Prihláste sa na nové témy webinárov pre pedagógov. 

Pedagogický asistent v MŠ a v ZŠ

Formy a metódy práce pedagogických asistentov

Dátum: 31. január 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Lektor: PhDr.  Marek Havrila, PhD., odborný radca, Regionálny úrad školskej správy Prešov – odbor metodiky

Obsah webinára: 

Webinár je zameraný na formy a metódy inkluzívnej podpory práce pedagogických asistentov v materských školách a základných školách pri ich práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia). 

Tematizuje hlavné pracovno-právne otázky a problematiku výkonu pracovnej činnosti pedagogických asistentov v kontexte aktuálne účinnej legislatívy. 

Sústreďuje sa na postavenie, úlohy a financovanie tejto kategórie pedagogických zamestnancov, ako aj na spoluprácu s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami v škole.


Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov, pre pedagogických asistentov, pre učiteľov v materských a základných školách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Legislatíva v praxi škôl

Právne predpisy a ich aplikácia v praxi škôl – základné informácie o zmenách vo vykonávacom predpise

Dátum: 1. február 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialista pre základné vzdelávanie Odborového zväzu školstva

Obsah webinára: 

Aktuálne informácie sú kľúčové pre každého manažéra, nielen v rezorte školstva. Webinár je preto zameraný na všetky oblasti úprav vyhlášky o základnej škole:

organizácia základnej školy, 

výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a výchovno-vzdelávacej činnosti mimo nej, 

plneniu povinnej školskej dochádzky vrátane jej plnenia mimo územia Slovenskej republiky,

hodnoteniu žiakov základnej školy, 

bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov základnej školy, 

externému testovaniu žiakov základnej školy.

Počas webinára sa dozviete aj ako aplikovať v praxi úpravy vyhlášky o základnej škole, porovnania úprav jednotlivých ustanovení a ich použitie v dokumentoch školy a podobne.

Dôraz je kladený i na jednotlivé zmeny, ktoré postupne vstupujú do života škôl, napríklad externé testovanie na účely získania nižšieho streného vzdelania, nové povinnosti riaditeľa školy, učiteľov.


Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov základných škôl, pre zástupcov riaditeľov základných škôl, pre učiteľov základných škôl, výchovných poradcov základných škôl, vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Nepodceňujme prípravu na Testovanie 9

Nielen o tom, ako kvalitne pripraviť deviatakov na testovanie, ale aj o tom, ako ich zbaviť stresu z písomných skúšok

Dátum: 2. február 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská Bratislava 

Obsah webinára: 

Povieme si, čo je Testovanie 9, čo sleduje a ako nadväzuje na medzinárodné meranie PISA.

Vysvetlíme si, aké tematické okruhy a aké úlohy obsahujú testy T9; pozrieme sa na štruktúru testov.

Zosumarizujeme výsledky za posledné obdobie.

Poukážeme na to, čo boli problémové oblasti, na čo sa treba zamerať.

Ukážeme si, prečo je dôležité začať s prípravou včas.


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov matematiky na 2. stupni základných škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Vzdelávanie cudzincov v škole

Ako deťom s cudzím jazykom uľahčiť adaptáciu v školách

Dátum: 6. február 2023 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, učiteľka 1. stupňa ZŠ

Obsah webinára: 

Zoznámenie s pojmom žiak – cudzinec s odlišným materinským jazykom.

Zoznámenie s platnou legislatívou v ČR i SR.

Organizácie, ktoré môžu pomôcť.

Pedagogicko-psychologická poradňa – spolupráca, tvorba IVP.

Ako na hodnotenie žiakov-cudzinca.

Pomôcky, metódy práce.

Práca s kolektívom triedy – začlenenie žiaka – cudzinca.

Materiály vytvorené pre ČR i SR: učebnica nakladateľstva RAABE pre MŠ, ZŠ, gramatika, novinka obrázkový slovníček – vytvorený najmä pre ukrajinských žiakov.

Praktické ukážky pracovných listov z učebníc a tvorby IVP.


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov MŠ, učiteľov na 1. Stupni ZŠ, asistentov učiteľov, vychovávateľov v ŠKD, pre rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Predškolák s ADHD? Žiadny problém!

O tom, ako možno aj pre predškolákov s ADHD zabezpečiť úspešný štart v základnej škole 

Dátum: 7. február 2023  (utorok) o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička

Obsah webinára: 

Vysvetlíme si diagnózu ADHD a jej prejavy v predškolskom veku. 

Povieme si, ako možno u predškolákov s ADHD rozvíjať pozornosť a sústredenie a ako podporovať správne návyky v správaní aj komunikácií.

Priblížime možnosti tréningu koncentrácie pozornosti a práca s prejavmi poruchy pozornosti v predškolskom veku. 

Zameriame sa aj na prácu s hyperaktivitou a impulzivitou v predškolskom veku, aj s využitím relaxačných metód.

Hovoriť budeme aj o zvládaní ťažkostí v správaní a prežívaní dieťaťa, nácvik vhodného správania. 

Povieme si, ako pomôcť dieťaťu s ADHD s ťažkosťami v komunikácii, reči a myslení, ktoré majú vplyv na jeho sebaobraz a rovesnícke vzťahy. 

Poskytneme vám prehľad programov a terapeutických prístupov na pomoc deťom s ADHD.


Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov v materských školách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Ako sa pripraviť na Testovanie 9 zo slovenčiny 

Návody, ako vyriešiť Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry s ľahkosťou.  

Dátum: 8. február 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

Obsah webinára: 

Predstavíme si Testovanie 9 a jeho hlavné ciele.

Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť problematické úlohy pri Testovaní 9 zo SJL.

Ponúkneme kvalitné ukážky testov ako formu nácviku, ale aj motivácie žiakov k úspešnému výsledku pri Testovaní 9. 

Hovoriť budeme aj o čitateľskej gramotnosti, v ktorej stále dosahujeme výkony  pod priemerom krajín OECD. 

Predložíme aj úlohy na vyhľadávanie a interpretáciu informácií v texte, ktoré pripravujú žiakov na reálny život a rozvíjajú kritické myslenie. 

Spomenieme formy a štruktúru testov, ako aj faktory, ktoré ovplyvňujú výkon žiaka pri testovaní. 

Ponúkneme praktické ukážky testov plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry základných škôl i osemročných gymnázií, riaditeľov základných škôl a osemročných gymnázií, špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa, rodičov a žiakov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Ako správne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky 

Zverejňovanie povinných údajov v školskej praxi v roku 2023

Dátum:  9. február 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektor: Dr. Jozef Sýkora, MBA, kontrolór územnej samosprávy, hlavný kontrolór SND,  kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Obsah webinára: 

Webinár sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 s ohľadom na správne zverejňovanie faktúr a objednávok v školskej praxi. Obsah webinára nadväzuje na kontrolnú prax lektora a jeho preverovania Centrálneho registra zmlúv.

Účastníci sa dozvedia viac aj o osobných údajoch a zákonnom nakladaní s nimi pri zverejňovaní povinných údajov. Lektor sa venuje: 

1. zverejňovaniu zmluvných zabezpečení,

2. upozorneniu v zmysle novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z.

3. popisu povinných údajov z pohľadu samosprávnych organizácií a

4. prehľadu zmlúv, dohôd a dodatkov k zmluvám, ktoré sa musia povinne zverejňovať.

Lektor sa bližšie venuje praktickému zapojeniu ustanovení § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dennej praxe a to „bez čítania zákona“.


Venovať sa budeme otázkam z praxe a to napríklad:

- Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ v našej škole?

- Ako správne zverejňovať dohody a dodatky k zmluvám?

- Treba zverejniť i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa?

- Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti v škole?

Obsah:

1. Prehľad povinností zverejňovania 

2. Zverejňovanie zmlúv v praxi

3. Zverejňovanie faktúr a objednávok

4. Konzultácie s účastníkmi, otázky

5. Záver


Pre koho webinár odporúčame: Webinár je určený pre zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, rozpočtárov, zamestnancov zodpovedných za oblasť zverejňovania, hospodárov) subjektov územnej samosprávy, najmä zamestnancov obcí, školských zariadení, základných a materských škôl, stredných škôl, rozpočtové organizácie školstva, školské jedálne.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

Viete, ako s deťmi otvorene hovoriť o sexualite (médiá a sexualita, porno, sexting, kybernásilie)

Dátum: 23. február 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorky:

MSc Zuzana Bendíková,  výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta

MgA Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta


Obsah webinára: 

Online svet je každodennou realitou dnešnej mládeže, niekedy už od narodenia. Podľa výskumu EU Kids online z roku 2020 vieme, že každé piate dieťa a mladý človek vo veku 9 – 17 rokov trávi na internete viac ako 4 hodiny počas školského dňa a až 26 % detí a dospievajúcich o negatívnych skúsenostiach na internete nehovorí s nikým.

Vplyv médií na sexualitu je pre dnešnú mládež komplexný a týka sa nielen explicitného obsahu, na ktorý môžu natrafiť (porno, sexting alebo sexistická reklama), ale aj obťažujúceho správania, šikany či groomingu. 

Čo tieto pojmy znamenajú a ako o nich hovoriť? Ako sprevádzať mládež k bezpečnému online správaniu, súhlasu a kritickému mysleniu nad mediálnym obsahom?


Pre koho webinár odporúčame:  Pre školské podporné tímy, pre učiteľov na 2. stupni základných škôl, pre učiteľov gymnázií a stredných škôl, pre učiteľov náuky o spoločnosti, etiky, biológie a telesnej výchovy aj pre rodičov


Webinár je súčasťou projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe alebo Ako neprepadnúť pornu, ktorý realizuje OZ European Pedagogical Club, a ktorý podporil Fond SK-NIC.


 POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.