Menu
Your Cart

MIKROBIOLÓGIA I pre chemické študijné odbory

Učebnica pre 1. ročník pre chemické študijné odbory.

MIKROBIOLÓGIA I pre chemické študijné odbory
MIKROBIOLÓGIA I pre chemické študijné odbory

Učebnica pre 1. ročník pre chemické študijné odbory.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-122-5

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017-2497/32571:11-640A

Učebnica poskytuje poznatky o postavení mikroorganizmov v prírode, o ich taxonomickom rozdelení, genetike, morfológii a cytológii, o spôsobe rozmnožovania, o vzťahoch mikroorganizmov k prostrediu, o využití v priemysle, ako aj o faktoroch, ktoré ovplyvňujú ich rast a rozmnožovanie.

Hlavnú časť učebnice tvorí základné učivo, ktoré je doplnené rozširujúcimi informáciami.

Na opakovanie a upevnenie učiva slúžia otázky aj podnetné práce, záver každej kapitoly prináša slovník odborných výrazov.

 

Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2009

Autorka: Ing. Alena Brandšteterová

1. Úvod do sveta mikrobiológie

1.1. Mikrobiológia ako vedný odbor a jej vzťah iným vedám

1.2. História mikrobiológie


2. Mikroorganizmy a ich miesto v živých sústavách

2.1. Základné vlastnosti živých sústav

2.2. Typy bunkovej organizácie

2.3. Postavenie mikroorganizmov v živej prírode

2.4. Rozdelenie mikroorganizmov podľa spôsobu výživy

2.5. Názvoslovie a systém (taxonómia) mikroorganizmov 


3. Nebunkové organizmy

3.1. Nebunkové organizmy

3.2. Ako žijú vírusy

3.2.1. Životný cyklus vírusov

3.2.2. Rozdelenie vírusov

3.2.3. Význam vírusov

3.3. Prióny

3.4. Viroidy

3.5. Satelity


4. Prokaryotické organizmy (Prokaryota)

4.1. Baktérie (Monera)

4.1.1. Morfológia baktérií

4.1.2. Cytológia baktérií

4.1.3. Chemické zloženie a rozdelenie baktérií

4.1.4. Rozmnožovanie baktérií

4.1.5. Sporulujúce baktérie

4.1.6. Vláknité baktérie - aktinomycéty

4.2. Archebaktérie  (Archaea)

4.3. Riketsie

4.4. Cyanobaktérie (Sinice) (Cyanobacteria)

4.5. Priemyselne a ekologicky významné baktérie


5. Eukaryotické mikroorganizmy (Eukaryota)

5.1. Kvasinky

5.1.1. Morfológia kvasiniek

5.1.2. Cytológia kvasiniek

5.1.3. Chemické zloženie bunky kvasiniek

5.1.4. Spôsoby rozmnožovania kvasiniek

5.2. Huby (Fungi)

5.2.1. Taxonómia húb

5.2.2. Morfológia vláknitých húb (mikromycét) a spájavých húb (plesní)

5.2.3. Cytológia plesní 

5.2.4. Chemické zloženie bunky plesní a vláknitých húb

5.2.5   Rozmnožovanie plesní a vláknitých húb

5.3. Toxicita a patogenita kvasiniek a plesní

5.4. Priemyselne významné kvasinky a plesne


6. Riasy (Algae)

6.1. Taxonómia rias

6.2. Morfológia a cytológia rias


7. Prvoky  (Protozoa) 

7.1. Taxonómia prvokov

7.2. Morfológia a cytológia prvokov


8. Mikroorganizmy a prostredie 

8.1. Získavanie mikroorganizmov a ich selekcia z prírodných zdrojov 

8.1.1. Príprava čistých mikrobiálnych kultúr

8.1.2. Živné pôdy

8.1.3. Kultivačné nádoby a spôsoby kultivácie 

8.1.4. Selekcia  mikroorganizmov

8.2. Dlhodobé uchovávanie  

8.3. Vonkajšie vplyvy na rast a rozmnožovanie mikroorganizmov

8.3.1. Abiotické faktory 

8.3.1.1.Vplyv teploty 

8.3.1.2.Vplyv žiarenia 

8.3.1.3. Vplyv pH

8.3.1.4. Aktivita vody

8.3.1.5. Vplyv oxidačno-redukčného potenciálu

8.3.1.6. Vplyv hydrostatického tlaku

8.3.1.7. Vplyv ultrazvuku

8.3.1.8. Vplyv elektrického prúdu

8.3.1.9. Vplyv povrchového napätia

8.3.1.10. Mechanické vplyvy

8.3.1.11. Vplyv antimikrobiálnych látok

8.3.2. Biotické (biologické) faktory

8.4. Výživa  mikroorganizmov

8.4.1. Nároky na zdroje biogénnych prvkov

8.4.2. Príjem živín a výdaj látok mikrobiálnou bunkou


9. Rast a rozmnožovanie mikroorganizmov

9.1. Rast  mikroorganizmov

9.2. Rastová krivka

Prílohy