Menu
Your Cart

DIGI GEOGRAFIA 1

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, ktorej obsah je spracovaný podľa iŠVP pre gymnáziá.

DIGI GEOGRAFIA 1
DIGI GEOGRAFIA 1
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, ktorej obsah je spracovaný podľa iŠVP pre gymnáziá.

24,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-910-8

Nájdete aj v balíkoch:


DIGITÁLNA UČEBNICA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom je spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom na predmet geografia.


Obsahuje tematické celky:

Geografia a zdroje jej poznávania
Mapovanie Zeme
Základy fyzickej geografie – atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra a biosféra

Cieľom učebnice je aktívne zapojenie žiakov do procesov osvojovania si poznatkov a zručností, ako je práca s mapami, interpretácia a využitie informácií vo forme schém, grafov, tabuliek, diagramov, kartogramov a i. Prostredníctvom riešenia úloh rôznej náročnosti žiaci spoznajú dôveryhodné informačné zdroje, naučia sa pracovať s informáciami, ktoré poskytujú, a správne ich interpretovať. Odvodzujú nové poznatky z geografie, prepájajú poznatky z geografie s poznatkami z iných predmetov. Autori majú bohaté skúsenosti z tvorby viacerých učebníc pre základné školy a gymnáziá, podieľajú sa na výchove budúcich učiteľov geografie.

Digitálna učebnica vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorá má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR číslo č. 2018/10491:4-10K0 


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autor: Peter Likavský a kolektív

1 Geografia a zdroje jej poznávania

1.1 Vývoj geografie v historických obdobiach

1.2 Krajinná sféra

1.3 Vedné disciplíny geografie

2 Mapovanie Zeme

2.1 Diaľkový prieskum Zeme

2.2 História mapovania Zeme 

2.3 Geografická poloha a čas na Zemi

2.4 Mapa a kartografia. Tvorba mapy

2.5 Digitálne mapovanie

3 Planéta Zem

3.1 Vznik Zeme. Zem ako planéta slnečnej sústavy

3.2 Tvar Zeme. Pohyby Zeme a ich dôsledky

3.3 Mesiac a slapové javy

4 Atmosféra

4.1 Zloženie a vlastnosti atmosféry. Klimatotvorné činitele

4.2 Základné meteorologické prvky a ich priestorové rozloženie

4.3 Cirkulačné procesy v atmosfére

4.4 Klimatické pásma Zeme a ich charakteristika

4.5 Globálna zmena klímy

4.6 Meteorologické predpovede. Podnebie a počasie na malom území. Extrémne javy v atmosfére

5 Vodstvo – hydrosféra

5.1 Rozloženie vody na Zemi. Zákonitosti obehu vody

5.2 Svetový oceán. Vlastnosti a pohyby morskej vody

5.3 Vodstvo na pevnine (rieky, jazerá a umelé vodné nádrže, ľadovce, podpovrchová voda)

5.4 Vodstvo na malom území. Ochrana vodných zdrojov

6 Litosféra a georeliéf

6.1 Stavba Zeme a pohyb litosférických platní

6.2 Vnútorné procesy a ich prejavy na Zemi .

6.3 Vonkajšie procesy a ich prejavy na Zemi

6.4 Extrémne javy v litosfére. Varovné systémy

7 Pedosféra a Biosféra

7.1 Základné poznatky o pôde

7.2 Pôdne typy a zákonitosti rozšírenia pôd

7.3 Podmienky existencie živých organizmov na Zemi .

7.4 Bioklimatické pásma a zóny

7.5 Zákonitosti rozmiestnenia organizmov na základe zmeny nadmorskej výšky

7.6 Dôsledky ľudskej aktivity na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo 


Register významných pojmov

Zoznam použitých obrázkov