorganizmy  alimentárnych  nákaz

4.3.3. Hygiena a sanitácia 

4.4. Správna výrobná prax

4.4.1. Zavedenie systému HACCP 


5. Patogenita  mikroorganizmov

5.1. Mikroorganizmy ako pôvodcovia infekcií

5.2. Obranyschopnosť organizmu

5.3. Pôvodcovia mikrobiálnych ochorení

5.3.1. Pôvodcovia bakteriálnych ochorení

5.3.2. Pôvodcovia mykotických ochorení

5.3.3. Pôvodcovia vírusových ochorení 


6. Mikrobiológia  kozmetických  výrobkov

6.1. Rizikové mikroorganizmy

6.2. Zdroje mikrobiálneho znečistenia

6.3. Mikrobiologické hodnotenie


7. Boj proti nežiaducim mikroorganizmom

7.1. Spôsoby boja 

7.1.1. Mechanické spôsoby

7.1.2. Fyzikálne spôsoby

7.1.3. Chemické prostriedky

7.2. Antibiotiká a chemoterapeutická

7.2.1. Kombinácia antibakteriálnych chemoterapeutík

7.2.2. Nežiaduce účinky antibakteriálnych chemoterapeutík

7.2.3. Rezistencia baktérií voči antibakteriálnym chemoterapeutikám 

7.3. Dezinfekcia a antiseptiká

Prílohy