Menu
Your Cart

FYZIKA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

FYZIKA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
FYZIKA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-294-9

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9100:2-A2201

Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o vlastnostiach látok a telies, teplote a premene skupenstva látok.


Ďalšie informácie
Počet strán 48
Formát A4
Jazyk maďarský
Rok vydania 2013

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská

Vlastnosti látok a telies

1. Telesá z tuhých, kvapalných a plynných látok

2. Skúmame vlastnosti tuhých látok a telies

3. Skúmame vlastnosti kvapalín

4. Skúmame vlastnosti plynov


Teplota, premeny skupenstva látok

1. Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvo látok

2. Meranie teploty. Teplomer

3. Skúmame premenu kvapaliny na plyn

4. Skúmame skvapalňovanie

5. Skúmame tuhnutie a topenie

6. Meteorologické pozorovanie