Menu
Your Cart

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity na prácu so žiakmi pre učiteľov dejepisu, ale aj etickej výchovy a občianskej náuky.

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA
DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity na prácu so žiakmi pre učiteľov dejepisu, ale aj etickej výchovy a občianskej náuky.

20,00€
Bez DPH: 16,67€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-283-8

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Dejepis pre 9. ročník ZŠ

* Podmienkou je vloženie pracovného zošita aj metodickej príručky do košíka (cena za metodickú príručku sa v košíku upraví na 0 eur) 

 

Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa:

  • prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov,
  • pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

Metodická príručka pre učiteľov vznikla ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...

Učiteľom sa tak do rúk dostáva pomôcka, ktorá na trhu už dlho absentovala.

Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti.

K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa.

Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov. Rola učiteľa je tu skôr facilitačná.

Ďalšie informácie
Počet strán 110
Formát A4 – kniha v PDF formáte
Jazyk slovenský

Editor: Mgr. Jana Bohunická


Autori:

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.

Mgr. Zuzana Fialová, PhD.

Mgr. Zdeněk Brom (spoluautor 9. kapitoly)


PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. –
založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS, o. z. (Partners for Democratic Change Slovakia). Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Trénersky, konzultačne a publikačne sa zameriava na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky spolupráce a dialógu, ako tréner a facilitátor doteraz pôsobil vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh a odborných článkov o participatívnom učení, hlavne pre učiteľov a študentov napr. publikácie „Tolerancia hrou", „Hodnotové strety hrou", „Čítanka pre neziskové organizácie", „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady", „Tréning? Tréning".


Mgr. Zuzana Fialová, PhD. – Už 25 rokov sa venuje problematike menšín, ľudských práv, a konfliktov v kontexte medzinárodného rozvoja. Je spoluautorkou viacerých výskumov na tému extrémizmu a nacionalizmu, ako aj rozvoja občianskej spoločnosti. Učeniu a trénovaniu sa venuje od r. 1997, je autorkou vzdelávacích programov o ľudských právach a demokracii pre rôzne cieľové skupiny (úradníci, mimovládne organizácie, učitelia). Pracovala pre veľké medzinárodné organizácie (NATO, OBSE, UNDP), kde spoluvytvárala a konzultovala vzdelávacie programy. Na Slovensku pracovala pre viaceré mimovládne organizácie ako lektorka a trénerka, učila na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského. Je autorkou viac ako 40 publikácií na vyššie uvedené témy.

ÚVOD

1. Demokracia

1. Výhody a nevýhody demokracie

2. Kto môže zastávať funkciu

3. Demokratická škola


2. Tolerancia a otvorená spoločnosť

1. Iná kultúra – iné videnie sveta?

2.Tolerancia a netolerancia

3. Otvorená spoločnosť


3. Vlastenectvo

1. Na čo sme hrdí

2. Osobnosti Slovenska


4. Sloboda a zodpovednosť

1. Ľudská dôstojnosť ako zdroj práv

2. Sloboda jednotlivca a jej hranice

3. Väčšina a menšiny

4. Držitelia práv a nositelia povinností


5. Dialóg a kultúrna diskusia

1. Dialóg, konštruktívna a nekonštruktívna diskusia

2. Ako argumentovať?


6. Riešenie konfliktov v spoločnosti

1. Zdroje a možnosti riešenia konfliktov

2. Ako riešime konflikt v prípade iných hodnôt, iných potrieb?

3. Kedy je možné použiť násilie?


7. Obrana voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu

1. Ako rozpoznať falošnú správu médiách

2. Hoaxy a manipulácia

3. Komunikačná obrana a sociálne siete


8. Extrémizmus a radikalizácia mládeže

1. Kde v spoločnosti vzniká napätie?

2. Čo je extrémizmus, čo nie?

3. Ako sa mladí ľudia stávajú extrémistami?


9. Nacizmus a neonacizmus

1. Príčiny úspechu nacizmu v Nemecku

2. Nacizmus ako náboženstvo

3. Dva paralelné svety

4. Aký (ne)bol Slovenský štát


10. Komunizmus

1. Zločiny komunizmu

2. Dve tváre komunistickej totality na Slovensku

3. Reálny socializmus s humorom


11. Dobrovoľná skromnosť

1. Ako nás pohlcujú veci?

2. Chlieb náš každodenný


12. Migranti a utečenci

1. Migrácia a utečenectvo vo svete a na Slovensku

2. Problémy, s ktorými sa stretávajú utečenci aj cieľové krajiny

3. Čo prežívajú utečenci?