Nové webináre na koniec apríla a začiatok mája sú tu. Vyberte si ten, ktorý vás zaujíma pre vašu školskú prax.


 

Opakujeme si s najmenšími

Aktivizujúce metódy výučby

Dátum: 25. apríl 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Petra Hertl, redaktorka

Obsah webinára: 

Aké metódy a čo využiť vo výchovnovzdelávacom procese, aby žiakov učenie bavilo?

Aké sú konkrétne aktivizujúce metódy? Ako ich využívať?

Ako vniesť do vyučovania prvky novosti, zmeny a aktivity?

Ako zábavne opakovať učivo z písania, čítania, slovenského jazyka a matematiky u žiakov 1. až 3. ročníka ZŠ?

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. stupňa ZŠ, pre rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Predškolák  

Rozvíjajúce aktivity v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Dátum: 26. apríl 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Mária Hušlová Orságová, učiteľka predprimárneho vzdelávania 

Obsah webinára: 

Povinné predprimárne vzdelávanie privádza do materských škôl deti s rôznymi vedomosťami a skúsenosťami. Na pedagógov to kladie zvýšené nároky pri tvorbe výchovno vzdelávacích činností. Obsah webinára bude zameraný na priblíženie problémov a prínosov spojených s povinným predprimárnym vzdelávaním. Zameriame sa najmä na tvorbu výchovno vzdelávacích činností, ktoré rozvíjajú všetky stránky osobnosti dieťaťa. Ukážeme Vám námety na prácu z publikácie Predškolák. A povieme si, ako ich môžeme využiť pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti v domácom vzdelávaní. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl, pedagogických asistentov, odborných zamestnancov materských škôl, rodičov detí predškolského veku.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


Pestovanie rastlín a konštrukčné projekty pre žiakov

Inšpirácie pre učiteľov vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce

Dátum: 27. apríl 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D., prodekan pre vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni

Obsah webinára: 

V rámci workshopu sa pozrieme na pestovanie rastlín atraktívnou formou hydropónie, ukážeme si ako postaviť hydroponickú súpravu a jej tvorbu realizovať ako kooperatívny dielenský projekt.

V školskej dielni môžu vznikať kooperatívnou formou aj výrobky ukazujúce fyzikálne alebo technické princípy.

Voľný pád v praxi nám ukáže kontroverzná gilotína, účinky zemetrasenia jednoduchý model balančnej dosky, zákon akcie a reakcie konštrukcie mosta a pripojeného silomeru alebo zákon odrazu jednoduchý pinball.

Motivácia atraktívnym výrobkom s možnosťou kooperatívnej tvorby je zaručeným úspechom u žiakov na prvom a druhom stupni základných škôl.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na prvom aj druhom stupni ZŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Finančné pásma a dotácia na stravu

Aplikácia dotácie na stravu v praxi 

Dátum: 2. máj 2023 (utorok) o 17.00 h 

Lektor: PaedDr. Iveta Moravcová, MBA, LL.M., odborný zástupca Únie miest Slovenska pre oblasť Školstva, odborný zástupca pre Trnavský kraj 1. AŠKOS (Prvá Asociácia školského stravovania na Slovensku)

Obsah webinára: 

Využitie a uplatnenie dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa – účinnosť od 01. 05. 2023.

    o Kto má nárok na dotáciu?

    o Ako požiadať o doplatok k dotácii? 

    o Ako požiadať o dotáciu na stravu?

Ako zosúladiť dotáciu „na stravu“ s finančnými pásmami.

Dokumentácia zriaďovateľa, školy a vedúcej školskej jedálne v súvislosti s dotáciou na stravu. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre vedúce a vedúcich školských jedálni, zamestnancov v stravovacích zariadeniach v štátnom alebo súkromnom sektore, zriaďovateľov školských stravovacích zariadení, riaditeľov škôl.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

OPAKOVANÝ: Angličtina jednoducho a efektívne

Ako nám učebnice angličtiny umožňujú vyučovať anglický jazyk bez prílišnej časovej náročnosti na prípravu hodiny a zároveň efektívnym spôsobom 

Dátum:  3. máj 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Veronika Šefčíková, učiteľka anglického jazyka na základnej škole

Obsah webinára: 

Predstavíme vám ukážky vzorových hodín anglického jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ  tak, aby mal vyučujúci predstavu o vyučovacej hodine, ktorú môže s variabilnými obmenami opakovať.

Ukážeme si konkrétne aktivity a ich aplikáciu.

Poradíme učiteľom, ako nevyhorieť a zachovať si pozitívny a kreatívny prístup k učeniu, ale aj k vlastnej osobe.

Použijeme ukážky učebníc a pracovných zošitov CLICK with Friends pre 3. a 4. ročník  a ukážeme vám  ich silné stránky.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na prvom, ale aj druhom stupni základnej školy; pre všetkých učiteľov, ktorí si chcú uchovať radosť z učenia a chcú sa vyhnúť upadnutiu do rutiny vo vyučovaní a vnútornému vyhoreniu.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.
Bádame na hodinách biológie

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania na gymnáziu

Dátum: 4. máj 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: RNDr. Mgr. Silvia Mihaličová, PhD., učiteľka Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou 

Obsah webinára: 

1. Aktuálny ŠVP pre gymnáziá – na čo pri výučbe biológie často zabúdame? 

2. Bádateľsky orientované vyučovanie ako spôsob rozvoja prírodovednej gramotnosti 

3. Špecifiká výučby biológie rastlín 

4. Ukážky z pracovného zošita Fyziológia rastlín a možnosti jeho využitia 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov biológie na gymnáziách.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.