Menu
Your Cart

TELEKOMUNIKÁCIE 1

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika – 1. časť.

TELEKOMUNIKÁCIE 1
TELEKOMUNIKÁCIE 1

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika – 1. časť.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-730-2

sch

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16230:5-A2201

Cieľom učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny prístroj. V učebnici sa nachádza stručný prehľad príslušnej súčiastkovej základne a informácie o komunikačných spojeniach, telekomunikačných termináloch a o spojovacích systémoch.

Obsah najnovšieho vydania učebnice autor upravil v zmysle nových poznatkov v odbore a platných kritérií ISCED 3A Štátneho vzdelávacieho programu pre SOŠ so zameraním na odbor elektrotechnika. Kapitola Konštrukčné prvky tak bola napríklad rozšírená o elektrooptické a optoelektrické súčiastky na tvorbu zdroja a detektora svetla na optické vláknové spojenie – o princípy diódy LED, lasera, laserovej diódy i fotodiódy.

Pre lepšiu kontinuitu a pochopenie boli niektoré témy (napríklad oblasť optických a fotonických súčiastok) presunuté do učebníc Telekomunikácie 2 a Telekomunikačná technika. Kapitolu Pobočkové spojovacie systémy nahradil pohľad na štruktúru telekomunikačnej siete z učebnice Telekomunikácie 2. 

Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Autor: Ing. Stanislav Servátka

1. ÚVOD DO TELEKOMUNIKÁCIÍ 
2. KOMUNIKAČNÉ SPOJENIE 
3. KONŠTRUKČNÉ PRVKY 
4. TELEKOMUNIKAČNÉ TERMINÁLY 
5. SPOJOVACIE SYSTÉMY 
6. TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ