Menu
Your Cart

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS.

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI
DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS.

12,00€
Bez DPH: 10,91€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-328-6

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14237:5-A2201

Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ SI ČAS.   

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu.

Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

Ako pracovať so zábavníkom Daj si čas I. – IV. na hodinách v škole?

Metodický list Daj si čas I. – IV. pre jednotlivé ročníky základných škôl a osemročných gymnázií na jednotlivé vyučovacie predmety si stiahnite TU.

Pomôže učiteľom rýchlejšie sa orientovať v zábavníkoch Daj si čas pri príprave na vyučovaciu hodinu a tak nájsť využitie danej témy v rámci svojho predmetu.  

DAJ SI ČAS sú 4 zábavníky. Obsah DAJ SI ČAS tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov:

• Z histórie vedy a kultúry

• Z histórie spoločnosti

• Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída) 

• Z histórie kontinentov II. (Európa, Severná Amerika, Južná Amerika)

Predlohou na tvorbu titulu DAJ SI ČAS je zábavno-súťažná relácia pre deti RTVS DAJ SI ČAS.  Témy scenára relácie korešpondujú s obsahom učebníc DEJEPISU pre 2. stupeň ZŠ. Každý zábavník obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti. 

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť:

Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:
• krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,
• jazykolamy, hádanky a prešmyčky,
• úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.

Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:
• logické hádanky, testy, rébusy,
• tabuľky,
• úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,
• matematické úlohy.

Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:
• práca s geometrickými tvarmi,
• úlohy na postreh a pozornosť,
• maľovanie, kreslenie,
• farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.

Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:
• Test s historickou tematikou
• Hlavné mestá
• Vlajky, erby
• Mapy
• Vzdialenosti miest
• Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda
• komixy z relácie Daj si čas.

 

Pridaná hodnota titulu:

 • rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni ZŠ (vyhľadávanie a interpretovanie informácií, skúmanie a hodnotenie obsahu textu ... ),
 • printová podoba relácie DAJ SI ČAS ako alternatíva a doplnok k televíznej relácii pre deti,
 • učebná pomôcka s historickou tematikou, obsahovo nadväzujúca na učivo dejepisu s pútavým, hravým obsahom a dizajnom,
 • rozvíja u detí záujem o históriu prostredníctvom populárno-náučných aktivít,
 • cielene rozvíja u detí jednotlivé druhy nadania/inteligencií prostredníctvom kreatívnych úloh ... 


Pre učiteľov: 

 • Na využitie na rôznych vyučovacích hodinách s cieľom podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
 • Na vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov.
 • Na zadania domácich úloh.
 • Na podporu školských aktivít – na prípravu rôznych súťaží a kvízov v škole.
 • Na podporu mimoškolských aktivít – na výletoch, škola v prírode, v táboroch.


Ďalšie informácie
Počet strán 148
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:
Mgr. Roman Humaj
Mgr. Jana Bohunická 

Ilustrátori:
Mgr. Roman Humaj
Mgr. Lenka Javorská 

1 Noviny
Papierová siedma veľmoc alebo príbeh novín

2 Šport
Ako sa vyvíjali športy, od prvých olympiád až po dnešok

3 Ako ženy menili dejiny
Od matriarchátu po emancipáciu

4 Významné ženy
Ženy, ktoré zasiahli do dejín a zmenili ich

5 Škola
Učiť sa, učiť sa alebo škola nie je vynález moderný

6 Detská práca
Detská práca v minulosti a práva detí v súčasnosti

7 Parlament
Kto vymyslel parlament alebo dejiny parlamentu

8 Európska únia
Starý, nový kontinent

9 Polícia
Na stope ochrancov zákona

10 Hasiči
Horí! Horí! Hasme, čo nás páli!

11 História hier
Aj hry majú svoju históriu

12 História strašenia
Nebojte sa báť, aj strašidlá majú svoju históriu

13 História jedál
Ako vznikli jedlá alebo dobrodružstvo jedálneho lístka 

Súvisiace články