Menu
Your Cart

VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 3

Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov.

VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 3
VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 3

Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov.

9,00€
Bez DPH: 8,18€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-344-3

 

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí.

Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. Získané (ne)vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí nielen v škole, ale majú presah mimo školy. Na pomoc rodičom aj učiteľom preto prichádza celkom nová séria pracovných učebníc s názvom Vzťahová a sexuálna výchova. 

Pracovná učebnica je vekovo vhodná pre stredné školy. Má 10 tematických celkov:

  • obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia,
  • učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim aj sexuálnym vzťahom,
  • pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov,
  • obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny, štatistiky a ukážky dôležitej legislatívy,
  • zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko,
  • slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi,
  • radí danej vekovej skupine kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.    


V edícii Vzťahová a sexuálna výchova už vyšlo:

Vzťahová a sexuálna výchova 2 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov


Pripravujeme:
Vzťahová a sexuálna výchova 1 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov


  

Ďalšie informácie
Počet strán 139
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzenti:

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – Po úspešnom absolvovaní popradského gymnázia v rokoch 1986 – 1991 vyštudovala kombináciu učiteľstva ruského jazyka a literatúry a učiteľstva pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove so sídlom univerzity v Košiciach. Pôsobila takmer dvadsať rokov v regionálnom školstve (koordinátorka voľného času (Detva), učiteľka v ZŠ (Detva, Zvolen), zástupkyňa riaditeľky základnej školy (Zvolen), učiteľka kontinuálneho vzdelávania na MPC v RP BB) a absolvovala ďalšie kvalifikačné štúdiá: etická výchova (1995), profesionálna príprava pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie na deti v otázkach rodičovstva, manželstva a etiky intímnych vzťahov (1996), príprava vedúcich pedagogických zamestnancov (2001), personálny manažment a marketing školy (2008), učiteľstvo psychológie (2010) a ďalšie vzdelávanie zamerané na efektívnu komunikáciu a aktivizáciu žiakov vo výučbe a na využívanie IKT v práci učiteľa. Je držiteľkou certifikátu „Moderná učiteľka“ od spoločnosti Microsoft Slovensko (2005). V rokoch 2007 – 2010 bola členkou Ústrednej predmetovej komisie pre etickú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Od roku 1994 spolupracuje s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava, RP v Banskej Bystrici v rôznych pozíciách a aktivitách.

MUDr. Mário Moro – pracuje ako detský lekár s 33-ročnou praxou v Cíferi a v Trnave. Je jedným zo zakladajúcich členov Asociácie súkromných lekárov SR a pôsobí ako jej viceprezident. Úspešne absolvoval atestácie z pediatrie, dorastového lekárstva, klinickej farmakológie. 

MUDr. Mária Kubalová – Po skončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v r. 2012 začala pracovať na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici v Jindřichovém Hradci v ČR, následne na gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnici v Nitre. V roku 2017 absolvovala stáž v Centre pre liečbu endometriózy v Znojme pod odbormým dohľadom prim. Chvátala, zameranú na diagnostiku a liečbu endometriózy. V roku 2018 úspešne ukončila špecializačné štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo a začala sa venovať externému doktorandskému štúdiu na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave, pod vedením školiteľa prof. MUDr. Mlynčeka, CsC., téma doktorandského štúdia je z oblasti onkogynekológie. V decembri 2022 úspešne absolvovala dizertačnú skúšku. V rámci doktorandského štúdia sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti. Zúčastnila sa na medzinárodnom kongrese PREIS School (Permanen International and European School in Perinatal, Neonatal and Reproductive Medicine) vo Florencii so zameraním na perinatálnu, neonatálnu a reprodukčnú medicínu. Je členkou viacerých medzinárodných odborných spoločností – napr. SEUD  (The Society of endometriosis and Uterine disorders) alebo spoločnosť Intymyta (v minulosti Spoločnosť pre plánované rodičovstvo – kde pôsobí ako odborná konzultantka z pohľadu gynekológie a pôrodníctva (napríklad pri príprave učebníc vzťahovej a sexuálnej výchovy pre základné školy).


Autori:

MSc. Zuzana Bendíková – je výkonná riaditeľka Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. V roku 2020 sa ako spoluautorka podieľala na knihe Bez súhlasu.txt. Je absolventkou programu Teach For Slovakia a sexuálnej pedagogiky na Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften- rakúska spoločnosť sexuálnych vied.

MgA. Radka Mikšík – je absolventkou brnenskej JAMU, kde sa venovala najmä tvorbe pre deti a zároveň absolvovala aj program Teach for Slovakia. Venuje sa problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, špeciálne v kontexte vzdelávania. Je členkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde tvorí metodiky sexuálnej výchovy a spoločne so Zuzanou Bendíkovou pripravuje workshopy pre žiačky, žiakov, ale aj pedagogické zbory.

MSc. Simona Mačorová – partnerská a sex koučka, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy a koordinátorka vzdelávacích aktivít v organizácii InTYMYta. V organizácii poskytuje vzdelávania pre mládež a dospelých, pripravuje metodiky a vedie výberové procesy. Ukončila magisterské štúdium na fakulte sociálnych vied na Karlovej univerzite v Prahe, je certifikovaná koučka, prešla akreditovaným vzťahovým a sex koučingovým výcvikom a akreditovaným tréningom na lektorstvo vzťahovej a sexuálnej výchovy.

1. Vzťahy

Láska a typy vzťahov, Zdravé a nezdravé vzťahy, Krátkodobé a dlhodobé vzťahy, Rozchody a hojenie

2. Kultúra a sexualita

Staroveké kultúry (ich hodnoty a normy), Sexuálne a reprodukčné zdravie- vývoj a súčasné výzvy

3. Pohlavie a rod

Rodová rovnosť a tvoja budúcnosť, Rodové stereotypy, Práva a privilégiá, Vzdelávanie k rovnosti a tolerancii

4. Násilie a bezpečie

Vzdelávanie k súhlasu, umenie povedať nie; Súkromie a telesná integrita, Šikana a sexuálne obťažovanie; Hľadanie pomoci a podpory

5. Zručnosti pre zdravie a pohodu

Riešenie konfliktov; Rovesnícky nátlak a čo s ním; Komunikácia svojich potrieb

6. Telo a vývin

Chlapci/ľudia s penisom; Dievčatá/ľudia s vagínou;

7. Sexuálne správanie

Prvý sex ; Sexuálne pocity a sexuálna aktivita; Bezpečný sex

8. Sexuálne a reprodukčné zdravie

Hygiena; Samovyšetrenie; Reprodukcia a plánované rodičovstvo; Sexuálne zdravie

9. Diverzita a sexualita

Identita; Sexualita; Zámená; Sebavyjadrenie; Coming out; Ďalšie rozmanitosti

10. Sexualita a médiá

Internet a online vzťahy; Bezpečná online komunikácia; Ako rozpoznať správne zdroje