Menu
Your Cart

Ministerské tituly

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9253:27-A2201 Učebnica obsahuje najnovšie poznatky o posudzovaní surovín a výrobkov pomocou moderných prístrojov a metód, špecifické laboratórne práce jednotlivých odborov – analytické hodnotenie mäsa a mäsových výrobkov, múky a výrobkov z múky, výrobkov cu..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9253:26-A2201 Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov, dusičnanov a dusitanov. Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj laboratórne cvičenia s tabuľkami v prílohe. Posledná kapito..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9253:23-A2201 Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza, stanovenie vlhkosti, sušiny a obsahu popola a stanovenie a rozbor tukov. Okrem základného učiva obsahuje učebnica aj laboratórne cvičenia a príl..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9306:9-A2201 Učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a odmernej analýzy a inštrumentále metódy v chemickej analýze potravín. Okrem základného učiva obsahuje riešené príklady a úlohy na výpočty, rozširu..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:37-640A Obsahuje praktické rady, odporúčania a odborné postupy pri príprave, realizácii, prezentácii – obhajobe komplexnej odbornej práce, experimentu, projektu alebo úspešnej súťažnej práce ako náhrady tradičného vyžrebovania témy.Má úlohu sprievodc..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12326:21-A1001 Učebnica sa venuje formálnej úprave, štylizácii interných písomností, obsahu a forme personálnych písomností, osobným listom vedúcich pracovníkov, jednoduchým právnym písomnostiam a cudzojazyčnej korešpondencii v anglickom a nemeckom jazyku. Obs..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:32-640A   Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry.Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a sl..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8972:9-A2201 Učebnica je zameraná na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania, zvládnutie základných prvkov pri formálnej úprave textu, písanie podľa diktátu, textovým úpravám pomocou korektorských značiek, praktické vyhotovovanie tabuliek. Venuje ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠ VVaŠ SR č. 2021/8971:9-A2201   Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov zameraných na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s pracovným prostredím a osvojenie si správnych návykov, na nácvik písania na klávesnici, na nácvik osobitnej úpravy textu, na upevň..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 313 až 321 z 321 (27 stránok)