Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

WEBINÁR

Učebnica chémie pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
WEBINÁR

Učebnica chémie pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-489-9

 

 

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/6869:4-10K0

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Na konci každej z nich sa nachádza dvojstrana s dôležitými poznatkami.

Návody na pozorovania a skúmania, ktoré sú doplnené fotografiami, umožňujú žiakom spoznávať a overovať vlastnosti vybraných prvkov a zlúčenín. Učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí. Obsah je podporený obrazovým materiálom, schémami a tabuľkami, ako aj veľkou periodickou tabuľkou prvkov na konci učebnice.

Úlohy na konci každej kapitoly umožňujú upevniť si a overiť získané vedomosti. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah učebnice aj register na jej konci.

Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018

Autorky: 

RNDr. Helena Vicenová

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

ZLOŽENIE LÁTOK
Zloženie látok
1.1 Chemické prvky a zlúčeniny 
1.2 Aké veľké sú častice látok 
1.3 Atómy a chemické prvky 
1.4 Názvy a značky chemických prvkov 
1.5 Molekuly a chemické zlúčeniny 
1.6 Ióny 
1.7 Chemické vzorce a oxidačné číslo 
1.8 Vlastnosti iónových, kovalentných a kovových látok
1.9 Chemická väzba 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 
Zopakujeme si 

VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Chemické prvky
2.1 Periodická tabuľka prvkov 
2.2 Kovy, polokovy a nekovy 
2.3 Vodík 
2.4 Kyslík 
2.5 Vzácne plyny 
2.6 Halogény 
2.7 Alkalické kovy 
2.8 Železo 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Chemické zlúčeniny
3.1 Halogenidy 
3.1.1 Názvoslovie halogenidov 
3.1.2 Významné halogenidy 
3.2 Oxidy 
3.2.1 Názvoslovie oxidov
3.2.2 Oxidy v stavebníctve 
3.2.3 Oxidy v životnom prostredí 
3.3 Kyseliny 
3.3.1 Kyseliny v domácnosti 
3.3.2 Zloženie a vlastnosti kyselín 
3.3.3 Významné kyseliny 
3.4 Hydroxidy 
3.4.1 Skúmanie zásaditosti roztokov
3.4.2 Zloženie a vlastnosti hydroxidov
3.4.3 Významné hydroxidy 
3.5 Soli 
3.5.1 Čo sú soli 
3.5.2 Významné soli kyslíkatých kyselín
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Chemické reakcie
4.1 Chemické reakcie a chemické rovnice 
4.2 Neutralizácia 
4.3 Redoxné reakcie
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie
Zopakujeme si 

Prílohy
 Register
 Periodická tabuľka prvkov 
 Laboratórne pomôcky