Menu
Your Cart

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS.

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)
DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS.

12,00€
Bez DPH: 10,91€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-376-7

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14241:5-A2201

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu.

Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

AKO PRACOVAŤ SO ZÁBAVNÍKOM DAJ SI ČAS I. – IV. NA HODINÁCH V ŠKOLE?

METODICKÝ LIST DAJ SI ČAS I. – IV. PRE JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ NA JEDNOTLIVÉ VYUČOVACIE PREDMETY si stiahnite TU

DAJ SI ČAS sú 4 zábavníky. Obsah DAJ SI ČAS tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov:

• Z histórie vedy a kultúry

• Z histórie spoločnosti

• Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída) 

• Z histórie kontinentov II. (Európa, Severná Amerika, Južná Amerika)


Predlohou na tvorbu titulu DAJ SI ČAS je zábavno-súťažná relácia pre deti RTVS DAJ SI ČAS.  Témy scenára relácie korešpondujú s obsahom učebníc DEJEPISU pre 2. stupeň ZŠ. Každý zábavník obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti. 

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť:

Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:
• krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,
• jazykolamy, hádanky a prešmyčky,
• úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.

Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:
• logické hádanky, testy, rébusy,
• tabuľky,
• úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,
• matematické úlohy.

Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:
• práca s geometrickými tvarmi,
• úlohy na postreh a pozornosť,
• maľovanie, kreslenie,
• farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.

Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:
• Test s historickou tematikou
• Hlavné mestá
• Vlajky, erby
• Mapy
• Vzdialenosti miest
• Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda
• komixy z relácie Daj si čas.

 

Pridaná hodnota titulu:

 • rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni ZŠ (vyhľadávanie a interpretovanie informácií, skúmanie a hodnotenie obsahu textu ... ),
 • printová podoba relácie DAJ SI ČAS ako alternatíva a doplnok k televíznej relácii pre deti,
 • učebná pomôcka s historickou tematikou, obsahovo nadväzujúca na učivo dejepisu s pútavým, hravým obsahom a dizajnom,
 • rozvíja u detí záujem o históriu prostredníctvom populárno-náučných aktivít,
 • cielene rozvíja u detí jednotlivé druhy nadania/inteligencií prostredníctvom kreatívnych úloh ... 

 

Pre učiteľov: 

 • Na využitie na rôznych vyučovacích hodinách s cieľom podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
 • Na vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov.
 • Na zadania domácich úloh.
 • Na podporu školských aktivít – na prípravu rôznych súťaží a kvízov v škole.
 • Na podporu mimoškolských aktivít – na výletoch, škola v prírode, v táboroch.
Ďalšie informácie
Počet strán 148
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:
Mgr. Roman Humaj
Mgr. Jana Bohunická 

Ilustrátorka:
Lenka Javorská 

1 Vikingovia
Muži zo severu, ktorí ovplyvnili históriu

2 Etruskovia
Tajomný ľud, ktorý si vedel vychutnávať život

3 Alexander zvaný Veľký
Mladý dobyvateľ, ktorý túžil dôjsť na koniec sveta

4 Byzantská ríša
Rozmach i pád dedičky svetovládneho Ríma

5 Leonardo a tí druhí
Nádherná renesancia a jej geniálni tvorcovia

6 Británia – vládkyňa sveta
Ako vytvoriť svetové impérium, nad ktorým slnko nezapadá.

7 Prvá Československá republika
Obdobie rozkvetu i krízy – technický pokrok i vysťahovalectvo za prácou

8 Slovensko v čase vojny
Obdobie, na ktoré nemôžeme byť hrdí, ale musíme o ňom hovoriť

9 Nový svet
Ako sa začalo osídľovanie Severnej Ameriky Európanmi

10 Svet kovbojov a indiánov
Divoký západ – najslávnejšia legenda sveta

11 Zlato nad zlato
Ako túžba po žltom kove pomútila ľuďom hlavy

12 Inkovia – synovia Slnka
Krajina štyroch častí, kde si viac cenili kukuricu ako zlato

13 Aztékovia
V krajine Opereného hada  

Súvisiace články