Sexuálna výchova má byť po novom pevnou súčasťou učebných osnov. Za jej zavedenie volá odborná verejnosť už roky. Dobrou správou je, že na Slovensku už vznikla prvá moderná učebnica Vzťahovej a sexuálnej výchovy.


Niektorí žiaci si z nej na hodinách nevypočuli ani slovo, iní zredukované minimum. Vzťahová a sexuálna výchova je v súčasnom vzdelávacom systéme na Slovensku zastúpená len okrajovo – v rámci nepovinnej oblasti, ktorú môžu školy zaradiť do vybraných predmetov.

Dospievajúci sú tak väčšinou odkázaní na komunikáciu s rodičmi, ktorí nie sú vždy otvorení diskusiám o intímnych témach. Informácie o ľudskej sexualite tak mladí hľadajú inde – na internete, v televízii či dokonca vo filmoch pre dospelých.

Zásadnú zmenu má priniesť nová reforma školstva. V nej by mala byť výučba vzťahovej a sexuálnej výchovy pevne zakotvená. Školy budú povinné zaradiť ju ako prierezovú tému do viacerých predmetov.

Rozsiahly dokument je už dostupný na webe, do 20. februára ho môže pripomienkovať široká verejnosť. Stačí sa zaregistrovať na stránke vzdelavanie21.sk.


Privilégium pre všetkých

Po zavedení sexuálnej výchovy volá odborná i laická verejnosť už roky. Po neúspešnom pokuse z roku 2008 je otázka oboznamovania žiakov s ľudskou sexualitou znovu na stole.

Za jej implementáciu je podľa dostupných dát aj väčšina opýtaných – prieskum agentúry Focus pre pre Amnesty International z roku 2022 ukázal, že 86 percent ľudí súhlasí, aby bola vekovo primeraná vzťahová a sexuálna výchova povinnou súčasťou výučby na základných a stredných školách.

O jej nutnosti zasa hovoria štatistiky týkajúce sa prevencie neželaných tehotenstiev. Podľa prieskumu European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights z roku 2020 má Slovensko piaty najhorší prístup k antikoncepcii v rámci EÚ a podľa dát Svetovej banky z roku 2019 je každá 38. tínedžerka vo veku 15 až 19 rokov tehotná.

„Legálna hranica prvého sexuálneho styku je 15 rokov, no nie každý má to privilégium, že mu niekto vysvetlí, čo to so sebou prináša a na čo si treba dávať pozor,“ vysvetľuje Zuzana Bendíková z občianskeho združenia InTYMYta, ktoré organizuje workshopy a semináre pre tínedžerov zamerané na vzťahovú a sexuálnu výchovu a de facto už roky supluje štát.


Voľné ruky pre školy

Nová školská reforma zavádza vzťahovú a sexuálnu výchovu ako povinnú prierezovú tému – znamená to, že môže byť súčasťou učebných osnov viacerých predmetov.

V rámci reformy sú jej štandardy definované vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Učiť sa bude rôzne podľa vekových kategórii.

„Štátny vzdelávací program dáva škole k dispozícii takzvané disponibilné hodiny. Tieto hodiny môže škola využiť podľa svojho rozhodnutia na posilnenie dotácií predmetov štátneho vzdelávacieho programu alebo na vyučovanie predmetov, ktoré si definuje v školskom vzdelávacom programe. Na niektorých školách majú napríklad predmet tvorba projektov, inde finančnú gramotnosť, výchovu k tolerancii alebo aj sokoliarstvo,“ spresnil tlačový odbor ministerstva školstva.

Tvorcovia reformy aj ministerstvo školstva sľubujú školám väčšiu autonómiu. Voľnú ruku budú mať napríklad pri výbere formy výučby – môžu sa rozhodnúť pre tradičné rozdelenie na predmety alebo vyučovať vzdelávacie oblasti, na ktoré je dokument členený.

Najmenšie deti sa budú oboznamovať najmä s významom medziľudských vzťahov, budú sa učiť rešpektu a solidarite. O sexualite, intimite a rodičovstve sa budú učiť až žiaci druhého stupňa základných škôl.

Po sfinalizovaní verejných pripomienok a ich prípadnej implementácii chce ministerstvo školstva osloviť školy a vybrať 30 z nich, na ktorých od septembra skúšobne nový systém vzdelávania zavedie. Univerzálne by mal platiť od školského roka 2026/2027.


Tolerancia inakosti

Kvalitná vzťahová a sexuálna výchova úzko súvisí aj s rešpektom iných sexuálnych orientácií. Homofóbia a nenávisť voči LGBTI+ komunite je na Slovensku stále realitou. Dokazujú to prieskumy, ale napríklad aj fakt, že v októbri 2022 došlo k brutálnej vražde dvoch chlapcov z LGBTI+ komunity. Sfanatizovaný mladík si ich vybral práve pre ich sexuálnu orientáciu.

Prieskum Iniciatívy Inakosť z roku 2022 odhalil, že viac ako 43 percent LGBTI+ ľudí zažilo na škole šikanu a viac ako 11 percent pre svoju orientáciu školu opustilo.

Viac ako tri štvrtiny opýtaných zároveň uviedli, že informácie o LGBTI+ ľuďoch boli na ich škole absolútne tabu.


Presexualizovaná mládež

V ére internetu, sociálnych sietí a rýchleho toku informácií nie je podľa Zuzany Bendíkovej možné informácie o sexualite pred deťmi skryť. Dôležité je však ich správne podanie.

Médiá a internet sú totiž plné programov či reklám so sexuálnym podtónom, ktoré na nich „vyskakujú“ a lákajú ich dozvedieť sa viac.

„Alarmujúca je napríklad skutočnosť, že priemerný vek, keď sa deti stretnú prvýkrát s nejakou formou porna, je iba 11 rokov. Ak sa s deťmi nebudeme o tom primerane veku rozprávať, môže to viesť k skresleným (v niektorých prípadoch až nebezpečným) predstavám o intímnych vzťahoch, k závislosti a celkovo to môže ovplyvniť psychosociálny vývin dieťaťa,“ vysvetľuje s tým, že niektorí odborníci aj preto v súvislosti so súčasnou mládežou používajú prívlastok „presexualizovaná“.

V ideálnom svete by mali podľa nej byť sprostredkovateľmi informácií rodičia. Keďže však ani oni nemali v rámci výučby žiadnu osvetu o vzťahoch a sexualite, často nevedia, ako o chúlostivých témach s deťmi hovoriť a radšej ich opomenú.


Hŕstka škôl

V súčasnosti majú školy pri rozhodovaní sa o začlenení vzťahovej a sexuálnej výchovy do osnov absolútne voľnú ruku. Štát im dáva možnosť zaradiť ju v rámci časti Výchova k manželstvu a rodičovstvu do výučby na občianskej náuke, etickej výchove či na biológii.

V realite tak však urobilo minimum škôl. Zuzana Bendíková odhaduje, že ich na Slovensku môže byť okolo dvadsať.

„To, do akej miery je táto osnova napĺňaná, vedia už len tie samotné školy. Z hľadiska systému to funguje tak, že ak si škola túto prierezovú tému vyberie, tak potrebuje určiť osobu, ktorá bude koordinovať jej zapracovanie do predmetov a následne dohliadať, aby sa táto osnova napĺňala,“ ozrejmuje s tým, že v realite sa stáva, že na školy niekedy chodia prednášať aj externé firmy – o menštruácii či kondómoch tak hovoria napríklad výrobcovia hygienických produktov.


Prvá pracovná učebnica o vzťahovej a sexuálnej výchove už vznikla

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí.

Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. Získané (ne)vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí nielen v škole, ale majú presah mimo školy. Na pomoc rodičom aj učiteľom preto prichádza celkom nová séria pracovných učebníc s názvom Vzťahová a sexuálna výchova. 


Pracovná učebnica 2 je vekovo vhodná pre druhý stupeň základných škôl – má 10 tematických celkov.

  • Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia.
  • Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom.
  • Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov.
  • Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny.
  • Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko.
  • Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi.
  • Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.


V edícii Vzťahová a sexuálna výchova ešte pripravujeme:

  Vzťahová a sexuálna výchova 1 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov

  Vzťahová a sexuálna výchova 3 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov


Mohlo by vás zaujímať:

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe