Menu
Your Cart

Pravidlá

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A PREDPISY


1. NÁZOV A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1.1. Názov súťaže: „Skús pokus 3" (ďalej iba „Súťaž").
1.2. Organizátor Súťaže: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., so sídlom Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718, IČ DPH: SK2021907492.

2. CIEĽ SÚŤAŽE

• Súťaž hravou a zaujímavou formou podnieti záujem detí o vedný odbor a ukáže im, že sa s prírodnými vedami stretávame v bežnom živote.
• Na stránke www.expolpedagogika.sk vznikne databáza „videopokusov", ktorá môže byť cennou inšpiráciou pre učiteľov chémie.


3. ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

3.1. Súťaž sa koná na celom území Slovenskej republiky.
3.2. Presné obdobie konania Súťaže: 1.2.2019 – 30.5.2019

4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

4.1. Účasť v súťaži je bezplatná.
4.2. Súťaže sa môžu zúčastniť iba tímy.
4.3. Tím musí pozostávať minimálne z 2 (dvoch) a maximálne z 8 (ôsmich) osôb (ďalej uvádzaných ako „člen tímu").
4.4. Členom tímu môžu byť žiaci druhého stupňa základnej školy, alebo príslušných ročníkov osemročného gymnázia, ktorí majú trvalé bydlisko alebo občianstvo v Slovenskej republike.
4.5. Každý tím musí označiť súťažné video názvom triedy, školy, mesta a predmetu z ktorého je pokus.
4.6. Členovia tímu majú rozdelené úlohy: hovorca, experimentátor, režisér záznamu...
4.7. Každý tím musí mať svojho vedúceho – učiteľa chémie (ďalej uvádzaného ako „vedúci tímu").
4.8. Vedúci tímu nie je členom tímu.
4.9. Vedúci tímu má úlohu supervízora a radcu. Samotný experiment fyzicky nevykonáva.
4.10. Vedúci tímu sa zaväzuje koordinovať činnosť členov tímu počas prípravnej a realizačnej fázy súťaže, vyplniť on-line prihlasovací formulár na www.expolpedagogika.sk a vykonávať potrebné administratívne úkony v mene tímu.
4.11. Žiaci, ktorých vyberie vedúci tímu, sa oficiálne zúčastnia súťaže. Iní žiaci môžu tímu pomáhať, ale Súťaže sa oficiálne nezúčastnia a nebudú mať nárok na prípadné výherné ceny.
4.12. Súťaže sa môže zúčastniť aj viac tímov z jednej školy, ale v tom prípade členovia tímu nemôžu byť súčasne vo viacerých tímoch.


5. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

5.1. Súťažné tímy majú za úlohu vymyslieť a demonštrovať pokus s bežnými surovinami, ktoré sa okolo nich nachádzajú v laboratórnych podmienkach, v škole.
5.2. Tímy musia vyhotoviť fotodokumentáciu projektu v počte 1-kusu.           

5.3. Tímy môžu súťažiť aj vo všetkých súťažných predmetoch, avšak na každý musia vytvoriť separátny videopokus spolu s fotodokumentáciou. Porota môže zmeniť zadelenie pokusu do iného predmetu, pokiaľ to uzná za vhodné.
5.4. Tímy sa môžu prihlásiť do súťaže vyplnením elektronického formulára na www.expolpedagogika.sk a zaslaním videa s popisom ich pokusu.
5.5. Požiadavky na súťažné video:
• Dĺžka videa sú maximálne 4 minúty.
• Video musí obsahovať teoretickú prezentáciu, vykonanú jedným alebo viacerými členmi tímu, a demonštráciu pokusu vykonávaného tímom. Ak chce tím detailnejšie vysvetliť pokus, môže využiť titulky, grafiky, komentár a pod.
• V úvode súťažného videa musí byť titulok s názvom pokusu.
• Na konci súťažného videa musí byť titulok s názvom súťažného tímu, poprípade menoslov účinkujúcich a zdroje materiálov, literatúry a iných pomocných materiálov, ktoré tím pri pokuse použil, poďakovanie.
• Obsah videa by mal byť zaujímavý, kreatívne spracovaný a dynamický.
• Formát videa: prijateľné sú nasledujúce formáty: MOV, MPG, WMV, 3GP,MPEG4, MP4, AVI, MPEGPS, FLV.
• Názov súboru s videom prihláseným do Súťaže musí obsahovať predmet (BIO,FYZ,CHEM), triedu, školu a mesto tímu, ktorý video nakrútil (napr.: BIO_8B_jesenska_bratislava.mpg a pod.). Názov súboru nesmie obsahovať medzery ani špeciálne znaky. Na oddelenie jednotlivých slov v názve súboru použite spojovníky (-) alebo znaky podčiarknutia (_).
• Video musí byť vložené do verejnej bezplatne úschovne, z ktorej sa súťažné video dá stiahnuť.
• Hudba na pozadí: scénickú hudbu je vo videu dovolené používať, iba ak tím použije svoju vlastnú skladbu a/alebo materiál, na ktorého použitie má písomné povolenie od vlastníkov autorských práv.
• Organizátor nie je zodpovedný za prípadné porušenia práv tretích osôb, plnú zodpovednosť za takéto porušenia práv nesie Vedúci tímu.

6. PRIHLÁSENIE SA DO SÚŤAŽE

6.1. Prihlášky do súťaže budú akceptované od tohto dátumu a času: od 1. februára 2019 od 00:01 hod.
6.2. Posledný možný termín prihlásenia sa do súťaže je: do 7. apríla 2019 do 23:59 hod.
6.3. Prihlásenie sa do súťaže pozostáva z dvoch úkonov:
• Vedúci tímu musí najneskôr do určeného posledného možného termínu vyplniť on-line prihlasovací formulár na webovej stránke www.expolpedagogika, v ktorom musí uviesť tieto údaje: Názov školy, Adresa školy, Meno tímu, Meno vedúceho tímu, E-mailová adresa vedúceho tímu, členovia tímu (celé mená žiakov), krátky popis pokusu.
• Vedúci tímu musí najneskôr v poslednom možnom termíne nahrať súbor s videom na bezplatnú verejnú úschovňu, z ktorej sa súťažné video dá stiahnuť. Kde sa nachádza video, oznámi v on-line Prihlasovacom formulári (6.3.1).
6.4. Vyplnením on-line prihlasovacieho formulára sa vedúci tímu zaväzuje dodržiavať podmienky a ustanovenia uvedené v týchto Súťažných pravidlách a predpisoch (ďalej uvádzaných ako „pravidlá a predpisy").
6.5. Pri prihlasovaní do súťaže bude vedúci tímu vyzvaný na uvedenie týchto osobných údajov: meno, priezvisko, email, názov a adresa zamestnávateľa. Prihlásením do súťaže vedúci tímu vyjadruje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov podľa bodu 11. týchto pravidiel a predpisov.
6.6. Odoslaním videa a fotografií vyjadruje každý vedúci tímu, a to za seba aj v mene svojho tímu, súhlas, že organizátor môže celé video alebo jeho časti bez ďalšieho povolenia od vedúceho tímu alebo akejkoľvek tretej strany bezplatne použiť na akýkoľvek komerčný alebo propagačný účel v akomkoľvek jazyku a médiu, uverejniť ho na webovej stránke alebo na iných webových stránkach a použiť ho v tlačových materiáloch.
6.7. Organizátor bude registráciu považovať za platnú iba vtedy, ak vedúci tímu poskytne svoju skutočnú, vlastnú e-mailovú adresu. Ak vedúci tímu uvedie pri registrácii falošné alebo nepresné údaje, organizátor má právo vedúceho tímu a jeho/jej tím vylúčiť zo súťaže.
6.8. Organizátor si vyhradzuje právo na základe svojho vlastného uváženia kedykoľvek diskvalifikovať ktorýkoľvek súťažný príspevok v prípade, že tento súťažný príspevok posúdi ako urážajúci či nevhodný, alebo ak usúdi, že tím akokoľvek nerešpektuje tieto pravidlá a predpisy.
6.9. Každý tím súhlasí, že organizátor nebude niesť zodpovednosť za prípadné neoprávnené použitie videí tretími stranami. Organizátor nezaručuje, že všetky videá budú zverejnené.
6.10. Autorské práva videí a prezentácií predložených do súťaže patria úplne vedúcemu tímu. Zároveň vedúci tímu dáva právo organizátorovi slobodne kopírovať a prezentovať video, bez obmedzenia, pri propagácii a reklame súťaže.
6.11. Vedúci tímu môže do tímu zaradiť len takého člena tímu, s ktorého účasťou v tejto súťaži súhlasí jeho zákonný zástupca a zároveň zákonný zástupca člena tímu súhlasí s pravidlami a predpismi súťaže. Písomné súhlasy zákonných zástupcov členov tímu a potvrdenia o tom, že súhlasia s pravidlami a predpismi súťaže, je povinný zabezpečiť vedúci tímu. Organizátor nie je zodpovedný za porušenie tejto povinnosti vedúceho tímu.

7. POROTA A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

7.1. Videá odoslané do súťaže bude posudzovať odborná porota (ďalej uvádzaná ako „porota").
7.2. Členovia poroty:
Predsedníčka poroty: RNDr. Michaela Bugeľová - CHÉMIA
► Čestný člen poroty: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
► PaedDr. Mária Uhereková, PhD. - BIOLÓGIA
► doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD. - FYZIKA
► PhDr. Sylvia Radvanská, šéfredaktorka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
7.3. Porota rozhodne do tohto dátumu: 22.apríla 2019 – o 20 (dvadsiatich) najlepších videách z každého predmetu, ktoré organizátor sprístupní na Webovej stránke www.expolpedagogika.sk.
7.4. Porota rozhodne do tohto dátumu: 13.mája 2019 – o prvých troch najlepších Videách z každého predmetu, ktoré získajú Ocenenie vydavateľstva Expol pedagogika.
7.5. Porota bude súťažné Videá bodovať podľa nasledovných kritérií:
• Odborná, teoretická úroveň experimentu/pokusu.
• Odborná prezentácia experimentu/pokusu.
• Kreatívny a inovatívny prístup k experimentu.
• Forma a úroveň prezentácie.

8. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

8.1. Špeciálne výhody pre školu:
• Škola, ktorá zapojí do Súťaže akýkoľvek počet Tímov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny na nákup cvičebníc predmetu chémie, pracovných zošitov z fyziky a biológie pre žiakov z vydavateľstva Expol pedagogika a vydavateľstva RAABE (zľavu nie je možné kumulovať s množstvovou zľavou).
8.2. Ocenenie jednotlivých Tímov:
• Pokus, ktorému porota udelí najviac bodov, získa prvú, druhú a tretiu cenu (ďalej uvádzanú ako „prvá, druhá a tretia cena"), v jednom z súťažných predmetov.
• Porota určí výhercu prvej, druhej a tretej ceny výhradne na základe svojho vlastného rozhodnutia. Rozhodnutie poroty nemožno spochybniť; tímy a organizátor ho prijmú ako fakt.
• 20 najlepších videí, z každého predmetu, ktoré určí porota, sprístupní organizátor od 23. apríla vo video galérii na webovej stránke www.expolpedagogika, kde za ne bude môcť hlasovať verejnosť.

• Organizátor zároveň zverejní k týmto videám prislúchajúce fotografie na Facebookovej stránke vydavateľstva. Z týchto fotografií sa hlasujúci dostane na zverejnené videá.
• 3 videá s najväčším počtom hlasov získajú cenu verejnosti (ďalej uvádzanú ako „prvá, druhá a tretia cena verejnosti"), v každom súťažnom predmete.
• Verejnosť môže za videá súťažiace o cenu verejnosti hlasovať v období: od 23. apríla 2019, 00:01 do 13. mája 2019, 23:59.
8.3. Vyhlásenie výsledkov bude 30. mája 2019 na slávnostnom vyhodnotení.

9. CENY

9.1. Víťazné tímy získavajú ceny:
• Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA – individuálna cena pre tím za prvé, druhé a tretie miesto, v každom predmete, ktoré určí odborná porota (pravidlá súťaže čl. 8.2.).
• Ocenenie verejnosti – individuálna cena pre tím za prvé miesto v každom predmete, ktoré určí verejnosť na základe hlasovania na webovej stránke www.expolpedagogika (pravidlá súťaže čl. 8.2.).
• Ocenenie najaktívnejšej školy, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov.
9.2. Hlasujúca verejnosť získa cenu:
• Ocenenie hlasujúceho – individuálna cena od spoločnosti Expol pedagogika pre hlasujúceho. Hlasujúci ju získa na základe pravdivého vyplnenia hlasovacieho lístka na stránke www.expolpedagogika.sk a následného žrebovania všetkých hlasovacích lístkov. Žrebovanie sa uskutoční po 14. máji 2019 za účasti vedenia vydavateľstva Expol pedagogika.
9.3. Víťazi súťaže získajú diplomy, vecné ceny a možnosť účasti na záverečnom slávnostnom vyhodnotení.
9.4. Hlasujúci, ktorý získa ocenenie Expol pedagogika, získava vecnú cenu a možnosť účasti na záverečnom slávnostnom vyhodnotení.
9.5. Ceny sú neprenosné a nie je možné požadovať vyplatenie ich hodnoty v peniazoch.

10. PREVZATIE VÝHIER

10.1. Ocenení v jednotlivých kategóriách budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e¬mailovej správy alebo telefonicky do 3 (troch) pracovných dní od dátumu vyhlásenia výsledkov organizátorom.
10.2. Zoznam výhercov bude zverejnený aj na stránke www.skolskyportal.sk a www.expolpedagogika, ako aj na sociálnych sieťach. Výhry budú odovzdané organizátorom súťaže, príp. partnermi súťaže, a to buď na záverečnom slávnostnom vyhodnotení, alebo poštou.
10.3. Ak sa vedúceho niektorého z troch víťazných tímov nepodarí kontaktovať kvôli overeniu platnosti údajov ani na 3. (tretí) pokus v priebehu 5 (piatich) pracovných dní od dátumu vyhlásenia výsledkov organizátorom, tím stráca právo na udelenie prvej, druhej a tretej ceny. V takom prípade získa cenu tím, ktorý podľa hodnotenia poroty získal druhý, (tretí, štvrtý) najvyšší počet bodov.
10.4. Ceny pre víťazné tímy odovzdá organizátor osobne tímu na slávnostnom vyhodnotení.
10.5. Dátum a miesto slávnostného odovzdávania cien: máj 2019 Bratislava.
10.6. Ak sa víťazný tím alebo vedúci tímu nebude môcť zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní cien, organizátor sa zaručuje, že ceny odovzdá osobne vo vopred dohodnutom termíne. Ak ceny z akéhokoľvek dôvodu nebude možné odovzdať osobe, organizátor ceny pošle poštou alebo kuriérom na adresu dohodnutú s vedúcim tímu vo vopred dohodnutom čase.
10.7. Keďže členovia tímu sú neplnoletí (mladší ako 18 rokov), vedúci tímu musí od zákonných zástupcov alebo opatrovníkov – v prípade rozvedených rodičov od rodiča, ktorému je dieťa zverené – každého člena tímu získať pred prevzatím ceny podpísaný súhlas s prijatím ceny.
10.8. Ak Vedúci tímu a členovia tímu nebudú kompletne spĺňať tieto pravidlá a predpisy, nebudú mať nárok na žiadnu cenu.
10.9. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť dátum a miesto konania slávnostného odovzdávania cien.

11. OSOBNOSTNÉ PRÁVA A OSOBNÉ ÚDAJE

11.1. Účasťou v súťaži vyjadruje vedúci tímu, v súlade so zákonom č. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže, prevádzkovateľovi – organizátorovi, ako je uvedený v čl.1 týchto pravidiel súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov.
11.2. Vedúci tímu súťaže súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje vedúceho tímu zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Vedúci tímu, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, plné, aktuálne a pravdivé.
11.3. Vedúci tímu zapojením do súťaže potvrdí, že bol prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany prevádzkovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje vedúceho tímu, že poskytnutie požadovaných osobných údajov vedúceho tímu je dobrovoľné a vedúci tímu ho môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese prevádzkovateľa odvolať. Vedúcemu tímu prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení.
11.4. Vedúci tímu vyjadruje súhlas na použitie svojich osobných údajov (meno, priezvisko, email) na marketing, reklamu a propagáciu spoločnosti EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., jej produktov a služieb a iné použitie v záujme zlepšenia jej produktov a služieb (napríklad prieskum trhu).
11.5. Ďalej vedúci tímu súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj obrazové snímky, zvukové a obrazové záznamy vedúceho tímu aj jeho jednotlivých členov bezplatne. Vedúci tímu má na tento účel vyžiadané súhlasy ich zákonných zástupcov.

11.6. Registráciou v súťaži vedúci tímu potvrdzuje, že škola, z ktorej je zapojený žiak, disponuje súhlasom zákonného zástupcu na zapájanie žiaka do súťaží organizovanými tretími stranami a zverejňovanie mena a priezviska na webových stránkach a sociálnych sieťach tretích strán. Škola je povinná poskytnúť tento súhlas na vyžiadanie organizátorovi súťaže.

12. ZODPOVEDNOSŤ

12.1. Organizátor nezodpovedá za aktivity tímov počas súťaže. Úlohou organizátora nie je dohliadať na študentov počas práce na súťažnej úlohe.
12.2. Organizátor nezodpovedá za prípadné nehody, zranenia ani škody na majetku tímov počas súťaže, ku ktorým dôjde v dôsledku nedostatočných bezpečnostných opatrení.
12.3. Vedúci tímov sú povinní poučiť svojich žiakov o základných bezpečnostných zásadách, ktoré treba dodržiavať v prírodovedných laboratóriách. Vedúci tímov sú povinní poučiť svojich žiakov o základných princípoch zdravotných rizík vo väčšine prírodovedných laboratórií. Vedúci tímov musia žiakom poskytnúť bezpečnostné informácie a školenie v každej fáze plánovania experimentov a byť pri žiakoch, pozorovať ich, dohliadať na nich, inštruovať ich a korigovať počas experimentovania.
12.4. Úlohou vedúceho tímu je zaistiť, aby členovia tímu vždy dodržiavali súťažné bezpečnostné predpisy (ďalej uvádzané ako „bezpečnostné predpisy"), zahrnuté v tomto dokumente ako čl. 14, po celú dobu príprav na súťaž a počas realizácie celého pokusu.
12.5. Organizátor nezodpovedá za kvalitu cien. Ak bude víťaz chcieť, môže dôkaz o probléme s kvalitou konkrétnej ceny predložiť jej výrobcovi alebo distribútorovi v súlade s platnými zákonmi slovenskej republiky.
12.6. Organizátor nezodpovedá za prípadné výpadky webovej stránky mimo kontroly organizátora, počas ktorých bude webová stránka nedostupná alebo iba obmedzene použiteľná, organizátor však v takom prípade okamžite prijme všetky potrebné opatrenia v záujme čo najrýchlejšieho odhalenia a odstránenia príčiny problému.

13. ĎALŠIE INFORMÁCIE

13.1. Pravidlá súťaže sú po celý čas konania súťaže zverejnené na webovej stránke www.expolpedagogika.sk. Pre prípadné otázky k súťaži je možné využiť telefónne číslo 02 / 32 66 18 82. Otázky možno zaslať aj e-mailom na adresu marketing@raabe.sk. Ako Predmet emailu je potrebné uviesť názov: Skús pokus.
13.2. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravy a zmeny v pravidlách a predpisoch alebo v samotnej súťaži.
13.3. Organizátor si vyhradzuje právo z akýchkoľvek technických, komerčných alebo funkčných dôvodov pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť celú súťaž alebo jej časť. V prípade zrušenia súťaže organizátor vopred zverejní oznámenie o zrušení.
13.4. Táto súťaž podlieha zákonom Slovenskej republiky.

14. BEZPECNOSTNÉ PREDPISY

14.1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY
• Tímy zúčastňujúce sa súťaže smú pokusy vykonávať iba pod dohľadom vedúceho tímu. Pokusy neskúšajte robiť doma!
• Počas vykonávania pokusov sú členovia tímu povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy uvedené v pravidlách súťaže. Ak niektorý člen tímu poruší ktorékoľvek z týchto pravidiel, bude to znamenať okamžitú diskvalifikáciu zo súťaže.
14.2. OPATRNÉ POUŽÍVANIE VYBAVENIA
• Pri všetkých chemických pokusoch treba postupovať pozorne a opatrne. Všetko vybavenie a náčinie sa musí používať správnym spôsobom.
14.3. CHEMICKÁ BEZPEČNOSŤ
• Predpisy tejto súťaže týkajúce sa bezpečnosti pri práci s chemikáliami vychádzajú z týchto zákonov:
• Smernica REACH a nariadenia CLP Európskej únie týkajúce sa používania chemikálií.
• Zákon 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
14.4. Pravidlá bezpečného správania sa v chemickom laboratóriu definované v laboratórnom poriadku sú záväzné pre všetkých členov tímu zúčastňujúcich sa súťaže.
Laboratórny poriadok
• Na prácu v laboratóriu sa pripravujte podľa pokynov učiteľa.
• Do laboratória vstupujte len so súhlasom učiteľa.
• V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
• Pri práci používajte ochranné pracovné prostriedky – plášť, okuliare a rukavice. (Dlhé vlasy nesmiete mať voľne rozpustené, musíte ich mať zopnuté.)
• Pracujte podľa pokynov učiteľa, svoje pracovné miesto bezdôvodne neopúšťajte a nevyrušujte pri práci spolužiakov.
• Žiadne látky nikdy neochutnávajte a nevdychujte ich pary priamo z nádoby.
• Otvor zohrievaných nádob neotáčajte nikdy na seba ani na spolužiakov.
• Pracujte sústredene a opatrne. S horľavinami nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.
• Každé rozsypanie, rozliatie látok, prípadne úraz ihneď ohláste učiteľovi.
• Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávajte do určených nádob.
• So zariadením laboratória zaobchádzajte šetrne a udržujte poriadok. Neplytvajte vodou, plynom a elektrickou energiou.
• Po skončení práce urobte na svojom pracovnom mieste poriadok, skontrolujte uzavretie vody, plynu a vypnutie elektrického prúdu. Pred odchodom z laboratória si umyte ruky.
• Z laboratória odchádzajte len so súhlasom učiteľa.
14.5. Postupy v tiesňových situáciách
• Oboznámte sa s umiestnením všetkých východov z laboratória a budovy.
• Oboznámte sa s umiestnením tiesňového telefónu.
• Oboznámte sa s umiestnením a spôsobom používania:
o hasiacich prístrojov,
o poplašných systémov a spínačov požiarneho poplachu,
o protipožiarnych prikrývok,
o zariadení na umývanie očí,
o lekárničiek,
o bezpečnostných spŕch.
V prípade núdzovej situácie alebo nehody postupujte podľa schváleného núdzového plánu, ktorý vám vysvetlí učiteľ.