Ak chceme deťom zabezpečiť čo najlepší štart do dospelého života, je nevyhnutné, aby vedeli zaobchádzať s peniazmi. Finančné vzdelávanie je kľúčom k pokojnej finančnej budúcnosti, preto je dobré viesť deti a mládež k vytváraniu správnych návykov už od útleho veku.


Ako mnoho iných názorov, aj názory na peniaze sa formujú hlavne doma v rodine. Školy v tomto smere zohrávajú tiež svoju dôležitú úlohu. V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko aktuálne vychádza dlho očakávaná metodická príručka pre učiteľov Finančná gramotnosť, ktorá aktívne podporuje výučbu finančnej gramotnosti v základných školách a pomáha zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. 


Okrem iného:

  • objasňuje finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy,
  • vysvetľuje pozíciu koordinátora finančného vzdelávania,
  • opisuje začlenenie finančného vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • zhŕňa vybrané metódy a formy práce na vyučovacej hodine,
  • navrhuje priradenie jednotlivých očakávaní k vyučovacím predmetom,
  • obsahuje krátke metodické komentáre v rámci každého ročníka,
  • prináša ďalšie námety na aktivity,
  • uvádza riešenia vybraných úloh k pracovným zošitom.


"Metodická príručka je spracovaná tak, aby pomohla učiteľom zorientovať sa v problematike finančného vzdelávania. V prvej časti nájdu učitelia okrem zdôvodnenia finančného vzdelávania v základnej škole aj návrh činností a úlohu koordinátora pre finančné vzdelávanie. Uvedené sú vybrané metódy a formy vzdelávania, ktoré sa dajú uplatňovať vo finančnom vzdelávaní. Učitelia ocenia priradenie vyučovacích predmetov k jednotlivým očakávaniam (výkonom) Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2," povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EXPOL PEDAGOGIKA.

Dodajme, metodická príručka je obsahovo prepojená s pracovnými zošitmi Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník ZŠ a Finančná gramotnosť pre 5. – 9. ročník ZŠ. Prináša teda aj správne riešenia vybraných úloh pracovných zošitov, prípadne komentáre a návrhy ďalších aktivít. Pridanou hodnotou je tiež fakt, že obsahuje QR kódy pre rýchlejšie presmerovanie na konkrétnu webovú stránku, s ktorou majú žiaci pracovať.   

Všetky učebné materiály k finančnej gramotnosti nájdete TU.


TIP PRE UČITEĽOV

Netrúfnete si učiť finančnú gramotnosť svojich žiakov? Radi by ste nadobudli viac zručností v tom, ako jednotlivé témy podať a zrozumiteľne vysvetliť deťom? Odporúčame vám vybrať si jedno z aktualizačných alebo inovačných vzdelávaní, ktoré ponúka RAABE AKADÉMIA TU.

Vďaka nim si môžete jednak splniť svoju zákonnú povinnosť o aktualizačnom vzdelávaní v rozsahu 20 hodín v školskom roku 2022/2023, ale takisto si viete aj zvýšiť svoj tarifný plať až o 3 %.


Viac o inovačných a aktualizačných vzdelávacích programoch sa dozviete na stránke: https://raabeakademia.sk/


TIPY PRE RODIČOV

1. Otvorene sa rozprávajte o peniazoch

Vyhýbať sa doma téme peňazí je jednoduchý spôsob, ako dieťaťu vštepiť škodlivé domnienky. Takéto tabu vysiela negatívny signál, podľa ktorého môže dieťa začať vnímať finančné otázky ako niečo nepríjemné alebo nevhodné.


2. Teória nestačí

Otvorený prístup k diskusiám o financiách je nevyhnutný a predstavuje dobrý prvý krok, ale sám o sebe nestačí. Okrem teórie sa oplatí dbať aj na prax.


3. Vytvorte príležitosti zarobiť

Je dôležité naučiť deti, že peniaze pochádzajú z práce. Na tento účel by sme mali vytvárať príležitosti na "zarábanie".


4. Naučte ich základy rozpočtovania

Rozpočet je jedným zo základných kameňov zdravých osobných financií. Túto zásadu sa však oplatí deťom vštepovať už od útleho veku, aby to pre ne v budúcnosti bola hračka.


5. Zdieľanie je cool

Naučte svoje dieťa využívať knižnice alebo požičovne hier. Ukážte, koľko sa dá ušetriť tým, že sa vzdáte kúpy nepotrebného predmetu, na ktorý by po jednom použití len sadal prach na poličke. 


6. Ukážte im, ako investovať

Ak chcete svojim deťom odovzdať najlepšie postoje k peniazom, ukážte im, ako investovať. Ak svoje deti oboznámite s investovaním od útleho veku, nebudú čeliť zbytočným prekážkam, ktoré často stoja v ceste efektívnemu zhodnocovaniu peňazí, keď vyrastú.