Menu
Your Cart

Prírodoveda zážitkovo | 23.11.2022

Inšpiratívne a tvorivé nápady, tipy na zážitkovejšie a efektívnejšie vyučovanie prírodovedy


Lektori:

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Je absolventkou Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberala problematikou kurikula vlastivedy. V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB, kde sa venuje pedagogickej, vedecko-výskumnej aj publikačnej činnosti. Orientuje na prípravu budúcich učiteľov primárneho aj predprimárneho vzdelávania, rozvíjaniu kultúrnej gramotnosti detí v predmetoch spoločenskovedného vzdelávania, didaktiky vlastivedy a prvouky, výchovy vo voľnom čase, v školskom klube detí, prírodovedných aj spoločenskovedných záujmových činnostiach, ale aj prierezovým témam, najmä regionálnej výchove. Je členkou komisie pre prípravu kurikula vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pri ŠPÚ, je recenzentkou viacerých učebníc aj pracovných zošito vlastivedy a pracovného vyučovania. Je spoluautorkou učebnice a pracovného zošita Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA.