Skontrolujte najnovšiu ponuku webinárových tém a prihláste sa na bezplatné vzdelávanie pre učiteľov.Skupinové vyučovanie v rámci prírodovedných predmetov

O tom, čo je skupinové vyučovanie, praktické príklady skupinového vyučovania a zaradenie skupinového vyučovania do hodín biológie, fyziky a chémie. 

Dátum: 27. september 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára: 

Vysvetlenie problematiky skupinového vyučovania.

Tipy a nápady na aktivity v každom ročníku ZŠ a MŠ.

Odporúčania pre pedagogickú prax.

Spätná väzba – ako zistiť, či sa žiaci niečo naučili.


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základnej školy a gymnázia, učiteľov materskej školy a vychovávateľov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Školský klub detí od A po Z

Hľadanie teoretických a praktických súvislostí. Od teórie k praxi.

Dátum: 28. september 2022 (streda) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Janette Gubricová, PhD., odborná asistentka na Katedre pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Obsah webinára: 

Teoretické východiská výchovy a vzdelávania v ŠKD (špecifiká, základné princípy, ciele, úlohy a funkcie) a ich uplatnenie v praxi ŠKD. 

Aktuálne legislatívne zmeny a ich dopad na činnosť ŠKD. 


Pre koho webinár odporúčame: Pre vychovávateľov v ŠKD.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Kritické myslenie a inovácie na hodinách dejepisu

Podpora a rozvíjanie kritického myslenia u žiakov a používanie inovatívnych metód a stratégií 

Dátum: 29. september 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Peter Ďurík, učiteľ dejepisu na Gymnáziu Federica Garciu Lorcu v Bratislave 

Obsah webinára: 

Vyučovanie predmetu dejepis na školách – charakteristika predmetu, podstata, ako sa učí dlhodobo – tradičné prístupy a metódy – výhody, nevýhody.

Nutnosť zmeny a zavedenia nových vyučovacích metód a stratégií.

Čo je v tomto predmete najpodstatnejšie, od čoho by sa mohlo upustiť a ako žiakov motivovať.

Témy, zručnosti, ktoré má žiak nadobudnúť, čo sa má naučiť, na čo sa kladie najväčší dôraz, postrehy – s čím je u žiakov najväčší problém, čo je potrebné zlepšiť, rozvinúť.

Čítanie s porozumením a práca s informáciami ako problém – absencia kritického myslenia.

Kritické myslenie – čo to je, prečo s ním majú žiaci problém, ako by sa dal riešiť – postrehy a tipy z praxe.

Rôzne metódy a formy vo vyučovaní dejepisu.

Rôzne typy úloh, ktoré môžu byť použité na hodinách dejepisu a zlepšiť zručnosti žiakov .

Inovatívne, kreatívne a praktické úlohy, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, prácu s textom.

Dôležitosť prepájania súvislostí z minulosti so súčasnosťou.


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov dejepisu na 2. stupni ZŠ a stredných školách, asistentov učiteľov, riaditeľov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Ako na najmenších škôlkarov – OPAKOVANÝ

Vývinové charakteristiky a špecifiká detí od 3 do 5 rokov

Dátum: 3. október 2022 (pondelok) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku

S akými problémami a výzvami sa učitelia a rodičia najčastejšie v tomto veku stretávajú? 

Čo môže byť príčinou týchto problémov? Skúsme sa na ne spoločne pozrieť očami detí .

Ako vieme pomôcť deťom (aj dospelých) prekonať tieto úskalia? Lepšie porozumieť svetu okolo nich?

Tipy na konkrétne aktivity pri práci s triedou/ riešení konfliktov v kolektíve a pod. 


Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období ( 3- 5 ročné deti),  pre učiteľov a učiteľky v materských školách a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.
 

Ako učiť digitálne a interaktívne – OPAKOVANÝ

Tipy, ako doplniť klasické tlačené učebnice o interaktívne prvky, vďaka ktorým sa učenie pre žiaka aj učiteľa stanú zábavou

Dátum: 4. október 2022 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava 

Obsah webinára: 

Predstavíme vám  ako si môžete doplniť učebnice interaktívnym digitálnym obsahom, aby učenie bolo atraktívnejšie a zaujímavejšie, ale aj:

ako si môžete uľahčiť dištančné vzdelávanie,

ako zapájať študentov do vyučovania úplne novým spôsobom,

ako spestriť vyučovanie a prebudiť u žiakov záujem a zvedavosť,

ukážeme vám interaktívne nástroje a obsah, ktorým pritiahnete pozornosť svojich žiakov.


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl , gymnázií a rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Prírodoveda zážitkovo

Inšpiratívne a tvorivé nápady, tipy na zážitkovejšie a efektívnejšie vyučovanie predmetu prírodoveda v 3. ročníku ZŠ

Dátum: 5. október 2022 (streda)  o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 

Obsah webinára: 

Vyučovanie  prírodovedy na 1. stupni  v súčasnosti, nutnosť zmeny a zavedenia nových prístupov.

Charakteristika prírodovedy ako predmetu – čo je v 3. ročníku najpodstatnejšie, témy, zručnosti, ktoré má žiak nadobudnúť, čo sa má naučiť, na čo sa kladie najväčší dôraz, postrehy.

Rôzne metódy a formy v prírodovednom vzdelávaní.

Predstavíme si novú učebnicu a PZ Prírodovedy pre tretiakov pomocou jednotlivých ukážok.

Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť použité na hodinách prírodovedy.

Využitie experimentálnej metódy a zážitkového vyučovania v predmete prírodoveda v 3. ročníku. 


Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagógov na 1. stupni ZŠ, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností. 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Vzdelávanie cudzincov. Ako na to?

Ako do bežnej triedy začleniť žiakov s odlišným materinským jazykom?

Dátum: 6. október 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně ZŠ

Obsah webinára: 

Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině přichází do Čech a na Slovensko velké množství dětí, které před válkou utíkají k nám do bezpečí. Stávají se součástí běžných tříd na našich školách, většinou bez znalosti češtiny/slovenštiny.

Určitě se shodneme na tom, že je potřeba dětem pomoci, co nejdříve je zapojit do běžné výuky i života u nás.

Slovníček, který jsme vytvořili, se vám bude snažit pomoci.

Obsahuje 14 dětem blízkých témat. Každé téma je provázené jednoduchou metodikou pro učitele /rodiče. Zásoba slovíček je obrázková, obrázek vždy doplňují slovíčka ve čtyřech jazycích (češtině, slovenštině, ukrajinštině a ruštině).

Webinář vás se slovníčkem podrobně seznámí a ukáže vám, jak s ním pracovat.

Kromě toho vám seznámíme se zákonnou úpravou vzdělávání žáků – cizinců, institucemi a odkazy, které vám mohou pomoci, pomůckami a příklady z praxe. 


Pre koho webinár odporúčame: Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele v MŠ, asistenty pedagoga, vychovatele ve ŠD, rodiče dětí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.