Čitateľská gramotnosť, predškolská príprava, vzdelávanie pedagogických zamestnancov za ministerské peniaze a diktáty – taká je ponuka bezplatných webinárov.Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v mateřské škole?

Vše o předčtenářskych dovednostech a jejich rozvoji v mateřské škole

Datum: 19. 02. 2024 (pondělí) o 17.00 hod.

Lektorka: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D., preprimární pedagogika Západočeská univerzita v Plzni

Obsah webináře:

1. Současné pojetí rozvoje čtenářské gramotnosti

2. Předčtenářské dovednosti a jejich rozvoj v mateřské škole

3. Porozumění jako jedna z klíčových dovedností rozvíjených v předškolním věku

4. Ukázky příkladů dobré praxe. 

5. Doporučení a tipy pro výběr knih a spolupráci s rodinou. 

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům preprimárního vzdělávání, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Predprimárne vzdelávanie a školská zrelosť

Povinná predškolská príprava a jej špecifiká. Školská zrelosť u detí, ako ju posudzovať a používať v praxi 

Dátum: 20. február 2024 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

Povinné predprimárne vzdelávanie – čo to v praxi znamená pre škôlky a aké úskalia to so sebou prináša

Školská zrelosť – zadefinovanie pojmu a vysvetlenie jednotlivých zložiek školskej zrelosti

Čo si u predškolákov treba všímať a kedy a kam ich prípadne ďalej odporučiť

Deti v pokračovacích ročníkoch – ako k nim pristupovať, na čo sa zamerať

Ako viezť predškolskú prípravu vo vekovo zmiešaných skupinách

Práca s rodičmi predškolákov – ako od komunikovať podozrenie na nezrelosť dieťaťa a benefity pokračovacieho ročníka pre ich dieťa

Pre koho webinár odporúčame:  Pre učiteľov a učiteľky v materských školách, rodičov detí v predškolskom ročníku, pre odborníkov pracujúcich s deťmi predškolského veku.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Ministerské vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Dátum: 21. február 2024 (streda) o 17.00 hod. 

Lektor: Mgr. Tibor Sedláček, PhD., projektový manažér

Obsah webinára: 

Predstavíme projekt Raabe Akadémia s ponukou jedinečných vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania, ktorého obsah poskytujeme v súlade so zákonom.

Zámerom projektu RA je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ako aj školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania nepredvídateľných situácií, ako i vzdelávanie v oblasti výchovných predmetov, rovnako nájdete u nás i vzdelávania zamerané na – inklúziu,  digitalizáciu a kurikulum.

Sumarizácia legislatívneho rámca a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

Oboznámime s obsahom najmä nových vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania.

Odprezentujeme štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Píšeme pravopisne správne 

Pravopis a proces osvojovania si pravopisných kompetencií u žiakov 1. stupňa základnej školy

Dátum: 28. február 2024 (streda) o 17.00 hod.

Lektorky: Mgr. Libuša Hoštáková, Mgr. Jarmila Zacharová, PhD., autorky cvičebnice Precvič si pravopis −  Precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ

Obsah webinára: 

Činitele ovplyvňujúce osvojenie si pravopisu u žiakov 1. stupňa základnej školy

Vybrané  typy pravopisných cvičení a diktátov

Metódy a aktivity napomáhajúce k úspešnému zvládnutiu písania diktátov žiakmi

1. stupňa základnej školy

Komentovaný prehľad cvičebnice Precvič si pravopis −  Precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ

Webinár odporúčame pre: Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, asistentov učiteľa ZŠ, vychovávateľov i rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Diktáty – tipy a nápady, ako ich zvládnuť

Trénujeme pravopis a rozvíjame čitateľskú gramotnosť piatakov

Dátum:  29. február 2024 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

Obsah webinára: 

Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť nové výzvy a ako motivovať žiakov, aby boli aktívne vtiahnutí do vzdelávacieho procesu a aby prejavili záujem nielen o hodiny slovenského jazyka, ale aby rozvinuli svoj záujem aj o iné predmety prostredníctvom medzipredmetových vzťahov. 

Vysvetlíme si pojem čitateľská gramotnosť, jej význam a dôležitosť.

Zameriame sa na precvičenie pravopisu a jazykových javov, ktoré sú pre žiakov problematické a pri ktorých sa cítia neisto. 

Zoznámime sa s rôznymi zaujímavými druhmi diktátov a hovoriť budeme aj o inovatívnych formách a metódach vyučovania.

Predstavíme a ponúkneme niekoľko dobrých a konkrétnych aktivít, nápadov a úloh, ktoré môžete využiť a realizovať  na svojich hodinách.

Predstavíme si nové pracovné zošity Diktáty 5, prvý aj druhý diel, určené primárne žiakom 5. ročníka a pomocou nich si ukážeme, ako vieme zdokonaliť čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie žiakov.

Podporíme rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka. 

Predstavíme si aj digitálnu verziu Diktáty 5 a ukážeme si typy digitálnych úloh. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SJL i ostatných predmetov základných škôl i osemročných gymnázií, riaditeľov základných škôl a osemročných gymnázií, špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa, rodičov a žiakov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.