Po letnej prestávke vám prinášame prvé témy bezplatných webinárov pre učiteľov už na konci augusta.


 

SKAMARÁŤ SA S ČÍTANÍM!

Čítajme so žiakmi s radosťou

Dátum: 22. august 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Silvia Škultétyová, autorka učebníc pre špeciálne školy


Obsah webinára: 

* Predstavenie jednotlivých častí Šlabikárov pre 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročník špeciálnych základných škôl. 

* Špecifiká skupiny detí, pre ktoré sú šlabikáre určené, ich problémy pri učení, ktoré aktivity sú pre ne vhodné, povieme si, na čo sa u nich pri učení treba zamerať.

* Oboznámenie s formou, obsahom, úlohami  a aktivitami v šlabikároch.

* Oboznámenie s vizuálnou stránkou šlabikárov – sprievodné postavičky, jednotlivé témy, použité metódy, typy úloh.

* Zameranie na: motiváciu, zážitkové učenie, hry, sluchové vnímanie, zrakové vnímanie, maľované čítanie atď.

* Praktická časť: ukážky strán a zaujímavých úloh, práca s úlohami.

* Zážitky z praxe.   


Pre koho webinár odporúčame: Pre špeciálnych pedagógov, učiteľov učiacich žiakov s poruchami učenia, učiteľov pre 1. – 4. ročník ZŠ, asistentov učiteľa na ŠZŠ a ZŠ, pracovníkov poradenských centier, riaditeľov ŠZŠ a ZŠ.  


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

ŠKÔLKAR SKÚMA A SPOZNÁVA...

Námety na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a poznávania spoločenského prostredia, ale aj časových vzťahov v predprimárnom vzdelávaní

Dátum: 23. august 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Limbová 4, Trnava


Obsah webinára:  Webinár prinesie ponuku konkrétnych aktivít pre prácu s obsahom vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ a „Človek a spoločnosť” v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. 

Povieme si, ako rozvíjať elementárne poznatky detí o prírode a zoznámime sa s procesmi aktívneho poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí.

Objasníme, ako rozvíjať elementárne procesy empirického prírodovedného poznávania, pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti detí pri získavaní konkrétnej skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami.

Predstavíme námety aktivít, ktoré sa pri skúmaní a bádaní prírodných reálií, poznávaní spoločenského prostredia budú opierať o prirodzenú detskú zvedavosť.

Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít prostredníctvom motivačných pracovných listov zameraných na rozvoj prírodovednej gramotnosti, orientácie v blízkom spoločenskom prostredí a časových, priestorových, sociálnych vzťahov v súlade s podoblasťami jednotlivých vzdelávacích oblastí Človek a príroda, Človek a svet práce podľa ŠVP (2016).


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov v materských školách, rodičov a starých rodičov detí predškolského veku, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, študentov stredných pedagogických škôl a pedagogických fakúlt.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

PRÁCE SE ŽÁKY CIZINCI

Jak usnadnit adaptaci žáků s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě

Dátum: 25. august 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně ZŠ


Obsah webinára: 

Seznámení s pojmem žák – cizinec s odlišným mateřským jazykem.

Seznámení s platnou legislativou v ČR i SR.

Organizace, které mohou pomoci.

Pedagogicko-psychologická poradna – spolupráce, tvorba IVP.

Jak na hodnocení žáka- cizince.

Pomůcky, metody práce.

Práce s kolektivem třídy – začlenění žáka – cizince.

Učebnice RAABE pro MŠ, ZŠ, mluvnice, novinka obrázkový slovníček – vytvořený zejména pro ukrajinské žáky.

Praktické ukázky pracovních listů z učebnic a tvorby IVP.


Pre koho webinár odporúčame: Pro učitelé 1. stupně ZŠ, učitelům v MŠ, asistenty pedagoga, vychovatelé ve ŠD, rodiče dětí.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.