Bezplatné online vzdelávania pre učiteľov pokračujú. Prihláste sa!Jak zvládat stres za pomoci toho, co už dávno umíte

Dátum: 20. november 2023 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektor: MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Obsah webinára:

1. Úvod

2. Stres, chronický stres a syndrom vyhoření

3. Co je to uvolnění?

4. Jak zvládnout stres?

5. Relaxační techniky

6. Odpovědi na vaše otázky


Pre koho webinár odporúčame: Webinář je určen všem, které trápí každodenní stres a hledají cestu, jak ho lépe zvládnout. Zejména se jedná o náročné profese a povolání jako je učitel/ka, vedoucím pracovníkům všech typů škol, speciální pedagog, psycholog, psychiatr, lékař, zdravotní sestra a další lékařské a pomáhající profese…


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Rozvoj grafomotoriky u detí

Stačí, keď dieťa zvládne nakresliť slniečko?

Dátum: 21. november 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

Čo je to grafomotorika? Vymedzenie základných pojmov.

Vizuálno-motorická percepcia (oko – ruka).

Vývin grafomotoriky – čo v ktorom veku u detí posilniť?

Motorika veľkých svalov verzus jemná motorika.

Cesta od čmáraníc k písaniu.


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov v materských školách, pre učiteľov v detských centrách pre deti predškolského veku a aj pre rodičov detí predškolského veku.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Nové príležitosti na vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Dátum: 22. november 2023 (streda) o 17.00 hod. 

Lektor: Mgr. Tibor Sedláček, PhD., projektový manažér

Obsah webinára: 

Predstavíme projekt Raabe Akadémia s ponukou jedinečných vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania, ktorého obsah poskytujeme v súlade so zákonom.

Zámerom projektu RA je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ako aj školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania nepredvídateľných situácií, ako i vzdelávanie v oblasti výchovných predmetov, rovnako nájdete u nás i vzdelávania zamerané na – inklúziu,  digitalizáciu a kurikulum.

Sumarizácia legislatívneho rámca a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

Oboznámime s obsahom najmä nových vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania.

Odprezentujeme štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.


Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Dokumentácia  – vykonávacie predpisy

Úprava vykonávacích predpisov viazaných na legislatívne úpravy s platnosťou od septembra 2023

Dátum: 23. november 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektor: PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialista Združenia základného školstva, Odborový zväz pracovníkov školstva

Obsah webinára: 

Dňa 9. mája 2023 bol prijatý zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Zbierke zákonov bol dňa 25. augusta 2023  zverejnený vykonávací predpis účinný od 1. septembra 2023 v základných školách. 

Obsah dokumentu je právne záväzný a je to č. 344 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. augusta 2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z.  o základnej škole.


Prinášame základné informácie o úpravách najmä:

Vyhláška o základnej škole –

        • Prestávky

        • Spájanie žiakov na vyučovacej hodine telesná a športová výchova 

        • Zmena v informovaní o prebranom učive

        • Delenie tried  - kedy sa počet žiakov sa zvyšuje o troch. 

        • Plnenie povinnej školskej dochádzky -novinky

        • Vyradenie žiaka z evidencie žiakov 

        • Kto môže vykonávať dozor

        • Počty žiakov na aktivitách, ktoré organizuje základná škola.

        • Kto je kvalifikovaná osoba na účel športových aktivít.

        • Pravidlá, ktoré platia pre aktivity organizované školou

        • Externé testovanie žiakov – zmeny a úpravy

        • Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Vyhláška č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácií a ďalšej dokumentácií

        • Ďalšia dokumentácia dieťaťa alebo žiaka, ktorému sa poskytuje podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní

        • Vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie – v listinnej a v elektronickej podobe

Vyhláška č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie


Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Testovanie z matematiky bez stresu

Ako inakšie testovať vedomosti žiakov?

Dátum: 28. november 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, šéfredaktorka portálu dobre-napady.sk, učiteľka matematiky a informatiky na 2. a 3. stupni

Obsah webinára:   

Prečo testovať aj inak ako len riešiť statické úlohy.

Prečo prepájať vedomosti z iných predmetov na matematiku.

Ako vznikla séria oTestuj sa z matematiky.

Príklady prepájania úloh so súvislým aj nesúvislým kontextom.


Pre koho webinár odporúčame:  Pre učiteľov matematiky na 2. stupni základných škôl a nižšieho vzdelávania 8-ročných gymnázií . Aj pre učiteľov stredných škôl, aby vedeli ako sa učí matematika na základnej škole.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Diktáty pre piatakov. Ako na to?

Ako trénovať pravopis a rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni ZŠ.

Dátum:  30. november 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

Obsah webinára: 

Ukážeme vám, ako vieme zdokonaliť čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie žiakov.

Zameriame sa na precvičenie pravopisu a jazykových javov, ktoré sú pre žiakov problematické a pri ktorých sa cítia neisto. 

Zoznámime sa s rôznymi zaujímavými druhmi diktátov a hovoriť budeme aj o inovatívnych formách a metódach vyučovania.

Vysvetlíme si pojem čitateľská gramotnosť, jej význam a dôležitosť a podporíme rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka. 

Ukážeme vám, ako efektívne zvládnuť nové výzvy a ako motivovať žiakov, aby boli aktívne vtiahnutí do vzdelávacieho procesu, a aby prejavili záujem nielen o hodiny slovenského jazyka, ale aby rozvinuli svoj záujem aj o iné predmety prostredníctvom medzipredmetových vzťahov. 

Predstavíme a ponúkneme vám niekoľko dobrých a konkrétnych aktivít, nápadov a úloh, ktoré môžete využiť a realizovať na svojich hodinách. 


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry i ostatných predmetov základných škôl i osemročných gymnázií, riaditeľov základných škôl a osemročných gymnázií, špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa, rodičov a žiakov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.