Nedávny prieskum na Slovensku potvrdil zarážajúcu informáciu, že až polovica tínedžerov už má skúsenosť s korupciou. Poďte aj vy pomôcť zvrátiť celospoločenské nastavenie. Ako?


Prieskum ukázal, že rodinkárstvo, akademická nečestnosť a drobné úplatky v zdravotníctve sú u mladých najčastejšie vnímanými formami korupcie. Za bežné ich považuje viac ako 65 percent tínedžerov, pričom približne každý štvrtý mladý človek sa s nimi stretol. Najnižšiu integritu v krajine majú podľa stredoškolákov politici a podnikatelia. Korupcia, z ktorej ťaží rodina, bola u mladých najakceptovanejšia. Takmer polovica z nich bola voči tejto forme benevolentná. Z prieskumu tiež vyplýva, že len polovica stredoškolákov by bola ochotná nahlásiť korupčné správanie.

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v reakcii na  zistenia z prieskumu vypracoval alternatívny obsah etickej výchovy. Počas aktuálneho školského roka by sa mal experimentálne testovať na vybraných stredných školách. Doplnený obsah etickej výchovy by podľa úradu mohol pomôcť zvrátiť celospoločenské nastavenie. Do etiky sa tak zahrnú témy ako akademická čestnosť, integrita, protikorupčné správanie a kritické myslenie.


Už na základnej škole

Začať rozvíjať kritické myslenie až na strednej škole, je však podľa viacerých odborníkov neskoro. Aj preto sa čoraz častejšie už na základnej škole stretávame s akciami, ktoré podporujú kritické myslenie žiakov na druhom stupni základnej školy. Sú to však spravidla len jednorazové besedy či workshopy, ktorých účinok je krátkodobý a nesystematický.

Aj preto učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA iniciovalo vznik dvoch skutočne ojedinelých pracovných zošitov KRITICKÉ MYSLENIE pre 6.–7. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá a KRITICKÉ MYSLENIE pre 8.–9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá.


Jedinečné pracovné zošity

Dvojica pracovných zošitov pre žiakov na druhom stupni základných škôl a osemročné gymnáziá, ktoré ponúkajú množstvo cvičení a úloh zameraných na rozvoj kritického myslenia. Sú zamerané na tréning zručností ako napríklad čítanie s porozumením, vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikácia vlastných myšlienok a podobne.

Učia skúmať okolitý svet, nepodliehať prvému dojmu, trénovať si myslenie a schopnosť komunikovať, prehodnocovať predsudky, odlíšiť fakty od názorov, základy argumentácie, sformulovať tvrdenie, zdôvodňovať, vyhľadávať dôkazy, vedieť urobiť informované rozhodnutie a zostaviť pravidlá vlastnej sociálnej siete.

Sú využiteľné na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry aj triednických hodinách. Prácu na hodinách vždy uľahčuje metodická príručka, ktorá pomáha učiteľovi organizovať vyučovacie hodiny.


  

Dvojicu pracovných zošitov KRITICKÉ MYSLENiE vydavateľ slávnostne pokrstil priamo pred učiteľmi, ktorí sa zišli na 15. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie ŠKOLA 2023/2024. Autor pracovných zošitov Mgr. Jakub Kobela, lektor, facilitátor a tréner komunikačných zručností v rámci Akadémie kritického myslenia spolu s krstným otcom Mgr. Ondrejom Gažovičom, PhD., lektorom kritického myslenia v Akadémii kritického myslenia požehnali novým pracovným zošitom vlašskými orechmi, ktoré svojou štruktúrou pripomínajú ľudský mozog.

  


Pracovné zošity si už teraz môžete objednať tu