Nové témy bezplatných webinárov pre učiteľv sú tu. Skontrolujte témy a nezabudnite sa prihlásiť na tie, ktoré vás zaujímajú.


 

Poruchy učenia nemusia byť strašiakom

Špecifické poruchy učenia, možnosti a námety na ich korekciu.

Dátum: 27. marec 2023 (pondelok) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára:

Ako najlepšie vzdelávať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Je ich stále viac a menia sa aj legislatívne  podmienky. Na pedagógov a rodičov to kladie zvýšené nároky. V hodine informácií na túto tému sa budeme venovať jednotlivým poruchám učenia. Priblížené sú definície, príčiny a prejavy špecifických porúch. Obsah webinára bude zameraný na informácie o dys-poruchách, skúsenosti z praxe v špeciálnych triedach, z individuálnych terapií, aj z práce s pracovnými zošitmi na korekciu porúch učenia. Ukážeme vám námety na prácu na korekciu cez využívanie pracovných zošitov KuliFerdo.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, asistentov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Hodiny biológie INAK

Webinár s praktickými  príkladmi didaktických hier a aktivizujúcich metód na hodinách biológie človeka. Tipy a nápady na aktivity vo všetkých ročníkoch ZŠ a SŠ.

Dátum: 28. marec 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára: 

- vysvetlenie teórie didaktických hier a aktivizujúcich metód

- príklady didaktických hier pre jednotlivcov, dvojice a skupiny

- typy a nápady na aktivity na hodinách biológie človeka

- odporúčania pre pedagogickú prax

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na základných školách, gymnáziách a stredných školách


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Aktualizačné vzdelávanie – zákonná povinnosť v roku 2023

O tom ako si splniť zákonnú povinnosť vo vzťahu k aktualizačnému vzdelávaniu v oblastiach zmien školského kurikula, inkluzívneho vzdelávania a digitalizácie.

Dátum: 29. 3. 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektor: Mgr. Tibor Sedláček, PhD., projektový manažér

Obsah webinára: 

- Predstavíme projekt Raabe Akadémia s ponukou jedinečných vzdelávacích programov aktualizačného vzdelávania s ministerským príspevkom, ktoré sú v roku 2023 povinné zo zákona, a to z oblastí:

o zmeny školského kurikula,

o inkluzívne vzdelávanie,

o digitalizácia výchovy a vzdelávania.

- Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19, ako i vzdelávanie v troch oblastiach – inklúzia, kurikulum a digitalizácia, ktoré sú pre tento školský rok povinné v rozsahu minimálne 20 hodín.

- Sumarizácia legislatívneho rámca a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

- Oboznámime s obsahom všetkých vzdelávacích programov aktualizačného vzdelávania, na ktoré je určený ministerský príspevok.

- Odprezentujeme štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Prírodovedné vzdelávanie v špeciálnej základnej škole

Špeciálna didaktika prírodovedných predmetov v špeciálnej základnej škole. Ako na to?

Dátum: 30. 3. 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Martina Jakabšicová, učiteľka ŠZŠ Lučenec

Obsah webinára: 

1. Ciele a kurikulum prírodovedných predmetov v špeciálnej základnej škole

2. Prírodovedné predmety v špeciálnej edukácii žiakov s mentálnym postihnutím.

3. Poznávacie procesy u žiakov s mentálnym postihnutím.

4. Utváranie sústavy vedomostí u žiakov s mentálnym postihnutím.

5. Vyučovacie metódy prírodovedných predmetov

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov špeciálnych základných škôl, učiteľov základných škôl (najmä so špeciálnymi triedami).


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Dokumentácia školy

Vykonávacie predpisy schválené v poslednom období pre školy a školské zariadenia

Dátum: 4. apríl 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektor: PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialista pre základné vzdelávanie Odborového zväzu školstva

Obsah webinára: 

Webinár bude zameraný na vykonávacie predpisy schválené v poslednom období pre školy a školské zariadenia.

 vyhláška č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

prinášame základné informácie o úpravách v častiach :

o školských kluboch detí,

vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii prinášame základné informácie o úpravách v častiach :

o pedagogickej dokumentácií škôl,

o vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.

Vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách prinášame základné informácie o úpravách v častiach:

o výške náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie, 

o  životnosti učebníc a pracovných zošitov.

Vyhláška č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení -

Vyhláška o základnej škole –   upravovuje oblasti týkajúce sa :

o organizácie základnej školy,

o plnenia plnenia povinnej školskej dochádzky, zrátane plnenia mimo územia SR,

o  opatreniach vo výchove.

Základné informácie o aktuálnych návrhoch v školskom zákone, ktoré sú predmeom rokovania v parlamente.

Predstavenie titul Dokumentácia - Sprievodca predpismi a poradca riaditeľa školy

pri vytváraní a vedení školskej dokumentácie 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúci pedagogických zamestnancov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Rozvoj grafomotoriky u detí

Stačí keď dieťa zvládne nakresliť slniečko?

Dátum:  5. apríl 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

- Čo je to grafomotorika? Vymedzenie základných pojmov.

- Vizuálno motorická percepcia (oko – ruka)

- Vývin grafomotoriky – čo v ktorom veku u detí posilniť?

- Motorika veľkých svalov verzus jemná motorika

- Cesta od čmáraníc k písaniu

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov v materských školách, učiteľov v detských centrách pre deti predškolského veku a rodičov detí predškolského veku.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.