Menu
Your Cart

BIOLÓGIA – ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY pre 2. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník

Učebnica biológie pre 2. ročník stredných pedagogických škôl.

BIOLÓGIA – ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY pre 2. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník
BIOLÓGIA – ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY pre 2. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník

Učebnica biológie pre 2. ročník stredných pedagogických škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-570-4

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2016-18860/41370:7-100C

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú prácu s učebnicou. Praktické cvičenia sú zamerané na precvičenie vybraných teoretických poznatkov. Majú alternatívny charakter s možnosťou výberu úloh. 

Ďalšie informácie
Počet strán 164
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorky: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD. 
Ing. Iveta Trévaiová 
RNDr. Zuzana Piknová 
PhDr. Jana Višňovská 


PRÍRODA A PRÍRODNÉ VEDY 

STAVBA A ORGANIZÁCIA ŽIVÝCH SÚSTAV

Zloženie živej hmoty 

Organizácia živej hmoty

Životné prejavy bunky 

Zistite, čo viete o rastlinnej bunke

Námety na praktické cvičenie


ŽIVOTNÉ PODMIENKY ORGANIZMOV A ICH VZŤAHY

Organizmy a prostredie

Ekologické podmienky života organizmov

Zistite, čo viete o ekologických podmienkach života organizmov

Rozmanitosť organizmov a ich triedenie 


LESNÝ EKOSYSTÉM

Lesné rastliny

Stavba a funkcie rastlinného tela

Lesné huby a lišajníky

Zistite, čo viete o lesných rastlinách a hubách

Lesné živočíchy

Životné funkcie živočíchov

Zistite, čo viete o lesných živočíchoch


VODNÝ EKOSYSTÉM

Zistite, čo viete o rastlinách vo vode a na brehu

Živočíchy žijúce vo vode a na brehu

Zistite, čo viete o živočíchoch žijúcich vo vode a na brehu


TRÁVNATÉ EKOSYSTÉMY

Lúčne a poľné rastliny

Zistite, čo viete o lúčnych a poľných rastlinách

Lúčne a poľné živočíchy

Zistite, čo viete o lúčnych a poľných živočíchoch

PRÍLOHY