Menu
Your Cart

LOGISTIKA V DOPRAVE PRE 3. ROČNÍK

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy.

LOGISTIKA V DOPRAVE PRE 3. ROČNÍK
LOGISTIKA V DOPRAVE PRE 3. ROČNÍK

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-187-6


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19698:4-A2201

Cieľom tejto učebnice je nadviazať na učivo 2. ročníka Základy logistiky a špecifikovať úlohu a vzťah marketingu a manažmentu s logistikou, priblížiť logistické činnosti a organizačnú štruktúru v zasielateľských firmách. Vzájomnú prepojenosť logistiky a zasielateľstva dokumentujú kapitoly týkajúce sa logistických koncepcií v zasielateľstve, obchodných kontraktov vo vzťahu k zasielateľovi a zaradenie zasielateľov a dopravcov do logistických systémov.

Z pohľadu logistiky sú vypracované aj témy, ktoré sa týkajú obalovej a manipulačnej techniky, pričom je tu možnosť spojiť vedomosti aj z  iných predmetov. V  poslednom čase sa zaznamenal veľký rozvoj pri  uplatňovaní informačných, komunikačných a  identifi kačných systémov v  logistike a  logistiky v uskladňovaní tovaru. Pre absolventa odborného zamerania logistika v doprave je dôležité, aby získal vedomosti aj z tejto oblasti. Učebnica Logistika pre 3. ročník je určená nielen študentom stredných priemyselných škôl dopravných, ale aj študentom ostatných stredných škôl, stredných odborných učilíšť, príp. aj pracovníkom v praxi, ktorí chcú získať základný prehľad o logistike v doprave. 

Ďalšie informácie
Počet strán 108
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorka: Ing. Mária Weiszerová

Recenzenti:

Ing. Pavla Čaplová

Ing. Alena Tkáčová


Úvod

1 Manažment v logistike

1.1 Všeobecne o manažmente

1.2 Logistický manažment

1.3 Manažment v doprave

1.4 Manažér ako profesia

2     Marketing a logistika

2.1 Všeobecne o marketingu

2.2 Dopravný marketing

2.3 Marketingové aspekty logistiky

3    Organizácia zasielateľskej firmy a logistika

3.1 Logistická koncepcia v zasielateľstve

3.2 Vzor organizačnej schémy zasielateľskej firmy

3.3 Pracovníci logistických útvarov zasielateľskej firmy

3.4 Vzťah logistiky a ekológie

4     Obchodné kontrakty vo vzťahu k zasielateľovi

4.1 Formovanie obchodného kontraktu

4.2 Zmluvné podmienky

4.3 Exportná dokumentácia

4.4 Zodpovednosť zasielateľa a príkazcu

4.5 Možnosti získania informácií o konkrétnej prepravnej operácii

5   Úlohy zasielateľov a dopravcov v zásobovacej a distribučnej logistike

5.1 Základné pojmy

5.2 Zaradenie zasielateľov a dopravcov do logistických systémov

5.3 Rozhodovanie o voľbe spôsobu prepravy a dopravcovi

5.4 Postup zasielateľskej firmy

6    Obalová technika

6.1 Všeobecne o obaloch

6.2 Logistické funkcie obalu

6.3 Vplyv balenia na náklady a zákaznícky servis

6.4 Obalový systém

6.5 Identifikácia pasívnych prvkov v logistických reťazcoch

6.6 Prevencia vzniku odpadov z obalov

7    Manipulačná technika

7.1 Všeobecne o manipulácii s materiálom

7.2 Tvorba manipulačných skupín

8    Informačné, komunikačné a identifikačné systémy v logistike

8.1 Základné pojmy

8.2 Informácie

8.3 Informačný systém a informačné technológie

8.4 Elektronická výmena dát (EDI)

8.5 Využitie telematiky v dopravnej logistike

8.6 Identifikačné systémy

8.7 Inteligentné dopravné systémy

9   Uskladňovanie tovaru

9.1 Všeobecne o uskladňovaní

9.2 Funkcie a druhy skladov

9.3 Uskladňovanie tovaru v sklade

9.4 Priebeh skladových operácií

9.5 Uskladňovanie a právo  

Literatúra

Základné pojmy